Monter sieci i instalacji sanitarnych

Montuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych; wykonuje oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie instalacji, lutowanie, spawanie i łączenie rur, wiercenie otworów oraz wiele innych czynności związanych z montażem urządzeń sanitarnych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Monter sieci i instalacji sanitarnych

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 712618
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania prac instalacyjnych i montażowych sieci i urządzeń sanitarnych;
 • wykonywania przedmiarów do wyceny prac;
 • przygotowania kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych;
 • układania, spawania (lub łączenie w inny odpowiedni sposób, na przykład klejenie lub zgrzewanie) i uszczelniania rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz materiału, z jakiego są wykonane;
 • montowania specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.;
 • poprawnego odczytywania rysunków technicznych, wykonawczych i roboczych;
 • przeprowadzania kontroli szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych;
 • montowania przewodów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych;
 • odpowiedniego dobierania grzejników i urządzeń grzewczych;
 • czyszczenia grzejników żeliwnych;
 • wykonywania otworów pod prowadzone instalacje;
 • sprawdzania budynków pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej;
 • przeprowadzania konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • usuwania awarii wodociągowych między innymi poprzez montowanie
 • i wymienianie uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp.;
 • dokonywania odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy budownictwa
 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych
 • Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Sumienność , dokładność , odpowiedzialność za podejmowane decyzje , refleks , zdolność logicznego myślenia , dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa , brak lęku wysokości i umiejętność odczytywania rysunków technicznych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz m.in. w firmach remontowo-budowlanych, przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych, firmach zarządzających nieruchomościami. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik urządzeń sanitarnych (BD.22, Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych)

Zawody pokrewne

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | Murarz-tynkarz

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Montuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych; wykonuje oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie instalacji, lutowanie, spawanie i łączenie rur, wiercenie otworów oraz wiele innych czynności związanych z montażem urządzeń sanitarnych.

Symbol cyfrowy zawodu: 712618
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania prac instalacyjnych i montażowych sieci i urządzeń sanitarnych
 • wykonywania przedmiarów do wyceny prac
 • przygotowania kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych
 • układania, spawania (lub łączenie w inny odpowiedni sposób, na przykład klejenie lub zgrzewanie) i uszczelniania rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz materiału, z jakiego są wykonane
 • montowania specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.
 • poprawnego odczytywania rysunków technicznych, wykonawczych i roboczych
 • przeprowadzania kontroli szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych
 • montowania przewodów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych
 • odpowiedniego dobierania grzejników i urządzeń grzewczych
 • czyszczenia grzejników żeliwnych
 • wykonywania otworów pod prowadzone instalacje
 • sprawdzania budynków pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej
 • przeprowadzania konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
 • usuwania awarii wodociągowych między innymi poprzez montowanie i wymienianie uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp.
 • dokonywania odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Dodatkowe zadania

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Sumienność, dokładność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, refleks, zdolność logicznego myślenia, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, brak lęku wysokości i umiejętność odczytywania rysunków technicznych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz m.in. w firmach remontowo-budowlanych, przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych, firmach zarządzających nieruchomościami. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik urządzeń sanitarnych (BD.22, Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych).

Zawody pokrewne

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | Murarz-tynkarz

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.