✔ Cosinus Nowy Sącz - Bezpłatne Licea i Szkoły Policealne dla Dorosłych

Nowy Sącz - Kadry, płace i rachunkowość - kurs podstawowy

Kurs oferuje zagadnienia związane z prawem pracy oraz podstawami rachunkowości

Liczba godzin:40

Cea 499,00

Termin rozpoczęcia: 20 maja 2019 godzina 16:00 ul. Narutowicza3

Opłaty: 499 zł Okres nauki: 40h

Kadry, płace i rachunkowość - kurs podstawowy

Zakres szkolenia obejmuje:

PRAWO PRACY

 1. Zagadnienia ogólne.
 • źródła prawa pracy (ustawy, rozporządzenia),
 • podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy,
 • zasady prawa pracy,
 • stosunek pracy,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
 1. Wewnętrzne źródła prawa pracy.
 • układy zbiorowe pracy,
 1. zakładowy układ zbiorowy pracy,
 2. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy,
 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagrodzeń.
 1. Nawiązanie stosunku pracy.
 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • umowa o pracę:
 1. rodzaje umów o pracę
 2. obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 3. sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 1. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
 • dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 1. Zmiana warunków umowy o pracę
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
 1. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa
 1. Czas pracy
 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy,
 • okresy odpoczynku,
 • systemy i rozkłady czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • praca w porze nocnej,
 • praca w niedziele i święta,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 1. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • podstawowe obowiązki pracodawcy,
 • podstawowe obowiązki pracownika,
 • zakaz konkurencji,
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone.
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • prawa i obowiązki pracownika,
 • obowiązki pracodawcy,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna,
 • szkolenia BHP,
 1. Rozwiązywanie stosunku pracy
 • na mocy porozumienie stron,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który była zawarta,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 1. Świadectwo pracy
 • szczegółowa treść świadectwa pracy,
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
 1. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • postępowanie pojednawcze,
 • sąd pracy,
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • przedawnienie roszczeń.

PŁACE

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • systemy wynagradzania
 • dokumentacja wynagrodzeń:
 1. karty pracy
 2. karty wynagrodzeń
 3. karty przychodów pracownika
 4. listy płac
 • obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • wynagrodzenie minimalne
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za pracę w nocy
 • odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 1. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • zasady podlegania ubezpieczeniom oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 • obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych
 1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
 • krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu,
 • wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • świadczenie urlopowe,
 • inne świadczenia pozapłacowe.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 1. Przepisy prawne
 • ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym
 • ustawa o działalności gospodarczej
 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 1. Pojęcia i definicje podstawowe
 • konto księgowe, plan kont, dowody księgowe, koszty, przychody, wynik finansowy,
 • rachunek zysków i strat, bilans
 • dokumenty księgowe, ich podział, zasady ujmowania w księgach
 • środki trwałe: podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach   bankowych, obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • środki trwałe: podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach.

Termin rozpoczęcia 20 maja 2019

Liczba godzin: 40

Cena 499 PLN

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
45 1560 0013 2007 0745 3000 0006
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Zakres szkolenia obejmuje:

PRAWO PRACY

 1. Zagadnienia ogólne.
 • źródła prawa pracy (ustawy, rozporządzenia),
 • podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy,
 • zasady prawa pracy,
 • stosunek pracy,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
 1. Wewnętrzne źródła prawa pracy.
 • układy zbiorowe pracy,
 1. zakładowy układ zbiorowy pracy,
 2. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy,
 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagrodzeń.
 1. Nawiązanie stosunku pracy.
 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • umowa o pracę:
 1. rodzaje umów o pracę
 2. obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 3. sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 1. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
 • dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 1. Zmiana warunków umowy o pracę
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
 1. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa
 1. Czas pracy
 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy,
 • okresy odpoczynku,
 • systemy i rozkłady czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • praca w porze nocnej,
 • praca w niedziele i święta,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 1. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • podstawowe obowiązki pracodawcy,
 • podstawowe obowiązki pracownika,
 • zakaz konkurencji,
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone.
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • prawa i obowiązki pracownika,
 • obowiązki pracodawcy,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna,
 • szkolenia BHP,
 1. Rozwiązywanie stosunku pracy
 • na mocy porozumienie stron,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który była zawarta,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 1. Świadectwo pracy
 • szczegółowa treść świadectwa pracy,
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
 1. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • postępowanie pojednawcze,
 • sąd pracy,
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • przedawnienie roszczeń.

PŁACE

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • systemy wynagradzania
 • dokumentacja wynagrodzeń:
 1. karty pracy
 2. karty wynagrodzeń
 3. karty przychodów pracownika
 4. listy płac
 • obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • wynagrodzenie minimalne
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za pracę w nocy
 • odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 1. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • zasady podlegania ubezpieczeniom oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 • obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych
 1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
 • krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu,
 • wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • świadczenie urlopowe,
 • inne świadczenia pozapłacowe.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 1. Przepisy prawne
 • ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym
 • ustawa o działalności gospodarczej
 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 1. Pojęcia i definicje podstawowe
 • konto księgowe, plan kont, dowody księgowe, koszty, przychody, wynik finansowy,
 • rachunek zysków i strat, bilans
 • dokumenty księgowe, ich podział, zasady ujmowania w księgach
 • środki trwałe: podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach   bankowych, obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • środki trwałe: podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
45 1560 0013 2007 0745 3000 0006
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Kurs obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Więcej...

Kurs przeznaczony dla osób początkujących. Nauczysz się prostych słów i zwrotów do wykorzystania w codziennym życiu.

Więcej...

Kurs skierowany do osób, które chcą zdobyć umiejętność posługiwania się jezykiem migowym.

Data rozpoczęcia: 3 czerwca  2019 godz 16:00

Więcej...

Decyzja o zapisaniu się na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej może być pierwszą na drodze do poprawienia realnego bezpieczeństwa w każdym miejscu. Nie musisz od razu stawać się mistrzem pomocy przedmedycznej wystarczą proste działania, żeby kogoś uratować.
Data rozpoczęcia: 27 maja 2019 godz: 16:00

Więcej...

Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką.

Więcej...

Podczas kursu nauczysz się dobierać odpowiednią do potrzeb dietę oraz poznasz zasady prawidłowego żywienia.

 

Więcej...

Sekretariat

Dane adresowe:
33-300 Nowy Sącz ul. Narutowicza 3
Kontakt:
tel.: 18 531 16 85
tel. kom.: +48506476916
e-mail: nowysacz@cosinus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 09:00-17:00
Sb: 09:00-13:00 (W czasie zjazdów)