Technik weterynarii

Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik weterynarii

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. Stosowania nazw, definicji, pojęć i określeń używanych w weterynarii;
 2. Rozróżniania narządów i układów oraz procesów życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym;
 3. Rozpoznawania gatunków, typów użytkowych i rasy zwierząt gospodarskich;
 4. Wskazywania wymogów zootechnicznych budynków i pomieszczeń inwentarskich wpływających na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich;
 5. Rozpoznawania paszy oraz wskazywania norm i sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 6. Rozpoznawania chorób zwierząt gospodarskich na podstawie opisu objawów oraz wskazywać sposoby zapobiegania;
 7. Rozpoznawania leków i preparatów weterynaryjne oraz zasad i sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania;
 8. Rozróżniania materiałów, narzędzi i aparatury stosowanej w wykonywaniu zabiegów sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznych oraz badań laboratoryjnych;
 9. Interpretowania wyników badań laboratoryjnych oraz przed- i poubojowych;
 10. Wskazywania zmian patologicznych w narządach i zachowaniu zwierząt oraz sposoby zapobiegania i przeciwdziałania;
 11. Dobierania zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt w celu zapewnienia optymalnych warunków produkcji;
 12. Dobierania materiałów i sprzętu do podstawowych badań laboratoryjnych;
 13. Dobierania materiałów i sprzętu do wykonywania zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych;
 14. Wskazywania norm jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zasady bezpieczeństwa żywności.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich, np.: anatomia prawidłowa, anatomia opisowa, anatomia topograficzna, anatomia porównawcza, budowa makroskopowa i budowa mikroskopowa narządu, budowa układu, fizjologia procesów zachodzących w organizmie;
 • stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia dotyczące zawodu weterynaryjnego, np.: etyka zawodu, lekarz weterynarii, średni personel weterynaryjny, zakład leczniczy dla zwierząt, laboratorium diagnostyki weterynaryjnej;
 • rozróżniać prawidłową budowę organizmów zwierzęcych, np.: budowę układu szkieletowego, budowę układu mięśniowego, budowę skóry, budowę układu oddechowego, budowę układu powłokowego, budowę układu krążenia, budowę układu nerwowego i narządów zmysłów, budowę układu dokrewnego;
 • rozróżniać procesy zachodzące w organizmie zwierząt, np.: określać procesy trawienia w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, określać proces oddychania, określać proces krążenia krwi;
 • rozpoznawać gatunki zwierząt gospodarskich, np.: bydło, trzoda chlewna, owce, konie;
 • rozpoznawać rasy zwierząt gospodarskich, np.: na podstawie ilustracji, schematu, opisu cech pokroju, użytkowości;
 • wskazywać wymogi zootechniczne budynków i pomieszczeń inwentarskich wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich, np.: wymogi dotyczące temperatury, wilgotności, oświetlenia, wentylacji w budynkach inwentarskich;
 • wskazywać podstawowe warunki dobrostanu zwierząt gospodarskich, np.: wielkość wybiegów, powierzchnię pomieszczeń inwentarskich dla grup produkcyjnych poszczególnych gatunków, długość stanowisk dla bydła;
 • rozpoznawać pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich, np. na podstawie koncentracji składników pokarmowych, tj. pasze: objętościowe suche, pasze objętościowe soczyste, pasze treściwe;
 • rozróżniać materiały, narzędzia i aparaturę stosowane do wykonywania zabiegów sanitarno-higienicznych, np.: do pielęgnacji zwierząt, do korekcji racic i kopyt, do tarnikowania zębów, do dekoronizacji;
 •  rozróżniać materiały, narzędzia i aparaturę stosowane do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, np.: okładów, naświetlań, laseroterapii, magnetoterapii, ćwiczeń ruchowych, masaży;
 • interpretować wyniki badań laboratoryjnych, np.: badań koproskopowych, badań zeskrobin skóry, podstawowych badań hematologicznych, badań mikrobiologicznych;
 • interpretować wyniki badań laboratoryjnych surowców i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np.: badań bakteriologicznych mięsa oraz jego przetworów, badań laboratoryjnych mleka i jego przetworów;
 • wskazywać zmiany w zachowaniu się zwierzęcia, np.: zaburzenia świadomości, objawy bólowe, zaburzenia ruchowe, objawy stresu transportowego;
 • dobierać zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, wpływające na ich zdrowie i produkcyjność, np.: korekcja racic, kopyt, pielęgnacja skóry, higiena wymienia, obcinanie ogonków, amputacja rogów, kastracja, strzyżenie;
 • dobierać materiały i sprzęt do badania laboratoryjnego pasz dla zwierząt;
 • stosować informacje zawarte w normach chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, np.: normach żywienia zwierząt, normach Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej;

