Technik ekonomista

Organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, sporządza plany, analizy i sprawozdania; dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze; przeprowadza i rozlicza inwentaryzację; sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe; obsługuje programy komputerowe ekonomiczno-finansowe.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik ekonomista

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent Technikum Ekonomicznego?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. W zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
  • stosowania przepisów prawa w prowadzeniudziałalności,
  • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
  • gospodarowaniarzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzania biznesplanu;
 2. W zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeńi składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów podatkowych w zakresie wykonywanych zadań;
 • obliczania i interpretowania podstawowych miar oraz wskaźników analizy ekonomicznej i finansowej dotyczących: przepływów finansowych, kosztów produkcji, kosztów transportu, zatrudnienia i wynagrodzeń itp. oraz przygotowywanie na tej podstawie biznesplanów;
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania zestawień obrotów i sald;
 • sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych oraz kwalifikowania ich do księgowania, w tym interpretowania zdarzeń gospodarczych dokumentowanych dowodami księgowymi;
 • klasyfikowania aktywów i pasywów oraz wyceniania aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 • ewidencjonowania operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych oraz rozliczania kosztów działalności organizacji;
 • planowania amortyzacji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenia spraw związanych z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi, sporządzania dokumentów w tym zakresie;
 • przeprowadzania inwentaryzacji, ustalania i interpretowania różnic wynikających z inwentaryzacji oraz sporządzania dokumentacji przebiegu inwentaryzacji;
 • stosowanie różnych metody kalkulacji cen sprzedaży zgodnie z celami finansowymi przedsiębiorstwa;
 • obliczania podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym: prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT, sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych oraz sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, w tym: sporządzenia dokumentów emerytalno-rentowych, list płac, obliczania wynagrodzeń, zaliczek, deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych, dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników itp.;
 • sporządzania sprawozdań z wykonania zaplanowanych zadań, w tym przygotowywania informacji o wykonywaniu zadań organizacji niezbędnych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości oraz sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ekonomii; zarządzania zespołem pracowników;
 • przeprowadzania oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika ekonomista?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy ekonomii
 4. Elementy prawa
 5. Marketing
 6. Elementy statystyki
 7. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 8. Kadry i płace
 9. Rozliczanie finansowe przedsiębiorstw
 10. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 11. Wykonywanie prac biurowych
 12. Obsługa ekonomiczna przedsiębiorstw
 13. Planowanie przedsięwzięć gospodarczych
 14. Prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej
 15. Prowadzenie rozliczeń finansowych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
 • urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe,
 • banki, oddziały lub jednostki terenowe
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika ekonomisty

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika ekonomista.

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • uzdolnienia matematyczne,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • zdolność koncentracji uwagi ,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
 • zainteresowania z dziedziny ekonomii, prawa, finansów.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika ekonomisty?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

Zawody pokrewne

Technik rachunkowości,

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kierunki ekonomiczno-biznesowe.

Analityka gospodarcza - statystyka, zaawansowana analiza matematyczna, rachunkowość, ekonometria, ekonomia i zastosowanie narzędzi informatycznych w analizie rynku to tylko niektóre obszary wiedzy, które odgrywają kluczową rolę na studiach w zakresie analityki gospodarczej. Wiedza i umiejętności niezbędne do tego, by odkrywać tajniki przemian gospodarczych są dziś szczególnie istotne. Od gospodarki globalnej zależą, w sposób ścisły gospodarki lokalne. Te zaś tworzą kontekst działalności licznych podmiotów gospodarczych. Analityka gospodarcza może świetnym początkiem kariery!

Analiza i zarządzanie w biznesie - kierunek adresowany jest do wszystkich osób, które chcą związać swoją, przyszłą karierę zawodową z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą. Studenci będą mogli zdobyć rozległą wiedzę z zakresu metodyki analizowania sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i finansowej przedsiębiorstwa czy sposobów budowy modeli biznesowych. Jeśli chcecie zdobyć przekrojową wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny współczesnego biznesu, to studia na tym kierunku są dla Was doskonałym rozwiązaniem.

