Aktualności: Olsztyn

07
Wrz

Wykaz tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Lista tematów
do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
w roku szkolnym 2014/2015

I. LITERATURA


1. Dzieło literackie jako świadectwo swego czasu. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów (np. „Dziady” A. Mickiewicza, „Lalka” B. Prusa, „Przedwiośnie” S. Żeromskiego).
2. Określ rolę, jaką odgrywa dom w życiu bohaterów literackich? Odwołaj się do literatury polskiej i obcej.
3. Różne sposoby opisu bitwy. Omów na wybranych przykładach literackich.
4. Obrazy życia rodzinnego w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku.
5. Jaką funkcję spełnił motyw snu w literaturze różnych epok? Omów problem na wybranych przykładach.
6. Niepokoje człowieka końca wieku i sposoby ich przezwyciężania w literaturze młodopolskiej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
7. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury dawnej i współczesnej.
8. Ciekawy i intrygujący świat polskich symboli literackich. Omów ich funkcje i znaczenia w wybranych dziełach pisarzy XIX i XX w.
9. Mitologia jako źródło tematów i wzorów zachowań w literaturze późniejszych epok. Omów rolę mitów w kształtowaniu literatury europejskiej.
10. Idealiści i marzyciele w polskiej literaturze. Zaprezentuj bohaterów literackich charakteryzujących się taką postawą i przedstaw, jakie ponoszą konsekwencje za wierność swoim ideałom i marzeniom.
11. Obraz miasta oraz jego wpływ na człowieka zaprezentowany w trzech wybranych powieściach. Opracuj temat na wybranym przez siebie materiale literackim.
12. W jaki sposób wypowiedź A. Mickiewicza: „Szczęścia w domu nie zaznał, bo go nie było w ojczyźnie" odnosi się do biografii polskich pisarzy romantycznych i bohaterów ich utworów? Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
13. Określ zróżnicowanie tematyczne polskiego eseju, odwołując się do wybranych esejów Czesława Miłosza oraz Zbigniewa Herberta.
14. Sposoby i funkcje powrotów do czasów dzieciństwa w literaturze. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.
15. Realistyczna koncepcja świata i świadoma jego deformacja. Omów dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości w literaturze dwudziestolecia międzywojennego i w literaturze współczesnej.
16. Poszukiwania twórcze w dramacie XX wieku. W swoich rozważaniach uwzględnij formę, język i kreację postaci.
17. W jaki sposób literatura buduje i burzy mity narodowe? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
18. W jaki sposób literatura wybranych epok (np. średniowiecze, barok, współczesność) prezentuje niepokoje metafizyczne?

19. Szlachecki dworek jako ośrodek polskiej kultury i tradycji. Przedstaw różnorodne jego obrazy i funkcje. Omów problem na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku.
20. Obrazy „małych ojczyzn". Na podstawie wybranych utworów wyjaśnij popularność tego motywu w literaturze dawnej i współczesnej.
21. Sławne monologi bohaterów utworów dramatycznych. Rozważ, jakie jest ich znaczenie w dziele, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
22. Rola tradycji chrześcijańskiej i starożytnej w kształtowaniu światopoglądu renesansowego twórcy. Omów na wybranych przykładach.
23. Literatura PRL-u a literatura drugiego obiegu. Porównaj sposoby i funkcje mówienia o otaczającej rzeczywistości.
24. Obraz ojczyzny w literaturze tworzonej na emigracji. Na wybranych przykładach rozważ wpływ emigracji na wizerunek ojczystego kraju.
25. Motyw podróży jako zasada kompozycyjna utworów literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
26. Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki o swoim narodzie. Porównaj opinie obu pisarzy o Polsce i Polakach.
27. Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji Baczyńskiego i Różewicza. Porównaj postawy obu pisarzy, odwołując się do wybranych utworów.
28. Przedstaw zjawisko ironii i jej funkcje na przykładzie wybranych tekstów literackich z różnych epok (np. antyku, oświecenia, romantyzmu, literatury współczesnej).
29. Zaprezentuj wybranego poetę współczesnego, którego odkryłaś/-eś dla siebie. W swojej pracy zwróć uwagę na język tekstów, ich tematykę, obrazowanie.
30. „Życie to jest teatr" (E. Stachura). Omów koncepcję życia jako teatru zaprezentowaną w literaturze różnych epok.
31. Znaczenie lektur w życiu wybranych postaci literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury różnych epok.
32. Zjawy, duchy, sny, wizje w literaturze. Na wybranych przykładach omów, jakie funkcje pełniły te zjawiska w dziełach literackich.
33. Motto, cytat, tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich różnych epok.
34. Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle XX-wiecznej satyry i groteski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach (np. twórczość Witkiewicza, Gałczyńskiego, Mrożka, Gombrowicza).
35. Motyw deszczu w literaturze. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane teksty literackie.
36. Literatura w służbie idei. Przedstaw epoki, które narzucały tekstom literackim służebną rolę i oceń, jak wpłynęło to na ich wartość artystyczną.
37. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema – analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction.
38. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
39. Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
40. Parodia, pastisz, aluzja literacka. Na wybranych przykładach tekstów z różnych epok rozważ, jaką funkcję pełnią te zabiegi literackie.
41. Które utwory można nazwać „pomostami między epokami literackimi"? Uzasadnij wybór, odwołując się do wybranych przykładów.
42. Funkcje odwołań do postaci i symboli antycznych w poezji Zbigniewa Herberta. Rozważ temat na wybranych przykładach.
43. Sposób kreowania obrazu ojca w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.


