Aktualności: Toruń

11
Wrz

Lista tematów z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 DLA SEMESTRU VI

 I. Literatura

 1. Kostium historyczny w literaturze. Omów sposoby i cele   jego wykorzystania w wybranych utworach.
 2. Dziecko jako bohater literacki. Rozważ zagadnienie  na podstawie wybranych utworów.
 3. Obrazy arkadii w literaturze. Przedstaw  sposoby ich tworzenia w  utworach z różnych epok.
 4. Wpływ dramatów Szekspira na twórczość autorów romantycznych. Przeanalizuj wybrane przykłady.
 5. Powstania narodowe w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Omów zagadnienie na podstawie wybranych  utworów.
 6. Motyw miasta w literaturze. Omów jego funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów.
 7. Wpływ rodziny na postawy bohaterów. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
 8. Krajobraz wiejski jako motyw literacki. Przedstaw jego   funkcjonowanie, odwołując się do wybranych utworów.
 9. Postacie komiczne w literaturze. Omów sposoby  ich   kreowania  w wybranych utworach.
 10. Wpływ Byrona na rozwój literatury romantycznej. Odwołaj się   do wybranych przykładów literackich.
 11. Człowiek wobec Boga. Omów różne ujęcia tego problemu w wybranych dziełach literackich.
 12. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
 13. Tęsknota za szczęściem rodzinnym - odwieczny motyw literacki.  Omów  na wybranych przykładach różne sposoby jego funkcjonowania.
 14. Różnorodne ujęcia motywu utopii w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
 15. Artysta jako bohater literacki Zanalizuj, odwołując się do wybranych utworów.
 16. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.
 17. Świat natury w literaturze: renesansu, sentymentalizmu, romantyzmu  i modernizmu. Porównaj dwa wybrane sposoby jego kreowania.
 18. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 19. Wpływ  twórczości   średniowiecznej    i / lub     barokowej    na literaturę późniejszych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 20. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 21. Bohater we współczesnym dramacie. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 22. Rola domu w procesie kształtowania postawy moralnej bohaterów literackich. Rozważ temat w oparciu o wybrane przykłady.
 23. Dwór ziemiański w literaturze polskiej. Przedstaw różne jego obrazy   na wybranych przykładach.
 24. Literackie portrety matek. Omów  różne kreacje na podstawie wybranych utworów.
 25. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów jego funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów.
 26. Dziedzictwo sarmackie w literaturze późniejszych epok. Zbadaj zjawisko    w wybranych tekstach literackich.
 27. Dramat polskiego emigranta w literaturze . Rozważ problem  na wybranych przykładach.
 28. Motywy mitologiczne  w literaturze XX wieku. Omów  ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.
 29. Motywy biblijne w literaturze XX wieku. Omów ich różnorodność   na podstawie wybranych utworów.
 30. Twórczość dydaktyczna – literackie sposoby oddziaływania na odbiorcę. Omów  temat  na przykładzie  wybranych  utworów  doby  oświecenia  i pozytywizmu.
 31. Tradycja romantyczna w literaturze innych epok. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 32. Bohater literacki  w poszukiwaniu szczęścia. Omów problem na wybranych przykładach.
 33. Symbol w poezji. Omów jego funkcje  na wybranych przykładach.
 34. Apokalipsa spełniona. Przedstaw dramat młodego pokolenia w czasie  drugiej wojny światowej, analizując wybrane utwory.
 35. Obecność tradycji antycznej w literaturze polskiej. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach.
 36. Wpływ filozofii na twórców literatury. Przedstaw problem na wybranych przykładach. 
 37. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie   na podstawie wybranych przykładów.
 38. Z Bogiem, przeciw Bogu, bez Boga. Omów różnorodność postaw egzystencjalnych w literaturze, odwołując się do wybranych utworów.
 39. Wizerunek inteligenta polskiego w literaturze XIX i XX wieku. Przestaw kreacje wybranych bohaterów.
 40. Wzajemne relacje rodziców i dzieci w literaturze. Przedstaw problem   na podstawie wybranych utworów.
 41. „O Żydach i kwestii żydowskiej.”  Omów  świadectwa z obu stron muru, analizując wybrane utwory.
 42. Motywy baśniowe w literaturze. Omów ich funkcje na podstawie wybranych utworów.
 43. Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym po drugiej wojnie światowej. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów.
 44. Odwołując się do wybranych wierszy Stanisława Grochowiaka, omów związki jego poezji z literaturą baroku.
 45. Komizm w twórczości Aleksandra Fredry i Sławomira Mrożka. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł obu twórców.
 46. Psychoanaliza w literaturze okresu międzywojnia. Przeanalizuj,  odwołując się do wybranych utworów.
 47. Każda epoka ma  swe własne cele. Omów  zagadnienie,  analizując utwory     z dwóch wybranych epok.
 48. Motyw duchowego poświęcenia się Bogu. Omów zagadnienie, analizując wybrane fragmenty Biblii i dzieła Jana Pawła II.
 49. Różne ujęcia ludzkiego losu. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 50. Ludowość  i  ludomania. Omów  różne  sposoby nawiązywania do folkloru      i życia ludu w twórczości literackiej.
 51. Nieśmiertelność dzieła literackiego. Rozwiń temat, odwołując się  do wybranych utworów literackich.
 52. Różne sposoby kreowania postaci nauczyciela – mistrza w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 53. Skandale i prowokacje literackie a biografie i twórczość autorów. Omów temat na wybranych przykładach.
 54. Tatry źródłem inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych  przykładów z różnych epok literackich.
 55. Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Wykaż, że jest ona wiernym obrazem rzeczywistości.
 56. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Omów  podobieństwa i różnice między nimi na podstawie wybranych przykładów.
 57. Różne sposoby ukazania motywu matki i dziecka w literaturze. Przeanalizuj       na wybranych przykładach.
 58. Powieść jako „podręcznik psychologii”. Przedstaw na wybranych przykładach.
 59. Myśl egzystencjalna i sposoby jej funkcjonowania. Omów na wybranych przykładach.
 60. Portret uwodziciela w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się            do wybranych przykładów.
 61. Polska literatura patriotyczna i jej rola w dziejach narodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów  z różnych epok.
 62. Postacie historyczne jako bohaterowie literatury. Przedstaw różne kreacje      i sposoby ich funkcjonowania na wybranych przykładach.
 63. Rewolucja społeczna jako sposób przemiany świata. Omów na wybranych przykładach literackich.
 64. Motyw „exegi monumentum” w literaturze. Zaprezentuj różne jego ujęcia    na wybranych przykładach.
 65. Wpływ cenzury na literaturę i życie literackie. Omów temat na wybranych przykładach.
 66. Słynne   spory  literackie.  Omów   zjawisko   na   wybranych     przykładach.
 67. Motyw Męki Pańskiej w średniowiecznych kazaniach i twórczości apokryficznej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