Ekonometria - studia na kierunku Ekonometria  są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

Ekonomia -nie jest wcale, jak można by sądzić, nauką o charakterze ścisłym. Chociaż posługuje się analizą matematyczną, która należą do metod ilościowych, uznawana jest za dziedzinę społeczną. Dlaczego? Ponieważ to właśnie działanie człowieka lub społeczności jest przedmiotem analiz ekonomicznych. Dotyczą one produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Studia ekonomiczne cechują się dużą uniwersalnością. Stwarzają świetne podstawy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do wykonywania bardzo wielu zawodów

Finanse i inwestycje -dynamiczny rozwój gospodarczy sprawił, iż na rynku pracy brakuje specjalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania finansami. Program studiów został opracowany na podstawie konsultacji z sektorem biznesowym i jest dostosowany do wymagań pracodawców.

Finanse i rachunkowość - specjaliści w zakresie finansów i rachunkowości są od zawsze bardzo cenieni na rynku pracy. Dobry finansista to człowiek o otwartym umyśle, pragmatyczny, skrupulatny i systematyczny. Jeżeli odnajdujesz w sobie takie cechy, może warto zastanowić się nad studiami w tej dziedzinie? Nauczysz się rozumieć i przewidywać wydarzenia na rynkach finansowych, odkrywać ukryte mechanizmy światowych gospodarek, prowadzić księgowość oraz kontrolować finanse podmiotów gospodarczych.

Gospodarka i zarządzanie publiczne -kierunek ten jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Student nabywa wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, dającą podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa.

Marketing -  jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy, który czerpie i wykorzystuje doświadczenia wielu innych nauk: psychologii, socjologii, ekonomii, statystyki, a nawet filozofii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany osobom, które są zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności analitycznych i zdolności kreatywnego myślenia. Jeśli chcesz decydować o rozwoju marki, kreować duże kampanie reklamowe i dbać i wizerunek przedsiębiorstw na współczesnym rynku, to studia na kierunku Marketing są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - to dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nabywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

Prawo gospodarcze i podatkowe - to kierunek studiów, którym powinni zainteresować kandydaci na studia prawnicze oraz ekonomiczno-biznesowe. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie zagadnienia ekonomiczne oraz te związane z regulacjami prawnymi. Studenci mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, makroekonomii, mikroekonomii i obsługi księgowej przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość w internecie - słyszeliście kiedykolwiek o kierunku studiów Przedsiębiorczość w internecie? Pewnie tak, w końcu to kierunek cieszący się dużą popularnością wśród maturzystów. By dostać się na te studia wcale nie trzeba spełniać kosmicznych wymagań. Wystarczy mieć trochę oleju w głowie, wiedzę z zakresu przedsiębiorczości wyniesioną ze szkoły średniej, dobrze opanowany język obcy (najlepiej angielski) oraz umiejętność korzystania z technologii internetowych. Pozostałych rzeczy nauczyć się można w trakcie trzech lat studiów.

Psychologia w zarządzaniu - to kierunek, którego przedmiotem zainteresowania jest analiza funkcji i procesów wpływających na klimat wewnątrz organizacji, co pomaga lepiej przygotować managerów do kierowania pracą zespołu. Program studiów na Psychologii w zarządzaniu oparty jest na badaniach potrzeb pracodawców, a szczegółowe treści nauczania są dostosowywane do wymagań rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki będą pozwalały studentom w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony firm, organizacji i instytucji.

Rachunkowość -ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego. Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek studiów Rachunkowość zapewnia kształcenie i zdobycie wiedzy o zasadach i metodach rachunkowości. Studia na Rachunkowości dają możliwość zdobycia certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na dwóch poziomach certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: poziom I certyfikat asystenta ds. rachunkowości, poziom II certyfikat samodzielnego księgowego.

Towaroznawstwo - to wiedza o jakości towarów, ich właściwościach użytkowych oraz ocenie istotnych parametrów jakościowych oraz ilościowych. Wydaje się, że jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy. Nie bez przyczyny studia na tym kierunku nie należą do prostych, łatwych i przyjemnych. Kandydaci, którym uda się przejść pomyślnie rekrutacyjne sita mają przed sobą wiele godzin intensywnej nauki, praktyk i ciekawych doświadczeń zawodowych.

Zarządzanie - biorąc pod uwagę nazwę i zakres studiów oraz uwarunkowania rynku pracy, kierunek ten może sprawiać wrażenie niezrealizowanej obietnicy. W końcu, jeżeli ktoś uczy się rolnictwa - zostaje zwykle rolnikiem, jeżeli jest na studiach lekarskich - zostaje medykiem, czy podobnie jest w wypadku Zarządzania? Czy po tych studiach zostaje się dyrektorem?

