Cosinus > Образовательное предложение > Школы длительностью в один год > Фитнес-инструктор

Фитнес-инструктор

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики под номером: 342301

Инструктор по фитнесу проводит организованные спортивные и спортивные мероприятия под музыку.

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Фитнес-инструктор

профессия: Фитнес-инструктор

Фитнес-инструктор профессия в сфере услуг. Целью работы инструктора является проведение спортивных мероприятий под музыку для организованных групп. Инструктор по фитнесу проводит комплексные упражнение различной интенсивности, а также в игривый форме. Инструктор также проводит расслабляющие и корректирующие упражнения. Способствует здоровому образу жизни посредством физических упражнений, хореографии, танцев, игр, игр и т. д. Подготавливается к занятиям риторически, готовит конспект, выбирает упражнения и тренажёры, необходимое для их выполнения. Его обязанность - следовать правилам техники безопасности, чтобы предотвратить травмы и контузии тренирующихся. Во время занятий инструктор обслуживает музыкальное и спортивное оборудование. Также инструктирует участников, как правильно использовать спортивное снаряжение. Отвечает за курс занятий, исправляет ошибки и дает темп выполнению упражнений, выдавая голосовые команды и другие невербальные знаки. Инструктор также контролирует количество повторений упражнения. Он должен проводить занятия в соответствии с правилами, применимыми к данной форме тренировки. Наблюдает за группой, чтобы настроить интенсивность занятий до уровня продвижения и возраста участников.

Профессиональные задачи:

  • материальная подготовка занятий;
  • подготовка инструментов, необходимых для проведения занятий;
  • проведение спортивных мероприятий в соответствии с составленным конспектом;
  • исправление ошибок, допущенных участниками во время учений;
  • организация рабочего места, в том числе соблюдение правил техники безопасности, эргономика и противопожарной защиты.

Instruktor fitness jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy instruktora jest przeprowadzenie zajęć ruchowo-sportowych przy muzyce dla grup zorganizowanych. Instruktor fitness prowadzi zajęcia wysiłkowe o różnej intensywności, ale także o charakterze zabawowym i towarzyskim. Instruktor prowadzi również ćwiczenia odprężające i korekcyjne. Propaguje zdrowy tryb życia poprzez ćwiczenia fizyczne, układy chorograficzne, tańce, zabawy, gry, itp. Przygotowuje się do zajęć merytorycznie, opracowuje konspekt, wybiera ćwiczenia oraz niezbędny do ich wykonania sprzęt. Jego obowiązkiem jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby zapobiegać urazom i kontuzjom ćwiczących. Podczas zajęć instruktor obsługuje sprzęt muzyczny oraz sportowy. Instruuje także uczestników, jak poprawnie korzystać ze sprzętu sportowego. Odpowiedzialny jest za przebieg zajęć, korygowanie błędów oraz nadawanie tempa wykonywanym ćwiczeniom, poprzez wydawanie komend głosowych oraz inne znaki niewerbalne. Instruktor kontroluje także ilość powtórzeń danego ćwiczenia. Musi prowadzić zajęcia zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danej formy ruchowej. Obserwuje grupę, aby dostosować intensywność zajęć do poziomu zaawansowania i wieku uczestników.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.