ТЕХНИК АРХИВИСТ

П.63. Организация и обслуживание архива

A.64. Подготовка архивных материалов

Оплаты: 0 zł Период обучения: 2 года
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Архивист

профессия: ТЕХНИК АРХИВИСТ

П.63. Организация и обслуживание архива

Квалификация отмечена как специалист-архивист в профессии. Продолжительность обучения 1 год (два семестра). По окончании курса студент знает принципы хранения архивов и хранения архивной документации, использует оргтехнику, может организовать работу небольших групп сотрудников. Прохождение квалификационного экзамена позволяет вам работать в государственных архивах, а также в крупных компаниях, на должностях, требующих знания принципов архивирования документов.

A.64. Подготовка архивных материалов

Вторая квалификация была отмечена как техник архивист. Продолжительность обучения 1 год (два семестра). По окончании курса ученик знает правила хранения архивных документов и подготовки их к хранению. Во время курса студенты обучаются разработке архивных документов в бумажных и электронных версиях. Прохождение квалификационного экзамена позволяет вам работать в государственных архивах, а также в крупных компаниях, на должностях, требующих знания принципов архивирования документов.

Symbol cyfrowy zawodu: 441403

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki zawodu dla osób, które ją przerwały,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich):

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej/gimnazjum/zawodowej/średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik archiwista.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie archiwista?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Czego się nauczysz na KKZ?

W zakresie kwalifikacji:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

 1. organizowania archiwum,
 2. prowadzenia archiwum,
 3. brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 4. postępowania w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

W zakresie kwalifikacji:

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 1. opracowywania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
 2. opracowywania dokumentacji audiowizualnej,
 3. gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?

1 rok

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji EKA.02 i/lub EKA.03, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, uzyska świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie odpowiednio: organizacji i prowadzenia archiwum i/lub opracowywania materiałów archiwalnych oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Czy w ramach KKZ można otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika archiwisty?

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik archiwista, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik archiwista

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika archiwista,
 • prawo do wykonywania zawodu.
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik archiwista może podjąć pracę m.in. w:

 • archiwach państwowych,
 • archiwach zakładowych,
 • instytucjach publicznych,
 • składnicach akt w jednostkach administracji.

Zalety nauki na KKZ:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się, jak i bezrobotne,
 • KKZ są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie, sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi, czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, to uczestnik kursu decyduje, gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzany w miejscu nauki.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.