Mechatronik

Mechatronik jest specjalistą doskonale znającym najbardziej nowoczesne dziedziny wiedzy. To połączenie mechanika i elektronika. Mechatronik orientuje się w rozwiązaniach, jakie proponują elektronika, automatyka czy informatyka, potrafi je zastosować w praktyce. Jest osobą zajmującym się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Mechatronik

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 742118
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska,
 • opisywania zjawisk związanych z prądem stałym i przemiennym,
 • rozróżniania parametrów elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych,
 • rozpoznawania elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych, właściwych norm i procedur,
 • charakteryzowania pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego, elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych części maszyn i urządzeń, narzędzi stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej, metod kontroli wykonania montażu podzespołów i zespołów mechanicznych, budowy elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, parametrów i funkcji elementów, podzespołów, zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
 • posługiwania się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice i elektronice, dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi,
 • stosowania praw elektrotechniki w celu obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych, zasad sporządzania i czytania rysunku technicznego, programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych,
 • sprawdzania zgodności montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną,
 • dobierania materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, metod łączenia metali i ich stopów, narzędzi i przyrządów do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych, przyrządów do pomiarów wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 • opisywania zasad działania elementów urządzeń i systemów mechatronicznych, układow zasilających urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn, montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych, elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • wykonywania prac konserwacyjnych elementów, podzespołów i zespołów urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z instrukcją,
 • kontrolowania poprawności wykonania montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie mechatronika?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy mechatroniki
 • Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
 • Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
 • Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
 • Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Mechatronik musi być osobą wytrzymałą na pracę w trudnych warunkach, głównie w polu elektromagnetycznym, z którym wiąże się promieniowanie, osobą orientującą się w mechanice, elektronice i informatyce, gdyż jego praca będzie polegała właśnie na wykorzystywaniu tych trzech dziedzin do usprawniania różnych urządzeń.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Mechatronik zajmuje się diagnostyką samochodów w warsztatach samochodowych, to on pracuje w halach produkcyjnych przy wykorzystywaniu tego typu urządzeń do produkcji różnych towarów, wielu zakładach produkcyjnych, stacjach badawczych, laboratoriach, w warsztatach, serwisach zabawek dziecięcych, sprzętu AGD, wszędzie tam gdzie wykorzystuje się technologie informacyjne.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik automatyk (ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej, ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej)

Technik elektronik (ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych)

Technik mechatronik (ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)

Zawody pokrewne

Elektronik

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Mechatronik

Mechatronik jest specjalistą doskonale znającym najbardziej nowoczesne dziedziny wiedzy. To połączenie mechanika i elektronika. Mechatronik orientuje się w rozwiązaniach, jakie proponują elektronika, automatyka czy informatyka, potrafi je zastosować w praktyce. Jest osobą zajmującym się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami.

Symbol cyfrowy zawodu: 742118
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska
 • opisywania zjawisk związanych z prądem stałym i przemiennym
 • rozróżniania parametrów elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznawania elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych, właściwych norm i procedur
 • charakteryzowania pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego, elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych części maszyn i urządzeń, narzędzi stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej, metod kontroli wykonania montażu podzespołów i zespołów mechanicznych, budowy elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, parametrów i funkcji elementów, podzespołów, zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
 • posługiwania się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice i elektronice, dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi
 • stosowania praw elektrotechniki w celu obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych, zasad sporządzania i czytania rysunku technicznego, programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych
 • sprawdzania zgodności montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną
 • dobierania materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, metod łączenia metali i ich stopów, narzędzi i przyrządów do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych, przyrządów do pomiarów wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • opisywania zasad działania elementów urządzeń i systemów mechatronicznych, układów zasilających urządzenia i systemy mechatroniczne
 • wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn, montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych, elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
 • wykonywania prac konserwacyjnych elementów, podzespołów i zespołów urządzeń i systemów mechatronicznych
 • uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z instrukcją,
 • kontrolowania poprawności wykonania montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Mechatronik musi być osobą wytrzymałą na pracę w trudnych warunkach, głównie w polu elektromagnetycznym, z którym wiąże się promieniowanie, osobą orientującą się w mechanice, elektronice i informatyce, gdyż jego praca będzie polegała właśnie na wykorzystywaniu tych trzech dziedzin do usprawniania różnych urządzeń.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Mechatronik zajmuje się diagnostyką samochodów w warsztatach samochodowych, to on pracuje w halach produkcyjnych przy wykorzystywaniu tego typu urządzeń do produkcji różnych towarów, wielu zakładach produkcyjnych, stacjach badawczych, laboratoriach, w warsztatach, serwisach zabawek dziecięcych, sprzętu AGD, wszędzie tam gdzie wykorzystuje się technologie informacyjne.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik automatyk (ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej, ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej)

Technik elektronik (ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych)

Technik mechatronik (ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)

Zawody pokrewne

Elektronik

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.