Cieśla

Zajmuje się obróbką drewna. Wykonuje konstrukcje drewniane do szalunków i stemplowań, konstrukcje wieńcowe, więźby dachowe, okien i drzwi. Robi także wszystkie inne konstrukcje drewniane niezbędne na budowie oraz przy remontach takie jak, np. konstrukcje rozporowe i podporowe ścian. Poza tym również sam robi szablony dla konstrukcji budowlanych, kierując się projektem oraz wybiera rodzaj drewna. Jego praca wymaga nie tylko precyzji w obróbce drewna, ale także znajomości różnych technik stolarskich i materiałów używanych w budownictwie.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Cieśla

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 711501
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • rozróżniania konstrukcji obiektów budowlanych i technologii ich wykonania, rodzajów i elementów instalacji budowlanych,
 • rozpoznawania rodzajów i właściwości gruntów budowlanych, wad i uszkodzeń drewna okrągłego, materiałów tartych oraz tworzyw drzewnych, elementów zagospodarowania terenu budowy, norm i procedur,
 • charakteryzowania wyrobów i materiałów budowlanych, środków transportu stosowanych w budownictwie, rodzajów rusztowań w budownictwie i przestrzegania zasad ich eksploatacji, podstawowych pojęć mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań
 • posługiwania się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym i ciesielstwie, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania konstrukcji drewnianych instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ciesielstwie oraz dokumentacją techniczno-ruchową,
 • stosowania przyrządów pomiarowych w robotach budowlanych, zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót ciesielskich, zasad sporządzania rysunków budowlanych, programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych,
 • określania rodzajów i elementów dokumentacji stosowanej w budownictwie,
 • dobierania materiałów do wykonania elementów konstrukcji drewnianych oraz ich montażu, narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonywania elementów konstrukcji drewnianych oraz ich montażu, materiałów do wykonania robót związanych z naprawą, renowacją i rozbiórką konstrukcji drewnianych,
 • zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed działaniem czynników zewnętrznych: biologicznych, chemicznych, wody i ognia,
 • przygotowywania do transportu i składowania materiałów stosowanych do wykonywania konstrukcji drewnianych,
 • wykonywania: elementów konstrukcji drewnianych, montażu elementów konstrukcji drewnianych, stemplowań stropów, stropodachów, konstrukcji rozporowych i podporowych ścian w wykopach i na powierzchni, rusztowań drewnianych, pomostów roboczych i daszków ochronnych, przedmiaru i obmiaru,
 • sporządzania kosztorysów robót związanych z obróbką, montażem i demontażem konstrukcji drewnianych, szkiców roboczych konstrukcji drewnianych, robót związanych z naprawą i renowacją elementów konstrukcji drewnianych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie cieśli?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy budownictwa w robotach ciesielskich
 • Wykonywanie konstrukcji drewnianych
 • Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych
 • Wykonywanie napraw, renowacji i rozbiórek konstrukcji drewnianych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Od osoby na stanowisku cieśli wymaga się uzdolnień manualnych – zręczności rąk, sprawności, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz dokładności. Ważna jest też systematyczność, solidność i umiejętność współdziałania z innymi pracownikami. Praca na budowie wymaga odporności na długotrwały wysiłek, stąd potrzebna jest dobra kondycja fizyczna.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca cieśli odbywa się zwykle na placu budowy na otwartej przestrzeni przy zmiennych warunkach atmosferycznych, jak również na  zapleczu budowy w pomieszczeniach zamkniętych lub w warsztatach rzemieślniczych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik budownictwa (BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Zawody pokrewne

Dekarz

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Cieśla

Zajmuje się obróbką drewna. Wykonuje konstrukcje drewniane do szalunków i stemplowań, konstrukcje wieńcowe, więźby dachowe, okien i drzwi. Robi także wszystkie inne konstrukcje drewniane niezbędne na budowie oraz przy remontach takie jak konstrukcje rozporowe i podporowe ścian. Poza tym również sam robi szablony dla konstrukcji budowlanych, kierując się projektem oraz wybiera rodzaj drewna.

Symbol cyfrowy zawodu: 711501
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • rozróżniania konstrukcji obiektów budowlanych i technologii ich wykonania, rodzajów i elementów instalacji budowlanych
 • rozpoznawania rodzajów i właściwości gruntów budowlanych, wad i uszkodzeń drewna okrągłego, materiałów tartych oraz tworzyw drzewnych, elementów zagospodarowania terenu budowy, norm i procedur
 • charakteryzowania wyrobów i materiałów budowlanych, środków transportu stosowanych w budownictwie, rodzajów rusztowań w budownictwie i przestrzegania zasad ich eksploatacji, podstawowych pojęć mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań
 • posługiwania się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym i ciesielstwie, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania konstrukcji drewnianych instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ciesielstwie oraz dokumentacją techniczno-ruchową
 • stosowania przyrządów pomiarowych w robotach budowlanych, zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót ciesielskich, zasad sporządzania rysunków budowlanych, programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych
 • określania rodzajów i elementów dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • dobierania materiałów do wykonania elementów konstrukcji drewnianych oraz ich montażu, narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonywania elementów konstrukcji drewnianych oraz ich montażu, materiałów do wykonania robót związanych z naprawą, renowacją i rozbiórką konstrukcji drewnianych
 • zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak czynniki biologiczne, chemiczne, woda i ogień
 • przygotowywania do transportu i składowania materiałów stosowanych do wykonywania konstrukcji drewnianych
 • wykonywania elementów konstrukcji drewnianych, montażu elementów konstrukcji drewnianych, stemplowań stropów, stropodachów, konstrukcji rozporowych i podporowych ścian w wykopach i na powierzchni, rusztowań drewnianych, pomostów roboczych i daszków ochronnych, przedmiaru i obmiaru
 • sporządzania kosztorysów robót związanych z obróbką, montażem i demontażem konstrukcji drewnianych, szkiców roboczych konstrukcji drewnianych, robót związanych z naprawą i renowacją elementów konstrukcji drewnianych

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Od osoby na stanowisku cieśli wymaga się uzdolnień manualnych – zręczności rąk, sprawności, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz dokładności. Ważna jest też systematyczność, solidność i umiejętność współdziałania z innymi pracownikami. Praca na budowie wymaga odporności na długotrwały wysiłek, stąd potrzebna jest dobra kondycja fizyczna.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca cieśli odbywa się zwykle na placu budowy na otwartej przestrzeni przy zmiennych warunkach atmosferycznych, jak również na  zapleczu budowy w pomieszczeniach zamkniętych lub w warsztatach rzemieślniczych.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik budownictwa (BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Zawody pokrewne

Dekarz

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.