Медицинский секретарь

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики по номеру: 334402

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Медицинский секретарь

профессия: Медицинский секретарь

Собирает, разделяет и предоставляет информацию о здоровье клиента, пациента, окружающей среды, общества - о его потребностях и услугах в области здравоохранения; готовит данные для компьютерных баз данных и использует эти базы данных; собирает, организует и предоставляет учебные материалы для профилактики болезней и укрепления здоровья.

Профессиональные задачи:

 • организация работы офиса в соответствии с действующими правилами;
 • использование современных средств телекоммуникаций (телекс, телефакс и т. д);
 • ведение медицинской документации, используемой при лечении (карточки пациента, реестр пациентов и т. д.);
 • техническая подготовка учебных пособий и аудиовизуальных средств, используемых для медицинского бучения (листовки, пропагандистские лозунги, папки и т. Д.);
 • составление статистических данных, используемых для анализа, статистических отчетов и научных исследований;
 • подготовка по приказу начальников отчетов о деятельности учреждения здравоохранения;
 • подготовка, обновление и ввод статистических данных в базы данных;
 • информирование клиентов и пациентов (устно и письменно) о медицинских услугах, формальных и финансовых условиях их предоставления в отдельных медицинских учреждениях;
 • проведение расчетов и финансовых отчетов для оказанных медицинских услуг, выдача счетов-фактур и финансовых сертификатов;
 • ведение регистров входящей и исходящей корреспонденции и их распространение в рамках медицинского учреждения;
 • подготовка содержания корреспонденции и внутренних заказов - по указанию начальников;
 • по указанию начальников, писание на машине и компьютере информации для больных и других текстов.

Charakterystyka zawodu:

 • zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa - jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach,
 • przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami,
 • zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie pracy biurowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • posługiwanie się nowoczesnymi środkami przekazu telekomunikacyjnego (teleks, telefaks itp.),
 • prowadzenie dokumentacji medycznej stosowanej w lecznictwie (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.),
 • przygotowywanie pod względem technicznym pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych, stosowanych do edukacji zdrowotnej (ulotki, hasła propagandowe, foldery itp.),
 • zestawianie danych statystycznych, służących do analiz, sprawozdań statystycznych i opracowań naukowych,
 • przygotowywanie, na polecenie przełożonych, sprawozdań z działalności placówki służby zdrowia,
 • przygotowywanie, aktualizacja i wprowadzanie danych statystycznych do baz danych,
 • informowanie klientów i pacjentów (ustnie i pisemnie) o usługach zdrowotnych, warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w poszczególnych placówkach służby zdrowia,
 • prowadzenie rozliczeń i ewidencji finansowej za wykonane usługi medyczne, wystawianie rachunków i zaświadczeń finansowych,
 • prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rozprowadzanie jej na terenie placówki służby zdrowia,
 • przygotowywanie treści korespondencji wysyłanej i zarządzeń wewnętrznych - na polecenie przełożonych,
 • na polecenie przełożonych pisanie na maszynie i komputerze informacji dla chorych i innych tekstów.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • publiczne i prywatne kliniki,
 • szpitale,
 • przychodnie specjalistyczne,
 • punkty medyczne,
 • prywatne gabinety.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.