Technik spedytor

Planuje, organizuje prace związane z transportem. Jest charyzmatyczny i zorganizowany. Potrafi zarządzać doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Jego umiejętności pozwalają na efektywne koordynowanie procesów spedycyjnych, zapewniając optymalne rozwiązania transportowe.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik spedytor

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności;
 2. Stosuje obowiązujące akty normatywne, umowy i konwencje międzynarodowe dotyczące transportu i spedycji oraz obowiązków administracji, przedsiębiorców i organów kontrolnych;
 3. Rozróżnia zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem planowania, organizowania, realizacji, kontroli i weryfikacji czynności transportowo - - spedycyjnych;
 4. Rozróżnia oznakowania ładunków oraz opisywać czynności z zakresu konfekcjonowania, pakowania i magazynowania ładunków;
 5. Analizuje dokumenty spedycyjne oraz oferty handlowe;
 6. Opisuje postępowanie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 7. Rozróżnia pojęcia ekonomiczne stosowane w transporcie i spedycji oraz w przedsiębiorstwie spedycyjnym;
 8. Rozróżnia środki transportu do przewożonych ładunków i osób, określać wymagania konstrukcyjne użytkowe i eksploatacyjne pojazdów samochodowych;
 9. Stosuje przepisy celne w obsłudze frachtów międzynarodowych i rozliczeniach z urzędem celnym;
 10. Rozróżnia metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych zrealizowanych i planowanych zadań spedycyjno-transportowych;
 11. Kalkuluje koszty usług transportowo-spedycyjnych, koszty czynności spedycyjnych oraz koszty ofert handlowych na usługi transportowo-spedycyjne;
 12. Dobiera środki transportu i opakowanie do realizowanych zadań spedycyjnych;

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosować obowiązujące akty normatywne, umowy i konwencje międzynarodowe z zakresu działań transportowych i spedycyjnych, takie jak np.: ustawa o transporcie drogowym, ustawa o czasie pracy kierowców, konwencje TIR, CMR, ATP, umowy ADR, Incoterms 2000;
 • stosować obowiązujące akty normatywne dotyczące obowiązków organów administracji państwowej oraz samorządowej;
 • stosować obowiązujące akty normatywne dotyczące obowiązków przedsiębiorców oraz organów kontrolnych;
 • rozróżniać zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem planowania, organizowania i realizacji czynności transportowo-spedycyjnych z zakresu frachtów: standardowych, materiałów niebezpiecznych, ładunków ponadnormatywnych i szybko psujących się;
 • rozróżniać zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem kontroli i weryfikacji czynności transportowo-spedycyjnych z zakresu frachtów: standardowych, materiałów niebezpiecznych, ładunków ponadnormatywnych i szybko psujących się;
 • rozróżniać rodzaje i funkcje oznakowań ładunków z uwzględnieniem naturalnej i technicznej podatność transportowej ładunków;
 • opisywać czynności konfekcjonowania, pakowania i magazynowania ładunków, w tym materiałów niebezpiecznych oraz szybko psujących się artykułów spożywczych;
 • analizować dokumenty spedycyjne, np.: sposób wypełniania, niezbędne informacje, jakie muszą się znaleźć w dokumentach spedycyjnych;
 • analizować funkcje i obieg dokumentów spedycyjnych, np.: zlecenia spedycyjne, umowy spedycji, instrukcje wysyłki;
 • analizować oferty handlowe, np.: sposób wypełniania ofert handlowych, niezbędne informacje, jakie muszą się znaleźć w ofercie handlowej, funkcje ofert handlowych;
 • stosować procedury reklamacyjne, np.: przedawnienie, bieg przedawnienia, dochodzenie roszczeń z umowy przewozu w postępowaniu sądowym, odpowiedzialność na podstawie umowy spedycji, zwolnienie od odpowiedzialności, roszczenia i odpowiedzialność spedytora za przewoźników i dalszych spedytorów.

 Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych,
 • w przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
 • w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie Technika spedytor?
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy transportu i spedycji
 • podstawy prawa transportowego
 • przewóz ładunków
 • podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego
 • język obcy w działalności spedycyjnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • organizacja transportu i spedycji
 • obsługa działalności spedycyjnej
 • statystyka
 • technika biurowa

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje składające się na ten zawód:

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika spedytora.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika spedytor?