68.Szaleńcy w literaturze. Przedstaw kreacje     bohaterów w oparciu  o wybrane utwory.

69.Podróż jako sposób na poznanie  siebie i świata. Omów problem na postawie wybranych utworów.

70.Ważne    wydarzenia  historyczne  i  ich  wpływ  na dzieje  narodu polskiego. Przeanalizuj problem w oparciu o wybrane utwory.

71.Samotność   jako „pomysł na życie”.   Przedstaw  zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

72.„Choroba  wieku”. Omów   problem,  analizując utwory  dwóch   wybranych  epok.

73. Zbrodnia  i  jej   konsekwencje. Omów problem, analizując wybrane utwory.

74. Poeta   przeciw    filozofii i   trendom    epoki. Omów  problem na podstawie  wybranych utworów literackich.

75. Poezja   wzywa  do  czynu.  Omów  funkcjonowanie  i   rolę    liryki    apelu w różnych epokach literackich.

76.„Ja - mistrz”- portrety literackie poetów  romantycznych i modernistycznych. Omów temat na  wybranych przykładach.

77. Portrety  ojców w  literaturze. Omów  temat    na  wybranych   przykładach.

78. Między   realizmem a   kreacją – romantyczne   poematy  o  miłości.   Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

79. Od   dziennikarstwa   do   literatury.   Przedstaw  zagadnienie,  odwołując się do   wybranych utworów Hanny Krall i Ryszarda Kapuścińskiego.

