Murarz-tynkarz

Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Murarz-tynkarz

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła prowadzi nabór do klas:

 • I dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

W przypadkach przechodzenia uczniów z tego samego typu szkoły do klas:

 • II dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej
 • III dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 711204
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • Posługiwania się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót;
 • wykonywania i montowania rusztowań do robót murarskich i tynkarskich;
 • przygotowywania zaprawy i betonów oraz mas tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym;
 • dobierania narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich i tynkarskich;
 • wytyczania fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku;
 • wykonywania murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi, kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, ścian działowych i nośnych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych;
 • układania izolacji przeciwwilgociowych, montowania izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach;
 • licowania ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie;
 • przygotowywania podłoża pod tynki, wykonywania oraz naprawiania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
 • ustalania zakresu i czasu trwania robót;
 • zabezpieczania materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych;
 • oceniania jakości robót murarskich i tynkarskich;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prac murarskich i tynkarskich;
 • wykonywanie prac rozbiórkowych;
 • wykonywanie przedmiarów do wyceny prac;
 • przygotowanie kosztorysu prac murarskich i tynkarskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie murarza-tynkarza?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy budownictwa
 • Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
 • Wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wykonywanie remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Sprawność fizyczna , uzdolnienia techniczne ,  sprawność manualna , wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, cierpliwość.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik budownictwa (BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,  BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Zawody pokrewne

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Murarz-tynkarz

Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

Symbol cyfrowy zawodu: 711204
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • Posługiwania się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót
 • wykonywania i montowania rusztowań do robót murarskich i tynkarskich
 • przygotowywania zaprawy i betonów oraz mas tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym
 • dobierania narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich i tynkarskich
 • wytyczania fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku
 • wykonywania murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi, kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, ścian działowych i nośnych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych
 • układania izolacji przeciwwilgociowych, montowania izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach
 • licowania ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie
 • przygotowywania podłoża pod tynki, wykonywania oraz naprawiania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej
 • ustalania zakresu i czasu trwania robót
 • zabezpieczania materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych
 • oceniania jakości robót murarskich i tynkarskich
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prac murarskich i tynkarskich
 • wykonywanie prac rozbiórkowych
 • wykonywanie przedmiarów do wyceny prac
 • przygotowanie kosztorysu prac murarskich i tynkarskich

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Sprawność fizyczna, uzdolnienia techniczne,  sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, cierpliwość.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik budownictwa (BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,  BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów).

Zawody pokrewne

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.