Technik budownictwa

Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technik budownictwa

Zawód: Technik budownictwa
 •  absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.   
 • absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013 którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w jednym z niej wymienionych zawodów:
  • Betoniarz-zbrojarz,
  • Murarz-tynkarz,
  • Monter konstrukcji budowlanych.

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik budownictwa na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika budownictwa, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie techniczne

Jak wygląda nauka w szkole?

 • Nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa w budownictwie będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:
a)    organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b)    organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c)    organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d)    organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
e)    sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika budownictwa.
Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.
Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.
Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • Komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dobra pamięć i orientacja przestrzenna;
 • dobry wzrok; cierpliwość;
 • spostrzegawczość;
 • dobra sprawność fizyczna;
 • brak lęku wysokości;
 • podzielność uwagi;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji;
 • chęć do współdziałania;
 • zarządzanie małymi zespołami;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Możesz pracować między innymi:

 • na budowach w przedsiębiorstwach budowlanych;
 • w biurach projektowych i kosztorysowych;
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • w hurtowniach budowlanych;
 • w spółdzielniach mieszkaniowych;
 • w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych;
 • w pracowniach konserwacji zabytków;
 • w zakładach produkcji prefabrykatów;
 • w państwowym nadzorze budowlanym;
 • w firmach deweloperskich lub biura nieruchomości;
 • w firmach zarządzających inwestycjami budowlanymi;
 • we własnej firmie.

Dlaczego warto wybrać szkołę branżową II stopnia Cosinus?

 • Przestronne, w pełni profesjonalne i wyposażone pracownie,
 • przyjazna kadra pedagogiczna, zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE,
 • zajęcia dodatkowe: w tym fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego i wyrównawcze pozwalające na uzupełnienie zaległości programowych,
 • przyszłościowe kierunki,
 • Europass – uprawniający do wykonywania zawodu w całej UE,
 • zajęcia w systemie zaocznym
 • nauka bez żadnych opłat i wiążących umów.

Ścieżka kariery/ Perspektywy rozwoju

Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

 •  absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.   
 • absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013 którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w jednym z niej wymienionych zawodów:
  • Betoniarz-zbrojarz,
  • Murarz-tynkarz,
  • Monter konstrukcji budowlanych.

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik budownictwa na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika budownictwa, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie techniczne

Jak wygląda nauka w szkole?

 • Nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa w budownictwie będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:
a)    organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b)    organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c)    organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d)    organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
e)    sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika budownictwa.
Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.
Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.
Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • Komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dobra pamięć i orientacja przestrzenna;
 • dobry wzrok; cierpliwość;
 • spostrzegawczość;
 • dobra sprawność fizyczna;
 • brak lęku wysokości;
 • podzielność uwagi;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji;
 • chęć do współdziałania;
 • zarządzanie małymi zespołami;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Możesz pracować między innymi:

 • na budowach w przedsiębiorstwach budowlanych;
 • w biurach projektowych i kosztorysowych;
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • w hurtowniach budowlanych;
 • w spółdzielniach mieszkaniowych;
 • w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych;
 • w pracowniach konserwacji zabytków;
 • w zakładach produkcji prefabrykatów;
 • w państwowym nadzorze budowlanym;
 • w firmach deweloperskich lub biura nieruchomości;
 • w firmach zarządzających inwestycjami budowlanymi;
 • we własnej firmie.

Dlaczego warto wybrać szkołę branżową II stopnia Cosinus?

 • Przestronne, w pełni profesjonalne i wyposażone pracownie,
 • przyjazna kadra pedagogiczna, zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE,
 • zajęcia dodatkowe: w tym fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego i wyrównawcze pozwalające na uzupełnienie zaległości programowych,
 • przyszłościowe kierunki,
 • Europass – uprawniający do wykonywania zawodu w całej UE,
 • zajęcia w systemie zaocznym
 • nauka bez żadnych opłat i wiążących umów.

Ścieżka kariery/ Perspektywy rozwoju

Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.