помощник директора

Занятие, включенное в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики по номеру: 334302

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Помощник директора

профессия: помощник директора

Помощник директора оказывает поддержку директору в управлении организацией.

Помощник директора – профессия офисного характера. Его задачей является организация и координация вопросов, связанных с административным и логистическим функционированием должности директора в организации. Задача помощника - сохранить график, организовать и согласовать рабочее время директора и подготовить для него отчеты, презентации, анализы и резюме. Помощник организует и проводит встречи и конференции, а также командировки директора. Он обеспечивает и координирует поток информации, включая телефон и электронную почту, а также документооборот. Он заботится о виде офиса и офисного оборудования. Он работает со всеми подразделениями компании для выполнения своих задач и отвечает за управление проектами в компании. Он может представлять директора для сотрудников на рабочем месте, а также для внешних подрядчиков - на основании предоставленной доверенности.

Профессиональные задачи:

 • ведение графика, организация и согласование рабочего времени директора;
 • подготовка резюме, отчетов, презентаций, отчетов и анализов для нужд директора;
 • организация и проведение совещаний и конференций;
 • организация командировок директора;
 • подготовка проектов писем и подготовка исходящей корреспонденции;
 • обеспечение распространения документов в соответствии с процедурами и постановлениями;
 • получение, сортировка, разделение, копирование и архивирование входящей корреспонденции;
 • получение и перенаправление вызовов, и получение телефонных сообщений;
 • организация работы директора в области поставок продовольствия, канцелярских товаров, рекламных материалов и эффективности оргтехники;
 • организация рабочего места в соответствии с принципами охраны здоровья и безопасности, противопожарной защиты, охраны окружающей среды и требований эргономики.

Charakterystyka zawodu:

 • organizuje i koordynuje sprawy związane z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem stanowiska dyrektora w organizacji,
 • prowadzi terminarz, organizuje i uzgadnia czas pracy dyrektora oraz przygotowuje dla niego raporty, prezentacje, analizy i zestawienia,
 • organizuje oraz obsługuje spotkania i konferencje, jak również podróże służbowe dyrektora,
 • zapewnia i koordynuje obieg dokumentów oraz przepływ informacji, w tym również telefonicznej i mailowej,
 • dba o wygląd biura i urządzeń biurowych,
 • współpracuje ze wszystkimi działami firmy w celu realizacji swoich zadań oraz odpowiada za funkcjonowanie zarządzania projektami prowadzonymi w firmie,
 • Może reprezentować dyrektora wobec współpracowników wewnątrz zakładu pracy, jak i wobec kontrahentów zewnętrznych (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy dyrektora,
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań, prezentacji, raportów i analiz na potrzeby dyrektora,
 • organizowanie i obsługiwanie spotkań i konferencji,
 • organizowanie podróży służbowych dyrektora,
 • sporządzanie projektów pism i przygotowywanie korespondencji wychodzącej,
 • zapewnianie obiegu dokumentów zgodnego z procedurami i dekretacją,
 • przyjmowanie, segregowanie, rozdzielanie, powielanie i archiwizowanie korespondencji przychodzącej,
 • przyjmowanie i przekierowywanie rozmów oraz przyjmowanie wiadomości telefonicznych,
 • organizowanie pracy biura dyrektora w zakresie zaopatrzenia w artykuły spożywcze, materiały biurowe, reklamowe oraz sprawności urządzeń biurowych,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • korporacje,
 • firmy,
 • instytucje.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.