Фитнес-инструктор

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики под номером: 342301

Инструктор по фитнесу проводит организованные спортивные и спортивные мероприятия под музыку.

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Фитнес-инструктор

профессия: Фитнес-инструктор

Фитнес-инструктор профессия в сфере услуг. Целью работы инструктора является проведение спортивных мероприятий под музыку для организованных групп. Инструктор по фитнесу проводит комплексные упражнение различной интенсивности, а также в игривый форме. Инструктор также проводит расслабляющие и корректирующие упражнения. Способствует здоровому образу жизни посредством физических упражнений, хореографии, танцев, игр, игр и т. д. Подготавливается к занятиям риторически, готовит конспект, выбирает упражнения и тренажёры, необходимое для их выполнения. Его обязанность - следовать правилам техники безопасности, чтобы предотвратить травмы и контузии тренирующихся. Во время занятий инструктор обслуживает музыкальное и спортивное оборудование. Также инструктирует участников, как правильно использовать спортивное снаряжение. Отвечает за курс занятий, исправляет ошибки и дает темп выполнению упражнений, выдавая голосовые команды и другие невербальные знаки. Инструктор также контролирует количество повторений упражнения. Он должен проводить занятия в соответствии с правилами, применимыми к данной форме тренировки. Наблюдает за группой, чтобы настроить интенсивность занятий до уровня продвижения и возраста участников.

Профессиональные задачи:

 • материальная подготовка занятий;
 • подготовка инструментов, необходимых для проведения занятий;
 • проведение спортивных мероприятий в соответствии с составленным конспектом;
 • исправление ошибок, допущенных участниками во время учений;
 • организация рабочего места, в том числе соблюдение правил техники безопасности, эргономика и противопожарной защиты.

Charakterystyka zawodu:

 • przeprowadza zajęcia ruchowo sportowe przy muzyce dla grup zorganizowanych,
 • prowadzi zajęcia wysiłkowe o różnej intensywności, ale także o charakterze zabawowym i towarzyskim,
 • prowadzi również ćwiczenia odprężające i korekcyjne,
 • propaguje zdrowy tryb życia poprzez ćwiczenia fizyczne, układy choreograficzne, tańce, zabawy, gry, itp.,
 • przygotowuje się do zajęć merytorycznie, opracowuje konspekt, wybiera ćwiczenia oraz niezbędny do ich wykonania sprzęt,
 • jego obowiązkiem jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby zapobiegać urazom i kontuzjom ćwiczących,
 • podczas zajęć instruktor obsługuje sprzęt muzyczny oraz sportowy,
 • instruuje uczestników, jak poprawnie korzystać ze sprzętu sportowego,
 • odpowiada za przebieg zajęć, korygowanie błędów oraz nadawanie tempa wykonywanym ćwiczeniom, poprzez wydawanie komend głosowych oraz inne znaki niewerbalne, kontroluje także ilość powtórzeń danego ćwiczenia,
 • prowadzi zajęcia zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danej formy ruchowej,
 • obserwuje grupę, aby dostosować intensywność zajęć do poziomu zaawansowania i wieku uczestników.

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie merytoryczne zajęć,
 • przygotowywanie przyrządów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 • realizowanie zajęć ruchowo-sportowych zgodnie z opracowanym konspektem,
 • korygowanie błędów popełnianych przez uczestników podczas wykonywania ćwiczeń,
 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • kluby fitness,
 • siłownie,
 • kompleksy sportowe,
 • centra promocji zdrowia,
 • ośrodki sportowe, rehabilitacyjne i rekreacji,
 • prywatne konsultacje.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.