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Interdyscyplinarny kierunek studiów, jakim jest Zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia kształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. W szczególności oczekuje się od nich oprócz specjalistycznej wiedzy technicznej, umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa, ekologii, logistyki itp. Absolwent jest specjalistą w zakresie dwóch kluczowych działów w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie informacją - studia na kierunku Zarządzanie informacją dają słuchaczom niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów duży nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, narzędzia wyszukiwania.

Zarządzanie publiczne - praca w sektorze publicznym w dobie kryzysu gospodarczego jawi się jako stabilna i rozwojowa. Kierunek Zarządzanie publiczne pozwala na zdobycie przekrojowej i rozległej wiedzy z zakresu koncepcji i mechanizmów wykorzystywanych w procesie zarządzanie sektorem publicznym, społecznym i organizacjach typu non-profit. Jeśli swoją przyszłość zawodową łączycie z sektorem publicznym, to studia na tym kierunku studiów będą doskonałym wyborem.

Zarządzanie środowiskiem - to nowy makrokierunek studiów magisterskich, a dokładnie połączenia trzech wydziałów: wydziału chemii, biologii i zarządzania. W programie studiów zarządzanie środowiskiem pojawiają się treści związane bezpośrednio z zagadnieniami ochrony i zarządzania środowiskiem, również wodnym. Kto jest idealnym kandydatem? Absolwenci makrokierunku uzyskają magisterium po zakończeniu dwuletnich, czterosemestralnych studiów drugiego stopnia (czwarty semestr przeznaczony jest na pisanie pracy magisterskiej).

Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem - w społeczeństwie wiedzy, w którym przyszło nam żyć, niezbędni są specjaliści rozumiejący czym tak naprawdę jest wiedza. Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, którego zadaniem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą potrafili skutecznie zarządzać wiedzą. Absolwenci tego unikalnego kierunku będą łączyć w sobie kompetencje humanistyczne, jak i techniczne. Studia na tym kierunku obejmują dyscypliny filozoficzne, wybrane elementy nauk o zarządzaniu oraz specjalistycznej dziedziny informatyki

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent Technikum Ekonomicznego?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. W zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
  • stosowania przepisów prawa w prowadzeniudziałalności,
  • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
  • gospodarowaniarzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzania biznesplanu;
 2. W zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeńi składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów podatkowych w zakresie wykonywanych zadań;
 • obliczania i interpretowania podstawowych miar oraz wskaźników analizy ekonomicznej i finansowej dotyczących: przepływów finansowych, kosztów produkcji, kosztów transportu, zatrudnienia i wynagrodzeń itp. oraz przygotowywanie na tej podstawie biznesplanów;
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania zestawień obrotów i sald;
 • sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych oraz kwalifikowania ich do księgowania, w tym interpretowania zdarzeń gospodarczych dokumentowanych dowodami księgowymi;
 • klasyfikowania aktywów i pasywów oraz wyceniania aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 • ewidencjonowania operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych oraz rozliczania kosztów działalności organizacji;
 • planowania amortyzacji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenia spraw związanych z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi, sporządzania dokumentów w tym zakresie;
 • przeprowadzania inwentaryzacji, ustalania i interpretowania różnic wynikających z inwentaryzacji oraz sporządzania dokumentacji przebiegu inwentaryzacji;
 • stosowanie różnych metody kalkulacji cen sprzedaży zgodnie z celami finansowymi przedsiębiorstwa;
 • obliczania podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym: prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT, sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych oraz sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, w tym: sporządzenia dokumentów emerytalno-rentowych, list płac, obliczania wynagrodzeń, zaliczek, deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych, dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników itp.;
 • sporządzania sprawozdań z wykonania zaplanowanych zadań, w tym przygotowywania informacji o wykonywaniu zadań organizacji niezbędnych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości oraz sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ekonomii; zarządzania zespołem pracowników;
 • przeprowadzania oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika ekonomista?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy ekonomii
 4. Elementy prawa
 5. Marketing
 6. Elementy statystyki
 7. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 8. Kadry i płace
 9. Rozliczanie finansowe przedsiębiorstw
 10. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 11. Wykonywanie prac biurowych
 12. Obsługa ekonomiczna przedsiębiorstw
 13. Planowanie przedsięwzięć gospodarczych
 14. Prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej
 15. Prowadzenie rozliczeń finansowych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
 • urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe,
 • banki, oddziały lub jednostki terenowe
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika ekonomisty

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika ekonomista.