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w hodowlach;
 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach,
 • fermach przemysłowych,
 • zakładach przetwórstwa spożywczego.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika weterynarii?
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 1. Biologia
 2. Chemia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Przepisy ruchu drogowego
 4. Anatomia i fizjologia zwierząt       
 5. Chów i hodowla zwierząt    
 6. Inseminacja zwierząt
 7. Choroby i pielęgnacja zwierząt     
 8. Diagnostyka weterynaryjna   
 9. Administracja weterynaryjna   
 10. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
 3. Zabiegi weterynaryjne
 4. Analityka weterynaryjna     
 5. Kontrola i nadzór weterynaryjny   
 6. Nauka jazdy ciągnikiem

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika weterynarii.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika weterynarii?

 • zainteresowania światem zwierząt,
 • dobra sprawność manualna,
 • empatia,
 • zdolność przewidywania skutków podejmowanych decyzji,
 • dokładność i pracowitość,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • biologia
 • chemia

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika weterynarii?
Absolwent technikum weterynarii może podjąć pracę w:

 • może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt;
 • w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych;
 • w zakładach hodowli i uniesienia zwierząt;
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego;
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym;
 • jako specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących;
 • samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik weterynarii dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z biologią,  grooming, terrarystyka, agroturystyka:.

