Tapicer

Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych i sprzętu sportowego oraz według projektu, prace dekoracyjne związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Tapicer

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 753402
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania stanowiska pracy oraz jego wyposażania;
 • czytania rysunków roboczych i sporządzania odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich;
 • dobierania materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego określonego typu;
 • dobierania tkanin do typu i stylu wnętrza;
 • zakładania szkieletów czy urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki itp.;
 • obliczania zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji rysunkowej i technologicznej wyrobu;
 • oceniania jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie;
 • dobierania właściwego rodzaju tapicerki do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich;
 • ustalania konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi;
 • formowania, upinania i zawieszania firanek, zasłon, kotar, draperii, portier - stosownie do charakteru wnętrza;
 • wykonywania podłoża (sztywnego, półsztywnego, elastycznego) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym;
 • tapicerowania sprzętów sportowych i sprzętów w środkach transportowych;
 • tapicerowania drzwi lub wyciszania ścianek działowych;
 • wykańczania wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi);
 • kontrolowania warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu;
 • wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerskich;
 • wykonywania pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach;
 • konserwowania maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z instrukcjami ich eksploatacji;
 • przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie tapicera?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy tapicerstwa
 • Wykonywanie prac tapicerskich
 • Wykonywanie elementów tapicerskich na przemysłowych maszynach szwalniczych
 • Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

W tym zawodzie potrzebna jest duża siła fizyczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Wymagana jest pełna sprawność rąk i palców oraz prawidłowe rozróżnianie barw. Równie ważny jest zmysł estetyki i wrażliwość na piękno. Liczą się zainteresowania techniczne oraz dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna. Pracownik musi wykazywać się spostrzegawczością i refleksem.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Tapicer może podejmować pracę w firmach branży meblarskiej, rzemieślniczych zakładach tapicerskich, firmach produkujących samochody. Może także prowadzić własną firmę tapicerską i renowacji starych mebli tapicerowanych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik technologii drewna (AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna)

Zawody pokrewne

Stolarz

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Tapicer

Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych i sprzętu sportowego oraz według projektu, prace dekoracyjne związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych. Wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów.

Symbol cyfrowy zawodu: 753402
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania stanowiska pracy oraz jego wyposażenia
 • czytania rysunków roboczych i sporządzania odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich
 • dobierania materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego określonego typu
 • dobierania tkanin do typu i stylu wnętrza
 • zakładania szkieletów, czy urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki itp.
 • obliczania zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji rysunkowej i technologicznej wyrobu
 • oceniania jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie
 • dobierania właściwego rodzaju tapicerki do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich
 • ustalania konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi
 • formowania, upinania i zawieszania firanek, zasłon, kotar, draperii, portier - stosownie do charakteru wnętrza
 • wykonywania podłoża (sztywnego, półsztywnego, elastycznego) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym
 • tapicerowania sprzętów sportowych i sprzętów w środkach transportowych
 • tapicerowania drzwi lub wyciszania ścianek działowych
 • wykańczania wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi)
 • kontrolowania warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu
 • wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerskich
 • wykonywania pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach
 • konserwowania maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z instrukcjami ich eksploatacji
 • przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

W tym zawodzie potrzebna jest duża siła fizyczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Wymagana jest pełna sprawność rąk i palców oraz prawidłowe rozróżnianie barw. Równie ważny jest zmysł estetyki i wrażliwość na piękno. Liczą się zainteresowania techniczne oraz dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna. Pracownik musi wykazywać się spostrzegawczością i refleksem.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Tapicer może podejmować pracę w firmach branży meblarskiej, rzemieślniczych zakładach tapicerskich, firmach produkujących samochody. Może także prowadzić własną firmę tapicerską i renowacji starych mebli tapicerowanych.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik technologii drewna (AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna)

Zawody pokrewne

Stolarz

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.