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • uzdolnienia matematyczne,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • zdolność koncentracji uwagi ,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
 • zainteresowania z dziedziny ekonomii, prawa, finansów.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika ekonomisty?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

Zawody pokrewne

Technik rachunkowości,

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kierunki ekonomiczno-biznesowe.

Analityka gospodarcza - statystyka, zaawansowana analiza matematyczna, rachunkowość, ekonometria, ekonomia i zastosowanie narzędzi informatycznych w analizie rynku to tylko niektóre obszary wiedzy, które odgrywają kluczową rolę na studiach w zakresie analityki gospodarczej. Wiedza i umiejętności niezbędne do tego, by odkrywać tajniki przemian gospodarczych są dziś szczególnie istotne. Od gospodarki globalnej zależą, w sposób ścisły gospodarki lokalne. Te zaś tworzą kontekst działalności licznych podmiotów gospodarczych. Analityka gospodarcza może świetnym początkiem kariery!

Analiza i zarządzanie w biznesie - kierunek adresowany jest do wszystkich osób, które chcą związać swoją, przyszłą karierę zawodową z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą. Studenci będą mogli zdobyć rozległą wiedzę z zakresu metodyki analizowania sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i finansowej przedsiębiorstwa czy sposobów budowy modeli biznesowych. Jeśli chcecie zdobyć przekrojową wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny współczesnego biznesu, to studia na tym kierunku są dla Was doskonałym rozwiązaniem.

Ekonometria - studia na kierunku Ekonometria  są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

Ekonomia -nie jest wcale, jak można by sądzić, nauką o charakterze ścisłym. Chociaż posługuje się analizą matematyczną, która należą do metod ilościowych, uznawana jest za dziedzinę społeczną. Dlaczego? Ponieważ to właśnie działanie człowieka lub społeczności jest przedmiotem analiz ekonomicznych. Dotyczą one produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Studia ekonomiczne cechują się dużą uniwersalnością. Stwarzają świetne podstawy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do wykonywania bardzo wielu zawodów

Finanse i inwestycje -dynamiczny rozwój gospodarczy sprawił, iż na rynku pracy brakuje specjalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania finansami. Program studiów został opracowany na podstawie konsultacji z sektorem biznesowym i jest dostosowany do wymagań pracodawców.

Finanse i rachunkowość - specjaliści w zakresie finansów i rachunkowości są od zawsze bardzo cenieni na rynku pracy. Dobry finansista to człowiek o otwartym umyśle, pragmatyczny, skrupulatny i systematyczny. Jeżeli odnajdujesz w sobie takie cechy, może warto zastanowić się nad studiami w tej dziedzinie? Nauczysz się rozumieć i przewidywać wydarzenia na rynkach finansowych, odkrywać ukryte mechanizmy światowych gospodarek, prowadzić księgowość oraz kontrolować finanse podmiotów gospodarczych.

Gospodarka i zarządzanie publiczne -kierunek ten jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Student nabywa wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, dającą podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa.

Marketing -  jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy, który czerpie i wykorzystuje doświadczenia wielu innych nauk: psychologii, socjologii, ekonomii, statystyki, a nawet filozofii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany osobom, które są zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności analitycznych i zdolności kreatywnego myślenia. Jeśli chcesz decydować o rozwoju marki, kreować duże kampanie reklamowe i dbać i wizerunek przedsiębiorstw na współczesnym rynku, to studia na kierunku Marketing są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - to dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nabywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

Prawo gospodarcze i podatkowe - to kierunek studiów, którym powinni zainteresować kandydaci na studia prawnicze oraz ekonomiczno-biznesowe. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie zagadnienia ekonomiczne oraz te związane z regulacjami prawnymi. Studenci mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, makroekonomii, mikroekonomii i obsługi księgowej przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość w internecie - słyszeliście kiedykolwiek o kierunku studiów Przedsiębiorczość w internecie? Pewnie tak, w końcu to kierunek cieszący się dużą popularnością wśród maturzystów. By dostać się na te studia wcale nie trzeba spełniać kosmicznych wymagań. Wystarczy mieć trochę oleju w głowie, wiedzę z zakresu przedsiębiorczości wyniesioną ze szkoły średniej, dobrze opanowany język obcy (najlepiej angielski) oraz umiejętność korzystania z technologii internetowych. Pozostałych rzeczy nauczyć się można w trakcie trzech lat studiów.

