Помощник инвалида

Z.8. Предоставление помощи и организации поддержки инвалидам

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

помощник инвалида

профессия: Помощник инвалида

Z.8. Предоставление помощи и организации поддержки инвалидам

Квалификация отмечена по специальности помощник инвалида. Продолжительность обучения 1 год (два семестра). Поскольку в профессии была отмечена только одна квалификация, сдача квалификационного экзамена равнозначна получению диплома, подтверждающего профессиональную квалификацию. Завершение квалификации позволяет вам устроиться на работу  как социальный работник. Занятость можно найти в медицинских учреждениях, реабилитационных учреждениях и в качестве личного опекуна в доме инвалида.

Symbol cyfrowy zawodu: 341201

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki zawodu dla osób, które ją przerwały,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich):

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej/gimnazjum/zawodowej/średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Czego się nauczysz na KKZ?

W zakresie kwalifikacji:

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

 1. udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji,
 2. świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 4. motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji?

1 rok

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio SPO.01, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji SPO.01, uzyska świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie udzielanie pomocy i organizacji wsparcia osobie niepełnosprawnej oraz  prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Czy w ramach KKZ można otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej?

Osoba, która zda egzaminy w zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

ESPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:

Asystent osoby niepełnosprawnej może podjąć pracę m.in. w:

 • domach pomocy społecznej,
 • dziennych domach  pomocy społecznej,
 • hospicjach,
 • organizacjach pozarządowych,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Zalety nauki na KKZ:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się, jak i bezrobotne,
 • KKZ są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki ,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie, sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi, czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, to uczestnik kursu decyduje, gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzany w miejscu nauki.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.