Technik mechanik

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych;

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technik mechanik

Zawód: Technik mechanik
 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.   
 • absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013 którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w jednym z poniższych zawodów: Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz.

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik mechanik na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika mechanika, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie techniczne

Jak wygląda nauka w szkole?

 • Nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowy:

 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika mechanika.
Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.
Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.
Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • Wysoka sprawność manualna;
 • sprawność układu mięśniowego;
 • odporność na stres;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • rozumowanie logiczne;
 • ostrość wzroku i słuchu;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • zarządzanie małymi zespołami;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi:

 • w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych;
 • jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd.;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach;
 • w kontroli technicznej i sprawdzania jakości produkcji;
 • w biurach konstrukcyjnych lub technologicznych itp.;
 • w zakładach rzemieślniczych różnych gałęzi przemysłu mechanicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • w punktach serwisowych z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi;
 • w warsztatach mechanicznych i samochodowych;
 • w autoryzowanych i nieautoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
 • w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego;
 • w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych;
 • we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem;
 • w firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • w przedsiębiorstwach produkujących lub eksploatujących maszyny budowlane, samochody i ciągniki;
 • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych;
 • w działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych;
 • podejmując własną działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową II stopnia Cosinus?

 • Przestronne, w pełni profesjonalne i wyposażone pracownie,
 • przyjazna kadra pedagogiczna, zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE,
 • zajęcia dodatkowe: w tym fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego i wyrównawcze pozwalające na uzupełnienie zaległości programowych,
 • przyszłościowe kierunki,
 • Europass – uprawniający do wykonywania zawodu w całej UE,
 • zajęcia w systemie zaocznym
 • nauka bez żadnych opłat i wiążących umów.

Ścieżka kariery/ Perspektywy rozwoju
Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.   
 • absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013 którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w jednym z poniższych zawodów: Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz.

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik mechanik na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika mechanika, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie techniczne

Jak wygląda nauka w szkole?

 • Nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowy:

 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika mechanika.
Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.
Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.
Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • Wysoka sprawność manualna;
 • sprawność układu mięśniowego;
 • odporność na stres;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • rozumowanie logiczne;
 • ostrość wzroku i słuchu;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • zarządzanie małymi zespołami;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi:

 • w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych;
 • jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd.;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach;
 • w kontroli technicznej i sprawdzania jakości produkcji;
 • w biurach konstrukcyjnych lub technologicznych itp.;
 • w zakładach rzemieślniczych różnych gałęzi przemysłu mechanicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • w punktach serwisowych z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi;
 • w warsztatach mechanicznych i samochodowych;
 • w autoryzowanych i nieautoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
 • w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego;
 • w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych;
 • we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem;
 • w firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • w przedsiębiorstwach produkujących lub eksploatujących maszyny budowlane, samochody i ciągniki;
 • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych;
 • w działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych;
 • podejmując własną działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową II stopnia Cosinus?

 • Przestronne, w pełni profesjonalne i wyposażone pracownie,
 • przyjazna kadra pedagogiczna, zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE,
 • zajęcia dodatkowe: w tym fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego i wyrównawcze pozwalające na uzupełnienie zaległości programowych,
 • przyszłościowe kierunki,
 • Europass – uprawniający do wykonywania zawodu w całej UE,
 • zajęcia w systemie zaocznym
 • nauka bez żadnych opłat i wiążących umów.

Ścieżka kariery/ Perspektywy rozwoju
Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.