TECHNIK PROGRAMISTA

Technik programista aplikacji tworzy programy komputerowe realizujące określone zadania. Jego praca polega na tworzeniu i przygotowaniu do wdrożenia aplikacji, korzystając z wybranego języka programowania i odpowiednich środowisk programistycznych. Tworzy aplikacje, wprowadza modyfikacje i udoskonalenia w istniejących programach, a nad bardziej skomplikowanymi projektami pracuje w zespole pod kierunkiem kierownika projektu. Praca jako technik programista wymaga nie tylko umiejętności programistycznych, ale także zdolności analitycznych i logicznego myślenia.

Okres nauki: 1 rok
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Programista

Zawód: TECHNIK PROGRAMISTA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w kkz?
W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik programista?
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Czego się nauczysz na kkz?
w zakresie kwalifikacji:
INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią.

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.03?
1.    Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.    Podstawy informatyki
3.    Projektowanie stron internetowych
4.    Projektowanie i administrowanie bazami danych
5.    Programowanie aplikacji internetowych
6.    Język obcy zawodowy
7.    Praktyki zawodowe

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.04?
1.    Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.    Podstawy informatyki
3.    Projektowanie oprogramowania
4.    Programowanie obiektowe
5.    Programowanie aplikacji desktopowych
6.    Programowanie aplikacji mobilnych
7.    Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
8.    Testowanie i dokumentowanie aplikacji
9.    Praktyki zawodowe

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).
W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia  kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?
1 rok

Co daje ukończenie kursu?
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio INF.03  i/lub  INF.04, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika informatyka?
Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika informatyka, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika informatyka,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:
Technik programista może podjąć pracę w firmach zajmujących się min.:

 • projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • projektowaniem UI,
 • modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota)  uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:
1.    Ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
2.    Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
3.    Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
4.    Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
5.    Indywidualne podejście do uczestników szkolenia, uwzględniające ich możliwości.
6.    Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
7.    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w kkz?
W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik programista?
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Czego się nauczysz na kkz?
w zakresie kwalifikacji:
INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią.

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.03?
1.    Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.    Podstawy informatyki
3.    Projektowanie stron internetowych
4.    Projektowanie i administrowanie bazami danych
5.    Programowanie aplikacji internetowych
6.    Język obcy zawodowy
7.    Praktyki zawodowe

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.04?
1.    Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.    Podstawy informatyki
3.    Projektowanie oprogramowania
4.    Programowanie obiektowe
5.    Programowanie aplikacji desktopowych
6.    Programowanie aplikacji mobilnych
7.    Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
8.    Testowanie i dokumentowanie aplikacji
9.    Praktyki zawodowe

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).
W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia  kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?
1 rok

Co daje ukończenie kursu?
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio INF.03  i/lub  INF.04, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika informatyka?
Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika informatyka, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika informatyka,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:
Technik programista może podjąć pracę w firmach zajmujących się min.:

 • projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • projektowaniem UI,
 • modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota)  uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:
1.    Ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
2.    Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
3.    Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
4.    Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
5.    Indywidualne podejście do uczestników szkolenia, uwzględniające ich możliwości.
6.    Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
7.    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.