Elektryk

Montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Elektryk

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 741103
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
 • montowania układów zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych;
 • określania parametrów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej;
 • planowania kolejności czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonywania wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń;
 • stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
 • wykonywania pomiarów i diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • oceniania jakości wykonanych prac;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną, rysunkami oraz schematami maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa energetycznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie elektrotechniki.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie elektryka?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch , posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi , bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie. Ważna jest odpowiedzialność za sprawne działanie instalacji , jak również za bezpieczeństwo ludzi.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w zakładach wytwarzających, przetwarzających l przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny l urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze).

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik elektryk (EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Elektryk

Montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.

Symbol cyfrowy zawodu: 741103
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
 • montowania układów zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych
 • określania parametrów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej
 • planowania kolejności czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych
 • wykonywania wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń
 • stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • wykonywania pomiarów i diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • oceniania jakości wykonanych prac
 • posługiwania się dokumentacją techniczną, rysunkami oraz schematami maszyn i urządzeń elektrycznych
 • posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa energetycznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Dodatkowe zadania zawodowe

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie elektrotechniki

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie. Ważna jest odpowiedzialność za sprawne działanie instalacji, jak również za bezpieczeństwo ludzi.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze).

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik elektryk (EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.