Informatyka

Technik informatyk pisze programy komputerowe za pomocą specjalistycznego języka oprogramowania, tworzy aplikacje, projektuje i zarządza zbiorami danych, administruje bazami i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego, obsługuje lokalne sieci komputerowe, nadzoruje ich pracę oraz odpowiada za ich bezpieczeństwo. Praca jako technik informatyk wymaga nie tylko umiejętności programistycznych, ale także znajomości zasad funkcjonowania systemów informatycznych oraz sieci komputerowych.

Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Informatyka

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w kkz?
W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik informatyk?
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Czego się nauczysz na kkz?
w zakresie kwalifikacji
INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.02?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Działalność gospodarcza
 4. Kompetencje personalne i organizacja pracy zespołów
 5. Systemy operacyjne
 6. Lokalne sieci komputerowe
 7. Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 8. Administrowanie systemami operacyjnymi
 9. Urządzenia techniki komputerowej
 10. Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 11. Praktyki zawodowe

INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 1. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 2. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 3. projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią.

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.03?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Działalność gospodarcza
 4. Kompetencje personalne i organizacja pracy zespołów
 5. Tworzenie stron i aplikacji internetowych (m.in. języki JavaScript, PHP, CSS)
 6. Tworzenie i administrowanie bazami danych (w tym język SQL)
 7. Aplikacje desktopowe i mobilne
 8. Lokalne systemy baz danych
 9. Witryny i aplikacje internetowe
 10. Podstawy informatyki
 11. Praktyki zawodowe

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji?
1 rok

Co daje ukończenie kursu?
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio INF.02  i/lub  INF.03, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika informatyka?
Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika informatyka, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:
INF.02.  Administracja  i eksploatacja  systemów  komputerowych,  urządzeń  peryferyjnych  i lokalnych  sieci  komputerowych
INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika informatyka,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:
Technik Informatyk może podjąć pracę w firmach zajmujących się min.:

 • projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • projektowaniem UI,
 • modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

 Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje, gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w kkz?
W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik informatyk?
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Czego się nauczysz na kkz?
w zakresie kwalifikacji
INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.02?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Działalność gospodarcza
 4. Kompetencje personalne i organizacja pracy zespołów
 5. Systemy operacyjne
 6. Lokalne sieci komputerowe
 7. Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 8. Administrowanie systemami operacyjnymi
 9. Urządzenia techniki komputerowej
 10. Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 11. Praktyki zawodowe

INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 1. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 2. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 3. projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią.

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.03?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Działalność gospodarcza
 4. Kompetencje personalne i organizacja pracy zespołów
 5. Tworzenie stron i aplikacji internetowych (m.in. języki JavaScript, PHP, CSS)
 6. Tworzenie i administrowanie bazami danych (w tym język SQL)
 7. Aplikacje desktopowe i mobilne
 8. Lokalne systemy baz danych
 9. Witryny i aplikacje internetowe
 10. Podstawy informatyki
 11. Praktyki zawodowe

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji?
1 rok

Co daje ukończenie kursu?
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio INF.02  i/lub  INF.03, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika informatyka?
Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika informatyka, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:
INF.02.  Administracja  i eksploatacja  systemów  komputerowych,  urządzeń  peryferyjnych  i lokalnych  sieci  komputerowych
INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika informatyka,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:
Technik Informatyk może podjąć pracę w firmach zajmujących się min.:

 • projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • projektowaniem UI,
 • modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

 Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje, gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.