Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  

od  1.03.2022 do  31.05.2022

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. wyniosło - 5.995,09 zł (Mon. Pol. z 2022 r.poz. 177).

Okres

1.03.2022 r. - 31.05.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

299,75 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

359,71 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

419,66 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

239,80 złSkładki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki  Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
299,75 zł
(I rok nauki)
emerytalne 29,26 zł 29,26 zł
rentowe 19,48 zł 4,50 zł
chorobowe - 7,34 zł
wypadkowe x*) -
emerytalne 35,11 zł 35,11 zł
359,71 zł
(II rok nauki)
rentowe 23,38 zł 5,40 zł
chorobowe - 8,81 zł
wypadkowe x*) -
419,66 zł
(III rok nauki)
emerytalne 40,96 zł 40,96 zł
rentowe 27,28 zł 6,29 zł
chorobowe - 10,28 zł
wypadkowe x*) -
239,80 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 23,40 zł 23,40 zł
rentowe 15,59 zł 3,60 zł
chorobowe - 5,88 zł
wypadkowe x*)  

Uwaga: *) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.).