Technik informatyk

Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Ponadto, monitoruje bezpieczeństwo systemów informatycznych i podejmuje działania mające na celu zapobieganie ewentualnym zagrożeniom.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik informatyk

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 2. administrowania systemami operacyjnymi;
 3. serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 4. przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.
 5. tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 6. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 7. programowania aplikacji internetowych;
 8. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • posługiwania się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci;
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu;
 • posługiwanie się komputerami typu PC;
 • obsługiwania wybranych rodzajów sieci komputerowych;
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 • dobierania i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań;
 • posługiwania się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL;
 • projektowania i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy;
 • programowania w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++;
 • przeprowadzania analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania;
 • opracowywania algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych;
 • uruchamiania i obsługiwania urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
 • usuwania uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowania jakości ich pracy;
 • wykonywania rozliczenia kosztów wyrobów i usług;
 • organizowania i utrzymywania własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji.
 • prowadzenia prac serwisowych w punktach naprawy;
 • wykonywania prac operatora sprzętu komputerowego;
 • wykonywania prac w dziale finansowo-księgowym przedsiębiorstwa.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika informatyka?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Język obcy zawodowy
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Montaż i eksplantacja lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych

Gdzie możesz zrobić praktyki zawodowe?

 • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne;
 • przedsiębiorstwa handlowe, sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line;
 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonawstwem i administrowaniem sieci komputerowych; -przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
 • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz infrastrukturą sieciową;
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280godzin)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika informatyka.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie technika informatyka.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

W ramach współpracy szkoły z Lokalną Akademią CISCO i Akademią Microsoft nasi uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe certyfikowane i uznawane na całym świecie
umiejętności zawodowe.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika informatyka?

 • zainteresowania elektroniką i techniką komputerową,
 • dobra sprawność manualna,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • dokładność i systematyczność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • dobra koncentracja uwagi,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • podatność na innowacje.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika informatyka?

Po ukończeniu edukacji technik informatyk może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Zawody pokrewne:

Technik programista | Technik teleinformatyk | Technik telekomunikacji | Technik tyfloinformatyk.

Jakie studia po szkole?

Informatyczne kierunki studiów. IT, programowanie oraz kierunki pokrewne

Bioinformatyka której zadaniem jest m.in. zastosowanie metod matematycznych i informatycznych do przetwarzania ogromnej ilości danych uzyskiwanych podczas badań układów biologicznych, głównie w takich dziedzinach jak biologia molekularna, biologia strukturalna, biochemia czy genetyka. Obecnie bioinformatyka jest wykorzystywana przez przyrodników, jak i przez informatyków.

Edukacja techniczno-informatyczna - kierunek ten przygotowuje studentów do zarządzania zasobami informacyjnymi oraz wiedzą w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce oraz kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone - w tym związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji. Studenci przygotowywani są także do administrowania i obsługi systemów informatycznych stosowanych w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości.

Informatyka -  to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Gdyby zastanowić się, czy dominującą rolę pełni w tej dziedzinie teoria, czy praktyka, należałoby stwierdzić, że teoria służy tam praktyce. Do rzadkości nie należą także wypadki, w których praktyka odsłania przed nauką nowe idee teoretyczne. Z pewnością można powiedzieć, że wieloletnia nauka matematyki nie jest na tym kierunku przypadkowa i znajduje ona swoje bardzo istotne zastosowania w trakcie nauki innych przedmiotów.

Informatyka i ekonometria - absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu. Poznaje on metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej, zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe.

Informatyka inżynierska - Student kierunku informatyka inżynierska zdobywa solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta na rynku pracy. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ma zapewnić dobre przygotowanie podstawowe, stanowiące podbudowę dla innych przedmiotów.

Informatyka stosowana - studia z zakresu Informatyki stosowanej przygotowują do pracy, w której zaistnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy, na przykład w naukach przyrodniczych. To stosunkowo nowa dziedzina, która zyskuje coraz większa rzeszę zwolenników.

Inżynieria systemów - kierunek powstał by wypełnić lukę na rynku pracy zgłaszaną przez pracodawców. Potrzebni są inżynierowie, którzy potrafią całościowo spojrzeć na świat technologii. Studia oferują dużo wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki i fizyki a także pozwalają na zdobycie wiedzy o sposobach tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki, przy realizowaniu konkretnych założeń finansowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek staje się specjalistami w zaprojektowaniu całego procesu od fazy laboratoryjnej, przez techniczną po dystrybucję.