 • zdolności organizacyjne
 • podzielność uwagi
 • predyspozycje negocjacyjne
 • charyzma
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • odporność na stres

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika spedytor?
Absolwent technikum spedycji może podjąć pracę w:

 • w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych,
 • w przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
 • w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • w firmach kurierskich, urzędach pocztowych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
 • w agencjach celnych, wolnych obszarach celnych,
 • w firmach świadczących usługi samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik spedytor dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z transportem i logistyką. Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych na kierunku transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności;
 2. Stosuje obowiązujące akty normatywne, umowy i konwencje międzynarodowe dotyczące transportu i spedycji oraz obowiązków administracji, przedsiębiorców i organów kontrolnych;
 3. Rozróżnia zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem planowania, organizowania, realizacji, kontroli i weryfikacji czynności transportowo - - spedycyjnych;
 4. Rozróżnia oznakowania ładunków oraz opisywać czynności z zakresu konfekcjonowania, pakowania i magazynowania ładunków;
 5. Analizuje dokumenty spedycyjne oraz oferty handlowe;
 6. Opisuje postępowanie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 7. Rozróżnia pojęcia ekonomiczne stosowane w transporcie i spedycji oraz w przedsiębiorstwie spedycyjnym;
 8. Rozróżnia środki transportu do przewożonych ładunków i osób, określać wymagania konstrukcyjne użytkowe i eksploatacyjne pojazdów samochodowych;
 9. Stosuje przepisy celne w obsłudze frachtów międzynarodowych i rozliczeniach z urzędem celnym;
 10. Rozróżnia metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych zrealizowanych i planowanych zadań spedycyjno-transportowych;
 11. Kalkuluje koszty usług transportowo-spedycyjnych, koszty czynności spedycyjnych oraz koszty ofert handlowych na usługi transportowo-spedycyjne;
 12. Dobiera środki transportu i opakowanie do realizowanych zadań spedycyjnych;

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosować obowiązujące akty normatywne, umowy i konwencje międzynarodowe z zakresu działań transportowych i spedycyjnych, takie jak np.: ustawa o transporcie drogowym, ustawa o czasie pracy kierowców, konwencje TIR, CMR, ATP, umowy ADR, Incoterms 2000;
 • stosować obowiązujące akty normatywne dotyczące obowiązków organów administracji państwowej oraz samorządowej;
 • stosować obowiązujące akty normatywne dotyczące obowiązków przedsiębiorców oraz organów kontrolnych;
 • rozróżniać zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem planowania, organizowania i realizacji czynności transportowo-spedycyjnych z zakresu frachtów: standardowych, materiałów niebezpiecznych, ładunków ponadnormatywnych i szybko psujących się;
 • rozróżniać zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem kontroli i weryfikacji czynności transportowo-spedycyjnych z zakresu frachtów: standardowych, materiałów niebezpiecznych, ładunków ponadnormatywnych i szybko psujących się;
 • rozróżniać rodzaje i funkcje oznakowań ładunków z uwzględnieniem naturalnej i technicznej podatność transportowej ładunków;
 • opisywać czynności konfekcjonowania, pakowania i magazynowania ładunków, w tym materiałów niebezpiecznych oraz szybko psujących się artykułów spożywczych;
 • analizować dokumenty spedycyjne, np.: sposób wypełniania, niezbędne informacje, jakie muszą się znaleźć w dokumentach spedycyjnych;
 • analizować funkcje i obieg dokumentów spedycyjnych, np.: zlecenia spedycyjne, umowy spedycji, instrukcje wysyłki;
 • analizować oferty handlowe, np.: sposób wypełniania ofert handlowych, niezbędne informacje, jakie muszą się znaleźć w ofercie handlowej, funkcje ofert handlowych;
 • stosować procedury reklamacyjne, np.: przedawnienie, bieg przedawnienia, dochodzenie roszczeń z umowy przewozu w postępowaniu sądowym, odpowiedzialność na podstawie umowy spedycji, zwolnienie od odpowiedzialności, roszczenia i odpowiedzialność spedytora za przewoźników i dalszych spedytorów.

 Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych,
 • w przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
 • w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie Technika spedytor?
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy transportu i spedycji
 • podstawy prawa transportowego
 • przewóz ładunków
 • podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego
 • język obcy w działalności spedycyjnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • organizacja transportu i spedycji
 • obsługa działalności spedycyjnej
 • statystyka
 • technika biurowa

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje składające się na ten zawód:

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika spedytora.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika spedytor?

 • zdolności organizacyjne
 • podzielność uwagi
 • predyspozycje negocjacyjne
 • charyzma
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • odporność na stres

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika spedytor?
Absolwent technikum spedycji może podjąć pracę w:

 • w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych,
 • w przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
 • w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • w firmach kurierskich, urzędach pocztowych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
 • w agencjach celnych, wolnych obszarach celnych,
 • w firmach świadczących usługi samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik spedytor dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z transportem i logistyką. Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych na kierunku transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.