 • weterynaria
 • biologia
 • agroturystyka

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. Stosowania nazw, definicji, pojęć i określeń używanych w weterynarii;
 2. Rozróżniania narządów i układów oraz procesów życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym;
 3. Rozpoznawania gatunków, typów użytkowych i rasy zwierząt gospodarskich;
 4. Wskazywania wymogów zootechnicznych budynków i pomieszczeń inwentarskich wpływających na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich;
 5. Rozpoznawania paszy oraz wskazywania norm i sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 6. Rozpoznawania chorób zwierząt gospodarskich na podstawie opisu objawów oraz wskazywać sposoby zapobiegania;
 7. Rozpoznawania leków i preparatów weterynaryjne oraz zasad i sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania;
 8. Rozróżniania materiałów, narzędzi i aparatury stosowanej w wykonywaniu zabiegów sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznych oraz badań laboratoryjnych;
 9. Interpretowania wyników badań laboratoryjnych oraz przed- i poubojowych;
 10. Wskazywania zmian patologicznych w narządach i zachowaniu zwierząt oraz sposoby zapobiegania i przeciwdziałania;
 11. Dobierania zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt w celu zapewnienia optymalnych warunków produkcji;
 12. Dobierania materiałów i sprzętu do podstawowych badań laboratoryjnych;
 13. Dobierania materiałów i sprzętu do wykonywania zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych;
 14. Wskazywania norm jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zasady bezpieczeństwa żywności.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich, np.: anatomia prawidłowa, anatomia opisowa, anatomia topograficzna, anatomia porównawcza, budowa makroskopowa i budowa mikroskopowa narządu, budowa układu, fizjologia procesów zachodzących w organizmie;
 • stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia dotyczące zawodu weterynaryjnego, np.: etyka zawodu, lekarz weterynarii, średni personel weterynaryjny, zakład leczniczy dla zwierząt, laboratorium diagnostyki weterynaryjnej;
 • rozróżniać prawidłową budowę organizmów zwierzęcych, np.: budowę układu szkieletowego, budowę układu mięśniowego, budowę skóry, budowę układu oddechowego, budowę układu powłokowego, budowę układu krążenia, budowę układu nerwowego i narządów zmysłów, budowę układu dokrewnego;
 • rozróżniać procesy zachodzące w organizmie zwierząt, np.: określać procesy trawienia w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, określać proces oddychania, określać proces krążenia krwi;
 • rozpoznawać gatunki zwierząt gospodarskich, np.: bydło, trzoda chlewna, owce, konie;
 • rozpoznawać rasy zwierząt gospodarskich, np.: na podstawie ilustracji, schematu, opisu cech pokroju, użytkowości;
 • wskazywać wymogi zootechniczne budynków i pomieszczeń inwentarskich wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich, np.: wymogi dotyczące temperatury, wilgotności, oświetlenia, wentylacji w budynkach inwentarskich;
 • wskazywać podstawowe warunki dobrostanu zwierząt gospodarskich, np.: wielkość wybiegów, powierzchnię pomieszczeń inwentarskich dla grup produkcyjnych poszczególnych gatunków, długość stanowisk dla bydła;
 • rozpoznawać pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich, np. na podstawie koncentracji składników pokarmowych, tj. pasze: objętościowe suche, pasze objętościowe soczyste, pasze treściwe;
 • rozróżniać materiały, narzędzia i aparaturę stosowane do wykonywania zabiegów sanitarno-higienicznych, np.: do pielęgnacji zwierząt, do korekcji racic i kopyt, do tarnikowania zębów, do dekoronizacji;
 •  rozróżniać materiały, narzędzia i aparaturę stosowane do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, np.: okładów, naświetlań, laseroterapii, magnetoterapii, ćwiczeń ruchowych, masaży;
 • interpretować wyniki badań laboratoryjnych, np.: badań koproskopowych, badań zeskrobin skóry, podstawowych badań hematologicznych, badań mikrobiologicznych;
 • interpretować wyniki badań laboratoryjnych surowców i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np.: badań bakteriologicznych mięsa oraz jego przetworów, badań laboratoryjnych mleka i jego przetworów;
 • wskazywać zmiany w zachowaniu się zwierzęcia, np.: zaburzenia świadomości, objawy bólowe, zaburzenia ruchowe, objawy stresu transportowego;
 • dobierać zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, wpływające na ich zdrowie i produkcyjność, np.: korekcja racic, kopyt, pielęgnacja skóry, higiena wymienia, obcinanie ogonków, amputacja rogów, kastracja, strzyżenie;
 • dobierać materiały i sprzęt do badania laboratoryjnego pasz dla zwierząt;
 • stosować informacje zawarte w normach chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, np.: normach żywienia zwierząt, normach Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej;

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w hodowlach;
 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach,
 • fermach przemysłowych,
 • zakładach przetwórstwa spożywczego.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika weterynarii?
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 1. Biologia
 2. Chemia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Przepisy ruchu drogowego
 4. Anatomia i fizjologia zwierząt       
 5. Chów i hodowla zwierząt    
 6. Inseminacja zwierząt
 7. Choroby i pielęgnacja zwierząt     
 8. Diagnostyka weterynaryjna   
 9. Administracja weterynaryjna   
 10. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
 3. Zabiegi weterynaryjne
 4. Analityka weterynaryjna     
 5. Kontrola i nadzór weterynaryjny   
 6. Nauka jazdy ciągnikiem

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika weterynarii.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika weterynarii?

 • zainteresowania światem zwierząt,
 • dobra sprawność manualna,
 • empatia,
 • zdolność przewidywania skutków podejmowanych decyzji,
 • dokładność i pracowitość,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • biologia
 • chemia

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika weterynarii?
Absolwent technikum weterynarii może podjąć pracę w:

 • może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt;
 • w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych;
 • w zakładach hodowli i uniesienia zwierząt;
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego;
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym;
 • jako specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących;
 • samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik weterynarii dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z biologią,  grooming, terrarystyka, agroturystyka:.

 • weterynaria
 • biologia
 • agroturystyka

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.