80. Teatr   polityczny  w  Polsce   XX  i   XXI   wieku.  Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.

81. Media i teatr. Omów problem, analizując wybrane teksty.

82. Portret   Niemca  w   polskiej literaturze. Przedstaw różne kreacje bohaterów na podstawie wybranych utworów.

83. Wielkie   karty   naszej   historii   utrwalone   w   różnych   formach     zapisu

      literackiego   (np. kronika,  epos,  pieśń).   Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

84. Biesiady,   wesela,   bale.   Przedstaw   rolę   tych   motywów   w wybranych utworach literatury polskiej.

85. Literacki   obraz   Warszawy.   Omów  różne sposoby kreowania tego miasta w wybranych utworach.

86. Dialog   pisarzy  z   filozofami  w  literaturze  dawnej i współczesnej. Omów na podstawie wybranych utworów.

87. Rola   lektur  w   kształtowaniu   charakterów   postaci  literackich.   Rozważ problem na podstawie wybranych przykładów.

88. Folklor   jako    inspiracja   dla    literatury.    Omów   problem na wybranych przykładach.

89. Literackie    sposoby   zmagań   z   cenzurą:  język  ezopowy i jego odmiany. Omów na wybranych przykładach.

90. Motyw męża i żony. Omów różne sposoby kreowania postaci, odwołując się do wybranych przykładów.

91.Wpływ   kłamstwa   na   życie bohaterów  literackich. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

92. „Buntuję   się,  więc   jestem”.   Przedstaw   najciekawsze,   Twoim zdaniem, kreacje bohaterów zbuntowanych.

93. Motyw  przebaczania.  Omów  różne jego ujęcia na wybranych  przykładach literackich.

94. Motyw   ojca   i     syna    w    literaturze.   Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

95. Portret    lekarza    w    literaturze.   Omów różne sposoby kreowania postaci,  odwołując się do wybranych utworów.

96. Polscy  „Don  Kichoci”.  Przedstaw  literackie kreacje idealistów, odwołując się do wybranych przykładów.

97. Didaskalia w dziele literackim. Omów ich  rolę  na wybranych  przykładach.

100.Polemiki,   spory,   prowokacje  -   starcia    pokoleń   literackich.    Omów  na podstawie wybranych utworów.

101.Motyw  lalki  (zabawki,  marionetki)  w  literaturze.  Omów na  przykładzie tekstów różnych epok.

102. Władca    jako   bohater   literacki.   Zaprezentuj    różne    kreacje    postaci  na wybranych przykładach.

103.Rola miłości w kształtowaniu postaw bohaterów literackich. Omów   i  porównaj na przykładzie wybranych tekstów różnych epok.