Neuroinformatyka -  Ludzki mózg to jedna z największych tajemnic i wyzwań XXI wieku. Dzięki współpracy wielu nauk i rozwojowi technologii możemy coraz lepiej poznawać i rozumieć jego działanie. Efektem może być stworzenie różnych form sztucznej inteligencji, czy technik pomagających osobom w ciężkich stanach medycznych lepiej funkcjonować i nawiązywać kontakt ze światem.

Techniczne zastosowania internetu -  to studia kształcące specjalistów pogranicza techniki i biznesu, którzy będą biegli w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu. Coraz więcej urządzeń będzie podłączonych do sieci i będzie miało możliwość komunikowania się wzajemnie ze sobą. Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny stale rośnie. Szacuje się, że w przeciągu kilku lat na polskim i europejskim rynku pracy zabraknie kilkudziesięciu specjalistów IT! Dlaczego więc nie wybrać pewnego zatrudnienia i dobrych zarobków?

Technologie informatyczne w logistyce -  są nowym, międzywydziałowym kierunkiem studiów, który pozwala na zdobycie unikalnej i cenionej na rynku pracy wiedzy i umiejętności. Od kandydatów na studia wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego, gdyż zajęcia prowadzone są właśnie w tym języku. Jeśli interesuje Was tematyka logistyki i wykorzystania w niej nowoczesnych technologii, to kierunek ten będzie dla Was doskonałym wyborem. Program studiów został opracowany we współpracy z przedsiębiorstwami i uwzględnia rzeczywiste potrzeby polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Teleinformatyka -  jedna z dziedzin informatyki, która zajmuje się wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami. Najpopularniejszą dotąd realizacją jest Internet. Kierunek Teleinformatyka kształci specjalistów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki w telekomunikacji i najnowocześniejszych osiągnięć telekomunikacji w informatyce. Wymaga logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności koncentracji oraz dostrzegania niewielkich szczegółów.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 2. administrowania systemami operacyjnymi
 3. serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej
 4. przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej
 5. tworzenia i administracji stronami internetowymi
 6. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
 7. programowania aplikacji internetowych
 8. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią

Czego uczysz się na zajęciach?

 • posługiwania się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
 • posługiwanie się komputerami typu PC
 • obsługiwania wybranych rodzajów sieci komputerowych
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • dobierania i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwania się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowania i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy
 • programowania w wybranych językach, w szczególności Pascal i C++
 • przeprowadzania analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania
 • opracowywania algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
 • uruchamiania i obsługiwania urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
 • usuwania uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowania jakości ich pracy
 • wykonywania rozliczenia kosztów wyrobów i usług
 • organizowania i utrzymywania własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
 • prowadzenia prac serwisowych w punktach naprawy
 • wykonywania prac operatora sprzętu komputerowego
 • wykonywania prac w dziale finansowo-księgowym przedsiębiorstwa

Gdzie możesz zrobić praktyki zawodowe?

 • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne
 • przedsiębiorstwa handlowe, sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line
 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonawstwem i administrowaniem sieci komputerowych, przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych
 • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz infrastrukturą sieciową
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280godzin)

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika informatyka

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie technika informatyka.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

W ramach współpracy szkoły z Lokalną Akademią CISCO i Akademią Microsoft nasi uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe certyfikowane i uznawane na całym świecie
umiejętności zawodowe.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika informatyka?

 • zainteresowania elektroniką i techniką komputerową
 • dobra sprawność manualna
 • spostrzegawczość
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • dokładność i systematyczność
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • dobra koncentracja uwagi
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia
 • podatność na innowacje

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika informatyka?

Po ukończeniu edukacji technik informatyk może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Zawody pokrewne:

Technik programista | Technik teleinformatyk | Technik telekomunikacji | Technik tyfloinformatyk.

Jakie studia po szkole?

Informatyczne kierunki studiów. IT, programowanie oraz kierunki pokrewne:

 • Bioinformatyka
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka inżynierska
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria systemów
 • Neuroinformatyka
 • Techniczne zastosowania internetu
 • Technologie informatyczne w logistyce
 • Teleinformatyka

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa OK System
 • dopłata do migawki
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników dla każdego ucznia

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.