OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Kontaktuje się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego. Praca jako opiekunka środowiskowa wymaga nie tylko empatii i cierpliwości, ale także zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych.

Okres nauki: 1 rok
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Opiekunka środowiskowa

Zawód: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Opiekunka środowiskowa

Symbol cyfrowy zawodu 341204

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat i posiada wykształcenie średnie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa,

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie opiekunka środowiskowa?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Czego się nauczysz na kkz?

w zakresie kwalifikacji:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

 1. organizowanie prac opiekuńczych,
 2. wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 3. aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej,

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji SPO.05.

 1. Podstawy psychologii
 2. Wybrane zagadnienia z socjologii
 3. Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 4. Organizacja opieki środowiskowej
 5. Język migowy
 6. Opieka i pielęgnacja człowieka
 7. Aktywizacja osoby podopiecznej
 8. Trening umiejętności społecznych
 9. Język obcy
 10. Praktyka zawodowa

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia  kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?

1 rok.

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji MS.05, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł opiekunki środowiskowej?

Osoba, która zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzieopiekunki środowiskowej , czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 
 • tytuł zawodowy opiekunki środowiskowej,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę min w .:

 • domy małego dziecka
 • domach pomocy społecznej ,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym,
 • instytucjach opiekuńczych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach pomocy rodzinie ,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

 Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki ,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć ( co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota)  uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi  czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna ( zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Symbol cyfrowy zawodu: 341204

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki zawodu dla osób, które ją przerwały,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat i posiada wykształcenie średnie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie opiekunka środowiskowa?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Czego się nauczysz na kkz?

W zakresie kwalifikacji:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

 1. organizowania prac opiekuńczych,
 2. wykonywania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 3. aktywizowania osoby podopiecznej do samodzielności życiowej.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?

1 rok.

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji MS.05, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie świadczenia  usług opiekuńczych oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach KKZ można otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł opiekunki środowiskowej?

Osoba, która zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 
 • tytuł zawodowy opiekunka środowiskowa,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę m.in. w .:

 • domach małego dziecka,
 • domach pomocy społecznej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym,
 • instytucjach opiekuńczych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach pomocy rodzinie,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

 Zalety nauki na KKZ:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • KKZ są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie, sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi, czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, to uczestnik kursu decyduje, gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzany w miejscu nauki.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.