помощник правления

Занятие, включенное в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики по номеру: 334304

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Помощник правления

профессия: помощник правления

Обеспечивает всестороннюю административную и организационную поддержку членов правления; поддерживает работу и деятельность членов правления; готовит необходимые отчеты и заявления для нужд членов правления; он отвечает за эффективное обслуживание заседаний и встреч членов совета директоров как на организационном, так и на значительном уровне.

Профессиональные задачи:

 • организация и участие на заседаниях и встречах правления, а также подготовка протоколов заседаний;
 • координация деятельности по организации заседаний совета директоров;
 • организация и предоставление технической поддержки для проведения телеконференций и видеоконференций;
 • составление сводок, отчетов, анализов и презентаций для нужд совета;
 • обеспечение эффективного потока информации и правильной внутренней коммуникации правления с подчиненными организационными подразделениями и внешней связи с заинтересованными сторонами;
 • надзор за надлежащим распространением внутренних и внешних документов поступающих к членам управления;
 • ведение расписания заседаний членов правления;
 • поддержка руководства в выполнении их текущих профессиональных задач;
 • обеспечение перевода документации, подготовленной на иностранном языке;
 • организация внутренних и зарубежных командировок членов правления;
 • обработка корпоративной корреспонденции для членов правления;
 • подготовка переписки от совета директоров к подчиненным организационным подразделениям и внешним организациям;
 • управление работой секретариата офиса правления;
 • активное сотрудничество с отдельными организационными подразделениями для
 • обеспечение эффективного управления советом;
 • архивирование документации.

Charakterystyka zawodu:

 • prowadzi kompleksową obsługę administracyjno-organizacyjną członków zarządu,
 • wspiera pracę i działania członków zarządu,
 • sporządza niezbędne raporty i zestawienia na potrzeby członków zarządu,
 • odpowiada za sprawną obsługę spotkań i narad członków zarządu zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i merytorycznym

Zadania zawodowe:

 • organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach i naradach zarządu oraz sporządzanie protokołów ze spotkań,
 • koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań zarządu,
 • organizowanie i zapewnianie obsługi technicznej telekonferencji i wideokonferencji,
 • tworzenie zestawień, raportów, analiz i prezentacji na potrzeby zarządu,
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji oraz poprawnej komunikacji wewnętrznej zarządu z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz komunikacji zewnętrznej z interesariuszami,
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych wpływających do zarządu,
 • prowadzenie kalendarza spotkań członków zarządu,
 • wspieranie zarządu w realizacji ich bieżących zadań zawodowych,
 • zapewnianie tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym,
 • organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych członków zarządu,
 • obsługiwanie korespondencji firmowej kierowanej do członków zarządu,
 • sporządzanie korespondencji wychodzącej od zarządu do podległych jednostek organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych,
 • zarządzanie pracą sekretariatu biura zarządu,
 • aktywna współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia sprawnej obsługi zarządu,
 • archiwizowanie dokumentacji.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • wszystkie firmy, w których powołany jest zarząd.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.