Technik hotelarstwa

Technik  hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową hotelu. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i obserwuje rynek hotelarski pod kątem doskonalenia usług oferowanych przez hotel. Dzięki swojej pracy, hotel staje się miejscem, które oferuje wysoką jakość usług oraz spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik hotelarstwa

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent technikum hotelarskiego?

Technikum hotelarskie przygotowje absolwenta do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 2. przygotowywania i podawania śniadań
 3. organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 4. rezerwacji usług hotelarskich
 5. obsługi gości w recepcji

Czego uczysz się na zajęciach w technikum hotelarskim?

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich, w tym dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości i zasadami rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup,
 • rezerwowania usług hotelarskich z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych,
 • sporządzania dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich i przekazywania tych danych innym komórkom organizacyjnym obiektu;
 • planowania i realizowania  prac związanych z obsługą gości w recepcji, w tym rozpoznawania oczekiwań gości, prowadzenia książki meldunkowej, sporządzania dokumentacji związanej z procedurami przyjazdu (check-in) i wyjazdu (check-out) gości, udzielania informacji turystycznej,
 • przygotowywania informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu, przyjmowania zamówień na usługi, wystawiania faktur, przyjmowania  należności itp.;
 • obsługiwania gości zgodnie z zakresem usług świadczonych przez hotel, w tym przygotowywania i podawania posiłków;
 • technikum hotelarskie uczy organizowania usług dodatkowych w hotelu (oferowanych przez hotel i dostawców zewnętrznych) oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe;
 • utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, w tym dobieranie techniki sprzątania oraz urządzeń, sprzętu i środków do wykonywanych prac porządkowych, obsługiwania urządzeń i sprzętu do utrzymywania czystości oraz stosowanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych;
 • analizowania rynku usług hotelarskich pod kątem polityki cenowej i oferowanych usług oraz potencjału turystycznego regionu, w którym zlokalizowany jest hotel oraz stosowania zasad i narzędzi marketingu;
 • stosowania przepisów prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich;
 • przestrzegania procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości;
 • współpracowania z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
 • prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy;
 • biegłego posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego w branży hotelarskiej;
 • stosowania nowoczesnego sprzętu biurowego oraz specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzegania zasad etyki i kultury zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • organizowania obsługi technicznej i napraw maszyn i urządzeń, zgłaszanie awarii;
 • podejmowania i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika hotelarstwa?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy hotelarstwa
 • Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • Przygotowywanie i podawanie śniadań
 • Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Język obcy zawodowy
 • Rezerwacja usług w recepcji
 • Obsługa gości w recepcji

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • obiekty hotelarskie
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika hotelarstwa.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika hotelarstwa.

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • odporność emocjonalna
 • cierpliwość i uprzejmość
 • obowiązkowość i dyskrecja
 • umiejętność wysławiania się;
 • wysoki poziom aktywności;
 • podzielność uwagi i refleks;
 • operatywność;
 • znajomość języków obcych.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika hotelarstwa?

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

Zawody pokrewne

Technik organizacji turystyki | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kierunki studiów związane z hotelarstwem, turystyką i sportem.

 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Gospodarka turystyczna
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • Sport
 • Taniec
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent technikum hotelarskiego?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 2. przygotowywania i podawania śniadań
 3. organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 4. rezerwacji usług hotelarskich
 5. obsługi gości w recepcji

Czego uczysz się na zajęciach w technikum hotelarskim?

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • rezerwowania usług hotelarskich, w tym dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości i zasadami rezerwacji usług dla gości indywidualnych, jak i grup
 • rezerwowania usług hotelarskich z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych
 • sporządzania dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich i przekazywania tych danych innym komórkom organizacyjnym obiektu
 • planowania i realizowania  prac związanych z obsługą gości w recepcji, w tym rozpoznawania oczekiwań gości, prowadzenia książki meldunkowej, sporządzania dokumentacji związanej z procedurami przyjazdu (check-in) i wyjazdu (check-out) gości, udzielania informacji turystycznej
 • przygotowywania informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu, przyjmowania zamówień na usługi, wystawiania faktur, przyjmowania należności itp.
 • obsługiwania gości zgodnie z zakresem usług świadczonych przez hotel, w tym przygotowywania i podawania posiłków
 • technikum hotelarskie uczy organizowania usług dodatkowych w hotelu (oferowanych przez hotel i dostawców zewnętrznych) oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe
 • utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, w tym dobieranie techniki sprzątania oraz urządzeń, sprzętu i środków do wykonywanych prac porządkowych, obsługiwania urządzeń i sprzętu do utrzymywania czystości oraz stosowanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych
 • analizowania rynku usług hotelarskich pod kątem polityki cenowej i oferowanych usług oraz potencjału turystycznego regionu, w którym zlokalizowany jest hotel oraz stosowania zasad i narzędzi marketingu
 • stosowania przepisów prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich
 • przestrzegania procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości
 • współpracowania z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich
 • prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy
 • biegłego posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego w branży hotelarskiej
 • stosowania nowoczesnego sprzętu biurowego oraz specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • przestrzegania zasad etyki i kultury zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • organizowania obsługi technicznej i napraw maszyn i urządzeń, zgłaszanie awarii
 • podejmowania i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • obiekty hotelarskie
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika hotelarstwa.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika hotelarstwa.

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • odporność emocjonalna
 • cierpliwość i uprzejmość
 • obowiązkowość i dyskrecja
 • umiejętność wysławiania się
 • wysoki poziom aktywności
 • podzielność uwagi i refleks
 • operatywność
 • znajomość języków obcych

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika hotelarstwa?

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

Zawody pokrewne

Technik organizacji turystyki | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Jakie studia po szkole?

Kierunki studiów związane z hotelarstwem, turystyką i sportem:

 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Gospodarka turystyczna
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • Sport
 • Taniec
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa OK System
 • dopłata do migawki
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników dla każdego ucznia

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.