Rolnik

Technik rolnik to osoba odpowiedzialna za prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizację i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Oprócz wiedzy dotyczącej uprawy roślin i hodowli zwierząt, rolnik posiada również znajomość ekonomii w rolnictwie. Ponadto, technik rolnik wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych, planuje ich konserwację i naprawy, a także zna przepisy ruchu drogowego dotyczące kategorii T. Praca jako technik rolnik wymaga nie tylko umiejętności związanych z produkcją rolniczą, ale także zdolności organizacyjnych i przywódczych.

Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Rolnik

Zawód: Rolnik

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Rolnik

Symbol cyfrowy zawodu 613003

Kto może uczestniczyć w kkz?
W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej
 • kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie rolnik?
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL. 10. Organizacja i nadzorowanie produkcji

Czego się nauczysz na kkz?
w zakresie kwalifikacji:
ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej

 1. Uprawy ziemi – przygotowanie, obsianie, obsadzenie, pielęgnacja roślin i ich zbiór
 2. Umiejętność doboru odpowiedniej gleby, nawozów i maszyn do określonej uprawy
 3. Diagnoza chorób roślin i szkodników
 4. Koordynowanie prac w gospodarstwie
 5. Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa rolniczego
 6. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

ROL. 10. Organizacja i nadzorowanie produkcji

 1. Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej według zasad BHP
 2. Prowadzenie dokumentacji i kalkulacji kosztów produkcji rolniczej
 3. Ekonomia w rolnictwie
 4. Posługiwanie się narzędziami meteorologicznymi
 5. Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń melioracyjnych oraz planowanie ich konserwacji i naprawy
 6. Dobieranie maszyn i narzędzi do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji ROL.04?

 1. Produkcja roślinna
 2. Produkcja zwierzęca
 3. Technika w rolnictwie
 4. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T
 5. Prowadzenie gospodarstwa rolnego
 6. Zbyt produktów rolnych
 7. BHP w rolnictwie
 8. Język angielski zawodowy
 9. Nauka jazdy i obsługa ciągników rolniczych, agregatowanie
 10.  Zajęcia praktyczne w produkcji rolniczej

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji ROL.10?

 1. Język obcy zawodowy
 2. Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej
 3. Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej
 4. Ekonomika w rolnictwie
 5. Pracowania organizacji produkcji rolniczej

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).
W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?
1 rok

Co daje ukończenie kursu?
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej?
Osoba, która zda egzaminy w zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik rolnik czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:
ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL. 10. Organizacja i nadzorowanie produkcji

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych
 • prawo do wykonywania zawodu.
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:
Technik rolnik może podjąć pracę min. w :

 • rolnicze przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne
 • indywidualne gospodarstwo rolne
 • instytucje i agencje związane z rolnictwem
 • placówki badawcze
 • prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego

Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki ,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć ( co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej,

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna ( zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Rolnik

Symbol cyfrowy zawodu 613003

Kto może uczestniczyć w kkz?
W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej
 • kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie rolnik?
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL. 10. Organizacja i nadzorowanie produkcji

Czego się nauczysz na kkz?
w zakresie kwalifikacji:
ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej

 1. Uprawy ziemi – przygotowanie, obsianie, obsadzenie, pielęgnacja roślin i ich zbiór
 2. Umiejętność doboru odpowiedniej gleby, nawozów i maszyn do określonej uprawy
 3. Diagnoza chorób roślin i szkodników
 4. Koordynowanie prac w gospodarstwie
 5. Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa rolniczego
 6. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

ROL. 10. Organizacja i nadzorowanie produkcji

 1. Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej według zasad BHP
 2. Prowadzenie dokumentacji i kalkulacji kosztów produkcji rolniczej
 3. Ekonomia w rolnictwie
 4. Posługiwanie się narzędziami meteorologicznymi
 5. Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń melioracyjnych oraz planowanie ich konserwacji i naprawy
 6. Dobieranie maszyn i narzędzi do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji ROL.04?

 1. Produkcja roślinna
 2. Produkcja zwierzęca
 3. Technika w rolnictwie
 4. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T
 5. Prowadzenie gospodarstwa rolnego
 6. Zbyt produktów rolnych
 7. BHP w rolnictwie
 8. Język angielski zawodowy
 9. Nauka jazdy i obsługa ciągników rolniczych, agregatowanie
 10.  Zajęcia praktyczne w produkcji rolniczej

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji ROL.10?

 1. Język obcy zawodowy
 2. Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej
 3. Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej
 4. Ekonomika w rolnictwie
 5. Pracowania organizacji produkcji rolniczej

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).
W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?
1 rok

Co daje ukończenie kursu?
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej?
Osoba, która zda egzaminy w zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik rolnik czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:
ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL. 10. Organizacja i nadzorowanie produkcji

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych
 • prawo do wykonywania zawodu.
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:
Technik rolnik może podjąć pracę min. w :

 • rolnicze przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne
 • indywidualne gospodarstwo rolne
 • instytucje i agencje związane z rolnictwem
 • placówki badawcze
 • prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego

Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki ,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć ( co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej,

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna ( zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.