TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Technik organizacji turystyki planuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne, zapewnia informację turystyczną oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych. Ponadto, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych i prowadzi rozliczenia finansowe imprez i usług turystycznych. Jest to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Praca jako technik organizacji turystyki wymaga nie tylko znajomości rynku turystycznego, ale także umiejętności planowania, komunikacji i obsługi klienta.

Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Technik organizacji turystyki

Zawód: TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w kkz?
W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik organizacji turystyki?
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Czego się nauczysz na kkz?
w zakresie kwalifikacji:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • projektowania imprez i usług turystycznych,
 • zamawiania imprez i usług turystycznych;

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji HGT.07?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w turystyce
 2. Organizowanie turystyki
 3. Projektowanie imprez i usług turystycznych
 4. Kalkulowanie imprez i usług turystycznych
 5. Rezerwacja imprez i usług i turystycznych
 6. Język obcy zawodowy w turystyce
 7. Praktyki zawodowe

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania usług i imprez turystycznych.

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji HGT.08?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w turystyce
 2. Organizowanie turystyki
 3. Udzielanie informacji turystycznej
 4. Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych
 5. Realizowanie imprez i usług turystycznych
 6. Dokonywanie rozliczeń imprez i usług turystycznych
 7. Język obcy zawodowy w turystyce
 8. Praktyki zawodowe

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).
W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?
1 rok

Co daje ukończenie kursu?
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio HGT.07 i HGT.08, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika organizacji turystyki?
Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika archiwista, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika organizacji turystyki,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:
Technik organizacji turystyki może podjąć pracę w:

 1. biurach podróży, agencjach turystycznych, obiektach noclegowych (hotelach, hostelach)
 2. działach promocji turystyki miast i gmin
 3. jednostkach obsługi ruchu turystycznego
 4. placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej,
 5. biurach organizatorów kongresów i konferencji
 6. własnej działalności gospodarczej

Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia, uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w kkz?
W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik organizacji turystyki?
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Czego się nauczysz na kkz?
w zakresie kwalifikacji:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • projektowania imprez i usług turystycznych,
 • zamawiania imprez i usług turystycznych;

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji HGT.07?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w turystyce
 2. Organizowanie turystyki
 3. Projektowanie imprez i usług turystycznych
 4. Kalkulowanie imprez i usług turystycznych
 5. Rezerwacja imprez i usług i turystycznych
 6. Język obcy zawodowy w turystyce
 7. Praktyki zawodowe

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania usług i imprez turystycznych.

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji HGT.08?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w turystyce
 2. Organizowanie turystyki
 3. Udzielanie informacji turystycznej
 4. Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych
 5. Realizowanie imprez i usług turystycznych
 6. Dokonywanie rozliczeń imprez i usług turystycznych
 7. Język obcy zawodowy w turystyce
 8. Praktyki zawodowe

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).
W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?
1 rok

Co daje ukończenie kursu?
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio HGT.07 i HGT.08, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika organizacji turystyki?
Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika archiwista, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika organizacji turystyki,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:
Technik organizacji turystyki może podjąć pracę w:

 1. biurach podróży, agencjach turystycznych, obiektach noclegowych (hotelach, hostelach)
 2. działach promocji turystyki miast i gmin
 3. jednostkach obsługi ruchu turystycznego
 4. placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej,
 5. biurach organizatorów kongresów i konferencji
 6. własnej działalności gospodarczej

Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia, uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.