KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Co to są kkz?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • uzupełnienie swojego wykształcenia
 • udoskonalenie swoich umiejętności
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kto może być uczestnikiem kkz?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może  uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Co daje ukończenie takiego kursu?

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co daje uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie?

Osoba, która  zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, (średnie) otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie,  tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu.

W przypadku zawodów, w których wyodrębniono tylko jedną kwalifikację uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego jest równoznaczne z prawem do otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W jakiej formie są organizowane kkz?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie:

 • zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni),
 • stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Jaki jest cel kształcenia na  kkz?

Kształcenie ustawiczne, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych ma na celu przede wszystkim:

 • zwiększenie szans na znalezienie pracy
 • zmianę pracy
 • awans
 • utrzymanie zatrudnienia

 

Wybierz kurs: