Aktualności: Koszalin

05
Wrz

Wzór upoważnienia

..............................................                                                                                                                                       .............................................

      (nazwisko i imię)                                                                                                                                                             (miejscowość, data)

............................................

............................................

             (adres)

............................................

(nazwa i nr dokumentu tożsamości)

                                                                                                      UPOWAŻNIENIE

 

Ja, niżej podpisany/a upoważniam Pana/Panią (imię i nazwisko osoby upoważnionej) legitymującego/ą się dowodem osobistym seria, nr .......................................... do odebrania w moim imieniu (wpisać rodzaj dokumentu) np. zaświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

                                                                                                                                                                                          ......................................

                                                                                                                                                                                                       (podpis)

02
Wrz

Matura poprawkowa – wyniki

Ogłoszenie wyników matury poprawkowej 2014 odbędzie się w dniu 12 września 2014 r.

02
Wrz

Komunikat dotyczący terminów składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych w sesji styczniowej 2015 roku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminu zawodowego)

Deklaracje przystąpienia do egzaminu należy składać w terminie do dnia 08 września 2014 r.

1. Uczeń/słuchacz deklarację składa dyrektorowi szkoły/placówki do której uczęszcza

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu zawodowego)

Deklaracje przystąpienia do egzaminu należy składać w terminie do dnia 20 września 2014 r.

1. Uczeń/słuchacz deklarację składa dyrektorowi szkoły/placówki do której uczęszcza

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Koszalinie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.