Персональный тренер

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики по номеру: 235920

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Персональный тренер

профессия: Персональный тренер

Тренер, наставник - помогает клиенту вносить изменения в личное и профессиональное развитие и достигать поставленных целей; поддерживает процесс изменений во всех сферах жизни: открывает неиспользованный человеческий потенциал в индивидуальных и коллективных занятиях; вызывает мотивацию к действию; вместе с клиентом он находит эффективные решения.

Профессиональные задачи:

 • установление контакта с потенциальным клиентом, заключение контракта на проведение коучинговых сессий, информирование клиента о том, что такое коучинг и как будут выполняться сеансы;
 • определение области и типа причины для заявки клиента на тренировочную сессию (например, решение семейных проблем, достижение спортивных и профессиональных достижений и т. д.);
 • предлагая клиенту общую стратегию и структуру работы в процессе коучинга в зависимости от его цели и сферы жизни: например, создание прочных отношений, проведение важных изменений в жизни (свадьба, развод, смена работы), перепланирование карьеры в случае потери работы и т. д. ;
 • проведение отдельных сессий, в ходе которых происходит точное определение новых или измененных целей;
 • использование различных методов коучинга, например, техника с пятью вопросами, методы рациональной поведенческой терапии и т. д.;
 • фокусировать клиента на достижении поставленных целей и поддерживать его в выявлении и устранении препятствий, в восприятии и использовании возможностей для их реализации;
 • обнаружение клиентом ошибок и сбоев в различных сферах жизни: воспитание детей, супружеские отношения, занятия спортом, межличностные отношения, команда сотрудников или организация с помощью правильно задаваемых вопросов и тщательного прослушивания;
 • поощрение клиента к оптимальному и сознательному использованию своих навыков и внутренних ресурсов, а также творческому решению существующих проблем;
 • побуждение к мотивации и приверженности клиента достижению поставленных целей и поддержка его в принятии ключевых решений и в сложных ситуациях;
 • поиск эффективных решений вместе с клиентом;
 • проведение тренингов и семинаров для сотрудников и менеджеров, посвященных, например, эффективному управлению командой, улучшению межличностного общения, качеству повседневной работы и т. д .;
 • соблюдение этических норм;
 • пропаганда и популяризация идеи коучинга: публикация их достижений, участие в конференциях, семинарах и лекциях;
 • постоянное улучшение навыков коучинга.

Charakterystyka zawodu:

 • pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów,
 • wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia,
 • odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych,
 • wzbudza motywację do działania,
 • wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania.

Zadania zawodowe:

 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem, zawarcie umowy na przeprowadzanie sesji coachingowych, uświadomienie klientowi, czym jest coaching, jak będą przebiegały sesje,
 • zidentyfikowanie obszaru i rodzaju przyczyny zgłoszenia się klienta na sesję coachingową (np. rozwiązywanie problemów rodzinnych, dokonywanie osiągnięć sportowych i zawodowych itp.),
 • zaproponowanie klientowi ogólnej strategii i struktury pracy w procesie coachingu w zależności od jego celu i obszaru życia: np. tworzenia trwałych związków, przeprowadzanie w życiu ważnych zmian (ślub, rozwód, zmiana pracy), zaplanowanie na nowo kariery w przypadku utraty pracy itp.,
 • przeprowadzanie indywidualnych sesji, w trakcie których następuje precyzyjne wyznaczanie nowych bądź zmodyfikowanych celów,
 • stosowanie różnych technik coachingowych np. techniki pięciu pytań, techniki racjonalnej terapii zachowań itp.,
 • ukierunkowywanie klienta na realizację wyznaczonych celów oraz wspieranie go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości przy ich realizacji,
 • odkrywanie przez klienta błędów i niepowodzeń w różnych sferach życia: w wychowywaniu dzieci, relacjach małżeńskich, uprawianiu sportu, relacjach międzyludzkich, zespole pracowniczym lub organizacji za pomocą odpowiednio zadawanych pytań i uważnego słuchania,
 • skłanianie klienta do optymalnego i świadomego wykorzystywania swoich umiejętności i zasobów wewnętrznych oraz kreatywnego rozwiązywania istniejących problemów,
 • wzbudzanie u klienta motywacji i zaangażowania do realizacji wyznaczonych celów oraz wspieranie go w podejmowaniu kluczowych decyzji i w trudnych sytuacjach,
 • wspólnie z klientem poszukiwanie skutecznych rozwiązań,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników i menedżerów poświęconych np. skutecznemu kierowaniu zespołem, poprawie komunikacji interpersonalnej, jakości codziennej pracy itp.,
 • przestrzeganie standardów etycznych,
 • promowanie i popularyzowanie idei coachingu: publikowanie swoich dokonań, udział w konferencjach, seminariach i wykładach,
 • stałe doskonalenie umiejętności coachingowych.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • własna działalność

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.