специалист по рекламе

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики под номером: 243107

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Специалист по рекламе

профессия: специалист по рекламе

Призывает к  покупке продуктов или услуг для увеличения оборота и прибыли клиента путем предоставления потенциальным покупателям надлежащим образом подготовленной информации, что повышает необходимость покупки; определяет место и цель рекламы и ее адресатов в общей стратегии компании; устанавливает рекламный бюджет; выбирает рекламный контент, выбор медиа и форму рекламного сообщения.

Профессиональные задачи:

 • связаться с клиентом с целью рекламы продуктов или услуг, ознакомиться с продуктом, который будет рекламирован;
 • разработка комплексных рекламных кампаний для продуктов или услуг, заказанных клиентом, с учетом действий конкуренции в определенной области и используемых ими методов рекламы, а также результатов маркетинговых исследований, позволяющих определить предпочтения клиентов, мотивы покупки и объем спроса на данный продукт или услугу;
 • разработка бюджета рекламной кампании, позволяющая клиенту планировать расходы, связанные с рекламой продукта или услуги;
 • принятие решений о формах и направлениях рекламы продукции или услуг;
 • выбор рекламного контента: создание рекламных лозунгов и слоганов, рекламных текстов, сценариев их телевизионных или радиоверсий, графических конструкций плакатов, папок и т. д.;
 • определение представления рекламного контента; формы текста, такие как рассказывание историй, демонстрация проблемы и ее решений, например использование сцен из жизни или спецэффектов и т. д.;
 • выбор наиболее эффективных рекламных носителей, включая с точки зрения их физических характеристик, например долговечности, их избирательности, диапазона влияния, престижа рекламной среды, способа использования данного носителя и т. д.;
 • выбор носителя (медиа) для размещения рекламного контента: радио, телевидение, пресса и средства массовой информации: наружная реклама, рекламные щиты, рекламные щиты, вывески, флаги, баннеры, воздушные шары, рекламные публикации, такие как как: листовки, брошюры, каталоги, рекламные письма, рекламные галереи (гаджеты), фильмы, видеокассеты и т. д.;
 • покупка эфирного времени или место на страницах газет и журналов;
 • сотрудничество с художниками, кинорежиссерами, исследователями рынка и т. д.

Charakterystyka zawodu:

 • nakłania do zakupu produktów lub usług, w celu zwiększenia obrotów i zysków zleceniodawcy, poprzez przekazywanie potencjalnym nabywcom odpowiednio przygotowanych informacji wzbudzających w nich potrzebę zakupu,
 • określa miejsce i cel reklamy oraz jej adresatów w ogólnej strategii przedsiębiorstwa;,
 •  ustala budżet reklamowy,
 • dokonuje doboru treści reklamowych, wyboru mediów oraz formy przekazu reklamowego.

Zadania zawodowe:

 • kontaktowanie się ze zleceniodawcą w celu reklamy produktów lub usług, zapoznawanie się z produktem, który ma być przedmiotem reklamy,
 • opracowywanie kompleksowych kampanii reklamowych produktów lub usług zlecanych przez klienta, z uwzględnieniem poczynań konkurencji w określonej dziedzinie oraz metod reklamy przez nią stosowanych, a także wyników badań rynkowych, pozwalających określić upodobania klientów, motywy zakupu towarów oraz wielkość zapotrzebowania na dany produkt lub usługę,
 • opracowywanie budżetu kampanii reklamowej, pozwalającego zleceniodawcy zaplanować koszty związane z reklamą produktu lub usługi,
 • podejmowanie decyzji o formach i kierunkach prowadzonej reklamy produktów lub usług,
 • dobór treści reklamowych: tworzenie haseł i sloganów reklamowych, tekstów reklam, scenariuszy ich wersji telewizyjnych lub radiowych, projektów graficznych plakatów, folderów itp.,
 • ustalanie sposobu prezentacji treści reklamowych, formy tekstu, np. opowiadania, demonstracji problemu i jego rozwiązania, np. zastosowanie scen z życia lub efektów specjalnych itp.,
 • dokonywanie wyboru najbardziej skutecznych nośników reklamy, m.in. pod względem ich cech fizycznych, np. trwałości, ich selektywności, zasięgu oddziaływania, prestiżu nośnika reklamy, sposobu korzystania z danego nośnika itp.,
 • dokonywanie wyboru mediów (środków przekazu) do przenoszenia treści reklam: reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, oraz mediów wspomagających: reklama pod gołym niebem, tablice ogłoszeniowe, tablice reklamowe (billboardy), szyldy, flagi, transparenty, balony, wydawnictwa reklamowe, takie jak: ulotki, broszury, katalogi, listy reklamowe, galanteria reklamowa (gadżety), filmy, kasety wideo itp.,
 • wykupywanie czasu antenowego lub miejsca na łamach gazet i czasopism,
 • współpraca z plastykami, reżyserami filmowymi, badaczami rynku itp.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • agencje lub biura reklamowe,
 • samodzielne stanowisko w firmie i współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie różnych elementów działań reklamowych.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.