Cosinus > Oferta edukacyjna > Szkoły branżowe > Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:

od 1.03.2018 do 31.05.2018

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 r. wyniosło - 4.516,69 zł. (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 181).

Okres

1.03.2018 r. - 31.05.2018 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

180,67 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

225,83 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

271,00 zł

 

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

180,67 zł
(I rok nauki)

emerytalne

17,63 zł

17,63 zł

rentowe

11,74 zł

2,71 zł

chorobowe

-

4,43 zł

wypadkowe

x*)

-

225,83 zł
(II rok nauki)

emerytalne

22,04 zł

22,04 zł

rentowe

14,68 zł

3,39 zł

chorobowe

-

5,53 zł

wypadkowe

x*)

-

271,00 zł
(III rok nauki)

emerytalne

26,45 zł

26,45 zł

rentowe

17,62 zł

4,07 zł

chorobowe

-

6,64 zł

wypadkowe

x*)

-

 

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 ze zm.).