Technik ekonomista

Organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, sporządza plany, analizy i sprawozdania; dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze. Technik ekonomista  przeprowadza i rozlicza inwentaryzację; sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe, obsługuje programy komputerowe ekonomiczno-finansowe. Dzięki swoim działaniom wspiera efektywność działalności gospodarczej, zapewniając jej stabilność finansową i odpowiednie funkcjonowanie.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik ekonomista

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent Technikum Ekonomicznego?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. W zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
  • stosowania przepisów prawa w prowadzeniudziałalności,
  • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
  • gospodarowaniarzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzania biznesplanu;
 2. W zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeńi składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Czego uczy się na zajęciach przyszły technik ekonomista?

 • stosowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów podatkowych w zakresie wykonywanych zadań;
 • obliczania i interpretowania podstawowych miar oraz wskaźników analizy ekonomicznej i finansowej dotyczących: przepływów finansowych, kosztów produkcji, kosztów transportu, zatrudnienia i wynagrodzeń itp. oraz przygotowywanie na tej podstawie biznesplanów;
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania zestawień obrotów i sald;
 • sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych oraz kwalifikowania ich do księgowania, w tym interpretowania zdarzeń gospodarczych dokumentowanych dowodami księgowymi;
 • klasyfikowania aktywów i pasywów oraz wyceniania aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 • ewidencjonowania operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych oraz rozliczania kosztów działalności organizacji;
 • planowania amortyzacji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenia spraw związanych z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi, sporządzania dokumentów w tym zakresie;
 • przeprowadzania inwentaryzacji, ustalania i interpretowania różnic wynikających z inwentaryzacji oraz sporządzania dokumentacji przebiegu inwentaryzacji;
 • stosowanie różnych metody kalkulacji cen sprzedaży zgodnie z celami finansowymi przedsiębiorstwa;
 • obliczania podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym: prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT, sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych oraz sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, w tym: sporządzenia dokumentów emerytalno-rentowych, list płac, obliczania wynagrodzeń, zaliczek, deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych, dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników itp.;
 • sporządzania sprawozdań z wykonania zaplanowanych zadań, w tym przygotowywania informacji o wykonywaniu zadań organizacji niezbędnych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości oraz sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ekonomii; zarządzania zespołem pracowników;
 • przeprowadzania oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technik ekonomista?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy ekonomii
 4. Elementy prawa
 5. Marketing
 6. Elementy statystyki
 7. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 8. Kadry i płace
 9. Rozliczanie finansowe przedsiębiorstw
 10. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 11. Wykonywanie prac biurowych
 12. Obsługa ekonomiczna przedsiębiorstw
 13. Planowanie przedsięwzięć gospodarczych
 14. Prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej
 15. Prowadzenie rozliczeń finansowych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
 • urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe,
 • banki, oddziały lub jednostki terenowe
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika ekonomisty

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technik ekonomista.

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • uzdolnienia matematyczne,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • zdolność koncentracji uwagi ,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
 • zainteresowania z dziedziny ekonomii, prawa, finansów.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika ekonomisty?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

Zawody pokrewne

Technik rachunkowości.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kierunki ekonomiczno-biznesowe.

 • Analityka gospodarcza
 • Analiza i zarządzanie w biznesie
 • Ekonometria
 • Ekonomia
 • Finanse i inwestycje
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka i zarządzanie publiczne
 • Marketing
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Prawo gospodarcze i podatkowe
 • Przedsiębiorczość w internecie
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Rachunkowość
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie informacją
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent Technikum Ekonomicznego?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. W zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
  • stosowania przepisów prawa w prowadzeniudziałalności,
  • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
  • gospodarowaniarzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzania biznesplanu;
 2. W zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeńi składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Czego uczy się na zajęciach przyszły technik ekonomista?

 • stosowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów podatkowych w zakresie wykonywanych zadań;
 • obliczania i interpretowania podstawowych miar oraz wskaźników analizy ekonomicznej i finansowej dotyczących: przepływów finansowych, kosztów produkcji, kosztów transportu, zatrudnienia i wynagrodzeń itp. oraz przygotowywanie na tej podstawie biznesplanów;
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania zestawień obrotów i sald;
 • sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych oraz kwalifikowania ich do księgowania, w tym interpretowania zdarzeń gospodarczych dokumentowanych dowodami księgowymi;
 • klasyfikowania aktywów i pasywów oraz wyceniania aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 • ewidencjonowania operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych oraz rozliczania kosztów działalności organizacji;
 • planowania amortyzacji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenia spraw związanych z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi, sporządzania dokumentów w tym zakresie;
 • przeprowadzania inwentaryzacji, ustalania i interpretowania różnic wynikających z inwentaryzacji oraz sporządzania dokumentacji przebiegu inwentaryzacji;
 • stosowanie różnych metody kalkulacji cen sprzedaży zgodnie z celami finansowymi przedsiębiorstwa;
 • obliczania podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym: prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT, sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych oraz sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, w tym: sporządzenia dokumentów emerytalno-rentowych, list płac, obliczania wynagrodzeń, zaliczek, deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych, dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników itp.;
 • sporządzania sprawozdań z wykonania zaplanowanych zadań, w tym przygotowywania informacji o wykonywaniu zadań organizacji niezbędnych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości oraz sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ekonomii; zarządzania zespołem pracowników;
 • przeprowadzania oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technik ekonomista?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy ekonomii
 4. Elementy prawa
 5. Marketing
 6. Elementy statystyki
 7. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 8. Kadry i płace
 9. Rozliczanie finansowe przedsiębiorstw
 10. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 11. Wykonywanie prac biurowych
 12. Obsługa ekonomiczna przedsiębiorstw
 13. Planowanie przedsięwzięć gospodarczych
 14. Prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej
 15. Prowadzenie rozliczeń finansowych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
 • urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe,
 • banki, oddziały lub jednostki terenowe
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika ekonomisty

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technik ekonomista.

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • uzdolnienia matematyczne,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • zdolność koncentracji uwagi ,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
 • zainteresowania z dziedziny ekonomii, prawa, finansów.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika ekonomisty?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

Zawody pokrewne

Technik rachunkowości.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kierunki ekonomiczno-biznesowe.

 • Analityka gospodarcza
 • Analiza i zarządzanie w biznesie
 • Ekonometria
 • Ekonomia
 • Finanse i inwestycje
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka i zarządzanie publiczne
 • Marketing
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Prawo gospodarcze i podatkowe
 • Przedsiębiorczość w internecie
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Rachunkowość
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie informacją
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.