Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:

1.03.2021 do 31.05.2021

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r. wyniosło - 5.457,98 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 136).

Okres

1.03.2021 r. - 31.05.2021 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

272,90 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

327,48 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

382,06 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

218,32 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

272,90 zł (I rok nauki)

emerytalne

26,64 zł

26,64 zł

rentowe

17,74 zł

4,09 zł

chorobowe

-

6,69 zł

wypadkowe

x*)

-

327,48 zł (II rok nauki)

emerytalne

31,96 zł

31,96 zł

rentowe

21,29 zł

4,91 zł

chorobowe

-

8,02 zł

wypadkowe

x*)

-

382,06 zł (III rok nauki)

emerytalne

37,29 zł

37,29 zł

rentowe

24,83 zł

5,73 zł

chorobowe

-

9,36 zł

wypadkowe

x*)

-

218,32 zł

(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

21,31 zł

21,31 zł

rentowe

14,19 zł

3,27 zł

chorobowe

-

5,35 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 ze zm.).