II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki                                                                  

 1. Motyw  arkadyjski  w  literaturze i  sztuce.  Porównaj różne  jego ujęcia w wybranych dziełach literackich i malarskich.
 2. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów różne sposoby jego przedstawiania i funkcje w wybranych dziełach. 
 3. Katastroficzna wizja świata. Przedstaw różne sposoby jej kreacji   w wybranych tekstach kultury.
 4. Portrety sławnych ludzi w literaturze i sztuce. Przedstaw różne sposoby ich kreowania w wybranych dziełach. 
 5. Literackie i malarskie obrazy ogrodu. Przedstaw różne sposoby ich ujęcia   i funkcje w wybranych dziełach.
 6. Motywy franciszkańskie w literaturze i sztuce. Omów różne ich ujęcia   na wybranych przykładach.
 7. Karykatura w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje w wybranych dziełach.
 8. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Omów funkcjonowanie motywu w wybranych dziełach z różnych epok.
 9. Motyw rycerza w literaturze i sztuce. Porównaj różne sposoby jego kreowania, odwołując się do wybranych przykładów.
 10. Motyw miasta w literaturze i sztuce. Omów różne ujęcia tego problemu  w poznanych tekstach kultury.
 11. Krajobraz jako motyw literacki i malarski. Przedstaw  jego funkcjonowanie w wybranych dziełach różnych epok.
 12. Dawne i współczesne modele rodziny na przykładzie literatury i  filmu.  Porównaj  wybrane  przykłady.
 13. Współczesne wizerunki Madonny w literaturze i sztuce. Odwołaj się  do wybranych przykładów.
 14. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw  jego  funkcjonowanie na wybranych przykładach.
 15. Motyw pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie   na wybranych przykładach.
 16. Literatura XX wieku komentuje dzieła sztuki. Omów zagadnienie   na wybranych przykładach.
 17. Odmienne ujęcia postaci Chrystusa w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.          
 18. Inspiracja biblijna we współczesnej literaturze i filmie. Omów jej rolę, przywołując wybrane przykłady.
 19. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację.
 20. Góry  w literaturze i sztuce Młodej Polski. Dokonaj analizy porównawczej  na podstawie  wybranych przykładów.
 21. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie.  Przeanalizuj     na wybranych przykładach.
 22. Motywy impresjonistyczne w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy  na wybranych przykładach.
 23. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Przeanalizuj  wybrane dzieła, odwołując się do literatury i malarstwa.
 24. Adaptacje klasyki literackiej w filmowej twórczości Andrzeja Wajdy. Przeanalizuj  wybrane przykłady.
 25. Związki kultury renesansu z kulturą antyczną. Przeanalizuj  wybrane przykłady.
 26. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
 27. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze  wykorzystania.
 28. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach. Analiza porównawcza dzieł.
 29. Barokowe rozumienie piękna w poezji i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej  wybranych dzieł.
 30. Portret powstańca w literaturze i malarstwie. Omów różne sposoby jego kreacji w wybranych dziełach.
 31. Literackie i malarskie wizje władców. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
 32.  Motyw cierpienia w literaturze i malarstwie. Porównaj sposób jego ujęcia w wybranych dziełach.
 33.  Motyw deesis  w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane dzieła.
 34.  Dekalog człowieka czasów zagrożenia. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych dzieł Zbigniewa Herberta i Krzysztofa Kieślowskiego.
 35. Omów realizację teorii Czystej Formy Witkacego. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i filmowych.
 36. Niepokoje wieku XVII i ich odbicie w literaturze, malarstwie i muzyce. Dokonaj analizy, odwołując się  do wybranych przykładów.
 37. Polska sztuka XIX wieku w służbie narodu. Dokonaj analizy,      odwołując się do  dzieł literackich i malarskich.
 38. Różne sposoby prezentacji kobiety w literaturze i malarstwie XIX wieku. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł. 
 39. Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Przeanalizuj na podstawie wybranych przykładów literackich i filmowych.
 40. Motyw macierzyństwa w dziełach literackich i plastycznych. Dokonaj analizy porównawczej na podstawie wybranych przykładów.
 41. Motyw Stabat Mater Dolorosa w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
 42. Symbol węża w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się     do wybranych przykładów.
 43. Funkcje brzydoty w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 44. Symbol jako sposób mówienia o rzeczach trudnych. Omów problem        w oparciu o wybrane dzieła literackie i malarskie.
 45. Zmysłowość i erotyzm w sztuce i literaturze. Przedstaw kulturowe wizje związane z tymi motywami, odwołując się do wybranych tekstów  kultury.
 46. Kobieta  anioł,  kobieta  demon.  Przedstaw  różne  kreacje, odwołując   się do wybranych dzieł literackich i filmowych.

48.Przedstaw historię jako źródło inspiracji literackich i różnych dziedzin sztuki.

49. Pory    roku    jako   temat    literacki    i    malarski.   Omów   zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.

50. Niekonwencjonalne   wizje   nieba i   piekła w  literaturze i sztuce. Omów i porównaj na  wybranych przykładach  tekstów kultury.

