Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego - Cosinus > Aktualności

Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

21.05.2020 08:47

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

6. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

7. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mszą nosić przyłbicę.

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

10. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

11. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostanie poinformowany o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

12. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

13. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym i zdający koniecznie musi skorzystać z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

16. Zdający, po egzaminie dzielą się wrażeniami między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

17. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

18. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW!!!
25.05.2020
Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego
21.05.2020
KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
21.05.2020