Техник сельского туризма

T.7. Ведение туристической деятельности в сельской местности

T.8. Ведение хозяйства агротуристического

Период обучения: 2 года
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Техник сельского туризма

профессия: Техник сельского туризма

T.7. Ведение туристической деятельности в сельской местности

Квалификация специалиста по сельскому туризму. Продолжительность обучения 1 год (два семестра). Программа курса охватывает вопросы и навыки, связанные с организацией мероприятий и туризма в сельской местности. По окончании курса и сдачи квалификационного экзамена вы можете подать заявку на работу в пансионаты и сельскохозяйственные фермы.

T.8. Ведение хозяйства агротуристического

Вторая квалификация специалиста по сельскому туризму. Продолжительность обучения 1 год (два семестра). Курс включает практические и теоретические занятия, связанные с управлением агротуристическим хозяйством. Подготовка к работе на агротуристических комплексах и проводит свою собственную деятельность в этой области.

Symbol cyfrowy zawodu: 515203

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu, 
 • kontynuację nauki zawodu dla osób, które ją przerwały,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej/gimnazjum/zawodowej/średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik turystyki wiejskiej.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technika turystyki wiejskiej?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

TG 09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Czego się nauczysz na KKZ?

W zakresie kwalifikacji:

TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

 1. przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych,
 2. realizowania imprez i usług turystycznych,
 3. rozliczania imprez i usług turystycznych.

TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

 1. prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym,
 2. dostosowania gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej,
 3. obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji?

1 rok.

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji TG.08 i/lub TG.09, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich i/lub prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Czy w ramach KKZ można otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika turystyki wiejskiej?

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik turystyki wiejskiej, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG 09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika turystyki wiejskiej,
 • prawo do wykonywania zawodu.
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik turystyki wiejskiej może podjąć pracę m.in. w:

 • gospodarstwach turystycznych,
 • ekologicznych gospodarstwach rolnych,
 • w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem,
 • w ramach samodzielnej działalności gospodarczej,
 •  biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi.

Zalety nauki na KKZ:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • KKZ są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie, sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi, czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, to uczestnik kursu decyduje, gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej,

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzany w miejscu nauki.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.