III. Język

 1. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w literaturze współczesnej. Dokonaj analizy porównawczej na podstawie utworów dwóch wybranych twórców.
 2. Język współczesnych środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Dokonaj analizy typowych zjawisk  językowych  na wybranych przykładach.
 3. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Przeanalizuj wybrane przykłady.
 4. Stylizacja  biblijna  w  literaturze.   Przeanalizuj    wybrane  przykłady.
 5. Język  piosenek  lat  osiemdziesiątych.  Przeanalizuj  wybrane  przykłady.
 6. Wpływ polszczyzny potocznej na literaturę XX wieku. Wyjaśnij przyczyny tego zjawiska, analizując wybrane przykłady.
 7. Neologizmy   w  poezji   XX  wieku.  Przeanalizuj   wybrane przykłady.
 8. Funkcja  tytułów  i  nagłówków.  Zanalizuj  na  wybranych   przykładach.
 9. Język reklamy telewizyjnej, radiowej lub prasowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 10. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach różnych autorów         i  epok. Zanalizuj wybrane przykłady.
 11. Funkcja stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Dokonaj analizy na  wybranych przykładach.
 12. Środki perswazji w polityce. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów.
 13. Różne odmiany stylu publicystycznego. Przeanalizuj wybrane   przykłady.
 14. Zapożyczenia językowe. Przeanalizuj najnowsze zapożyczenia w języku polskim.
 15. Pochodzenie nazw miejscowych Twojego  regionu. Przeanalizuj na wybranych przykładach.
 16. Mitologiczne i biblijne pochodzenie frazeologizmów. Przeanalizuj na podstawie  wybranych przykładów.
 17. Język komentarzy sportowych. Dokonaj analizy tematu z uwzględnieniem funkcji języka i stylu wypowiedzi. 
 18. Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji w Twojej miejscowości. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odzwierciedlenie.
 19. Etykieta językowa w różnych epokach. Zanalizuj wybrane przykłady literackie .
 20. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów. 
 21. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj temat na przykładzie wybranych materiałów publicystycznych.
 22. Modne wyrazy we współczesnej polszczyźnie. Zanalizuj wybrane przykłady.
 23. Poprawność językowa wybranych tekstów prasowych. Przeanalizuj wybrane przykłady.
 24. Język wybranych bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane przykłady. 
 25. Język bohaterów literatury science-fiction. Przeanalizuj  na wybranych przykładach. 
 26. Przysłowia polskie. Dokonaj analizy językowej na wybranych przykładach.
 27. Wpływ literatury na współczesną frazeologię  polską. Przeanalizuj wybrane teksty pisane i mówione.
 28. Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach.
 29. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 30. Ekspresja i impresja. Dokonaj analizy wybranego materiału   językowego.
 31. Retoryka  dawniej   i  dziś.   Zanalizuj  zgromadzony  materiał językowy.
 32. Cechy języka i stylu epoki romantyzmu i pozytywizmu. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
 33. Ślady dawnych procesów fonetycznych we współczesnym języku polskim. Zanalizuj na wybranych przykładach.
 34. Komizm słowny. Dokonaj analizy stylistycznej najdowcipniejszych  fragmentów  wybranych dzieł.
 35. Metaforyka    tytułów    prasowych.   Zanalizuj    wybrane        przykłady.
 36. Język   narzędziem   manipulacji.   Przeanalizuj    wybrane        przykłady.
 37. Język w zakłamywaniu rzeczywistości. Dokonaj analizy na podstawie wybranych materiałów prasowych i literackich.
 38. Wulgaryzmy i zdrobnienia. Dokonaj analizy na podstawie wybranych utworów literackich.
 39. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
 40.  Na podstawie analizy języka narracji wybranych utworów, określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.
 41. Język wyznań miłosnych w literaturze i filmie. Przeanalizuj sposoby wyrażania uczuć  zakochanych  na podstawie wybranych dzieł.
 42. Retoryczność w piśmiennictwie epok dawnych. Przeanalizuj sytuację nadawczo – odbiorczą wypowiedzi oraz środki służące jej kształtowaniu.
 43. Omów rolę języka jako jednego z czynników integrujących wspólnotę etniczną i stanowiących podstawę tożsamości narodowej.
 44. Język a płeć. Przeanalizuj zagadnienie, odwołując się do zróżnicowanych stylowo przykładów pochodzących ze współczesnych tekstów.
 45. Wpływ   języka   narracji   na  sposób  ukazania  motywu  miasta.  Omówna wybranych przykładach.

46.Wyrażanie   ekspresji    i    uczuć.   Omów   różne   sposoby   językowego ukazywania przeżyć bohaterów.  

  Opracowanie: mgr Justyna Bystranowska

                                                                                                                           mgr Iwona Partyka

                                                                                                                           mgr Hanna Zdzia

03
Wrz

Informujemy, że dnia 30.09.2014r. upływa termin składania deklaracji maturalnych. Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie szkoły.

03
Wrz

Przypominamy, że do dnia 08.09.2014r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w miesiącu styczniu 2015r.

Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie szkoły.

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Toruniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.