Psychologia w zarządzaniu - to kierunek, którego przedmiotem zainteresowania jest analiza funkcji i procesów wpływających na klimat wewnątrz organizacji, co pomaga lepiej przygotować managerów do kierowania pracą zespołu. Program studiów na Psychologii w zarządzaniu oparty jest na badaniach potrzeb pracodawców, a szczegółowe treści nauczania są dostosowywane do wymagań rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki będą pozwalały studentom w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony firm, organizacji i instytucji.

Rachunkowość -ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego. Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek studiów Rachunkowość zapewnia kształcenie i zdobycie wiedzy o zasadach i metodach rachunkowości. Studia na Rachunkowości dają możliwość zdobycia certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na dwóch poziomach certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: poziom I certyfikat asystenta ds. rachunkowości, poziom II certyfikat samodzielnego księgowego.

Towaroznawstwo - to wiedza o jakości towarów, ich właściwościach użytkowych oraz ocenie istotnych parametrów jakościowych oraz ilościowych. Wydaje się, że jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy. Nie bez przyczyny studia na tym kierunku nie należą do prostych, łatwych i przyjemnych. Kandydaci, którym uda się przejść pomyślnie rekrutacyjne sita mają przed sobą wiele godzin intensywnej nauki, praktyk i ciekawych doświadczeń zawodowych.

Zarządzanie - biorąc pod uwagę nazwę i zakres studiów oraz uwarunkowania rynku pracy, kierunek ten może sprawiać wrażenie niezrealizowanej obietnicy. W końcu, jeżeli ktoś uczy się rolnictwa - zostaje zwykle rolnikiem, jeżeli jest na studiach lekarskich - zostaje medykiem, czy podobnie jest w wypadku Zarządzania? Czy po tych studiach zostaje się dyrektorem?

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Interdyscyplinarny kierunek studiów, jakim jest Zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia kształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. W szczególności oczekuje się od nich oprócz specjalistycznej wiedzy technicznej, umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa, ekologii, logistyki itp. Absolwent jest specjalistą w zakresie dwóch kluczowych działów w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie informacją - studia na kierunku Zarządzanie informacją dają słuchaczom niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów duży nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, narzędzia wyszukiwania.

Zarządzanie publiczne - praca w sektorze publicznym w dobie kryzysu gospodarczego jawi się jako stabilna i rozwojowa. Kierunek Zarządzanie publiczne pozwala na zdobycie przekrojowej i rozległej wiedzy z zakresu koncepcji i mechanizmów wykorzystywanych w procesie zarządzanie sektorem publicznym, społecznym i organizacjach typu non-profit. Jeśli swoją przyszłość zawodową łączycie z sektorem publicznym, to studia na tym kierunku studiów będą doskonałym wyborem.

Zarządzanie środowiskiem - to nowy makrokierunek studiów magisterskich, a dokładnie połączenia trzech wydziałów: wydziału chemii, biologii i zarządzania. W programie studiów zarządzanie środowiskiem pojawiają się treści związane bezpośrednio z zagadnieniami ochrony i zarządzania środowiskiem, również wodnym. Kto jest idealnym kandydatem? Absolwenci makrokierunku uzyskają magisterium po zakończeniu dwuletnich, czterosemestralnych studiów drugiego stopnia (czwarty semestr przeznaczony jest na pisanie pracy magisterskiej).

Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem - w społeczeństwie wiedzy, w którym przyszło nam żyć, niezbędni są specjaliści rozumiejący czym tak naprawdę jest wiedza. Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, którego zadaniem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą potrafili skutecznie zarządzać wiedzą. Absolwenci tego unikalnego kierunku będą łączyć w sobie kompetencje humanistyczne, jak i techniczne. Studia na tym kierunku obejmują dyscypliny filozoficzne, wybrane elementy nauk o zarządzaniu oraz specjalistycznej dziedziny informatyki

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.