44. Wskaż i określ cechy sarmackiego światopoglądu, odwołując się do literatury pamiętnikarskiej epoki baroku.
45. Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ istotę i wymiar, analizując wybrane utwory.
45. Charakter i cele odwołań do tradycji antycznej w twórczości Czesława Miłosza. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych wierszy poety.
46. Rodzaje ironii i jej funkcje w twórczości Wisławy Szymborskiej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory poetki.
47. Romantyczna filozofia dziejów – jej istota i złożoność. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory dramatyczne.
48. Swoistość sztuki reportażu literackiego. Określ ją, odwołując się do wybranych tekstów współczesnych.
49. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Wskaż i określ jej źródła, konsekwencje, analizując wybrane utwory dramatyczne.
50. Różnorodne sposoby wykorzystywania motywu zmierzchu w liryce Młodej Polski. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory poetyckie.
51. Próby przezwyciężenia bezsensu życia. Przedstaw je, analizując wybrane utwory z okresu Młodej Polski.
52. Swoistość prozy fabularnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
53. Groteska jako metoda twórcza kreowania obrazu rzeczywistości. Omów problem na przykładzie wybranych utworów literackich.
54. Różnorodność doświadczeń bohaterów literackich wobec utraty ziemi rodzinnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.
55. Sposoby ukazywania doświadczeń egzystencjalnych człowieka. Omów problem na przykładach z literatury wybranej epoki.
56. Sposoby kreowania bohaterów w powieści realistycznej XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
57. Funkcje opisów przyrody w utworach epickich pozytywizmu. Określ je na podstawie wybranych utworów.
58. Obraz Rosji w polskiej literaturze okresu zaborów. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
59. Rozwój cywilizacyjny i jego ocena wyrażone w tekstach literackich dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.
60. Poczucie egzystencjalnej pustki i zagubienia w świecie. Scharakteryzuj ich przejawy, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej XX wieku.

II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Artystyczne inspiracje literatury i malarstwa. Omów problem na przykładzie „Wesela” i twórczości plastycznej Stanisława Wyspiańskiego oraz obrazów Jacka Malczewskiego.
2. Krajobrazy ojczyste – ich funkcje w kreowaniu świata przedstawionego w dziele literackim i filmowym. Odwołaj się do wybranych przykładów.
3. Rekwizyt jako środek wyrazu artystycznego w literaturze i sztuce młodopolskiej. Omów na wybranych przykładach.
4. Różne ujęcia motywu matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
5. Portrety dzieci w nowelach pozytywistycznych i w malarstwie Stanisława Wyspiańskiego. Porównaj sposób przedstawienia postaci dziecięcych, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów.
6. Synteza sztuk w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
7. Porównaj literackie i malarskie wizje powstania styczniowego w wybranych utworach prozatorskich pozytywizmu i twórczości Artura Grottgera.
8. Walory poetyckie opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza i sposoby ich wydobywania w adaptacjach filmowych Andrzeja Wajdy.
9. Barwa jako środek obrazowania artystycznego w poezji i malarstwie. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
10. Sposoby funkcjonowania motywu ogrodu w literaturze, plastyce i filmie. Przedstaw to zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
11. Różne sposoby ujęcia motywu końca świata w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
12. Literackie i malarskie (lub filmowe) sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
13. Turpizm w dziełach literackich i malarskich. Wskaż i przedstaw cechy tego kierunku na przykładzie dzieł różnych twórców.
14. Obraz „rzeczywistości przedstawionej" w dramatach i na obrazach Witkacego. Scharakteryzuj ją, odwołując się do wybranych przykładów.
15. Wizja PRL-u w literaturze i filmie. Porównaj sposoby przedstawienia tej rzeczywistości w różnych dziełach literackich i filmowych.
16. Dramat romantyczny a jego teatralne realizacje. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych inscenizacji utworu.
17. Człowiek wobec totalitaryzmu w literaturze i filmie. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich i filmowych.
18. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Przedstaw problem na podstawie wybranych tekstów literatury i filmu.
19. Funkcje dzieł malarskich w literaturze. Omawiając, odwołaj się do wybranych utworów (np. „Wesele”, „Ludzie bezdomni”, Grochowiak).
20. Różne sposoby portretowania kobiety w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 6

III JĘZYK

1. Funkcje neologizmów w dziele literackim. Nazwij i omów je, odwołując się do twórczości poetów XX wieku.
2. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj to zjawisko na przykładzie wybranych tekstów pisanych i mówionych.
3. Zabiegi słowotwórcze służące nazywaniu świata dźwięków. Zbadaj materiał językowy wybrany ze Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego i wybranych przez Ciebie utworów literackich.
4. Funkcja aluzji i cytatów literackich w języku współczesnych tekstów literackich. Omów na wybranych przykładach.
5. Żargon uczniowski w Twojej szkole. Na podstawie zebranego materiału przedstaw swoistość tej odmiany języka.
6. Ezopowy język w utworach pozytywistycznych (powieści, nowele).Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.
7. Stylizacja językowa we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.
8. Język wypowiedzi literackich lub publicystycznych okresu socrealizmu. Zanalizuj zjawisko na podstawie zebranego materiału literackiego.
9. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
10. List jako forma wypowiedzi literackiej. Dokonaj analizy słownictwa listów wybranych z dwu różnych epok.
12. Zmiany zachodzące w stosowaniu zasady konwencjonalnej w pisowni polskiej. Przeanalizuj zjawisko w wybranych tekstach XIX i XX wieku.
12. Na podstawie analizy języka tekstów zamieszczonych w kilku różnych tygodnikach omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.
13. Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Omów zagadnienie w oparciu o twórczość np. M. Białoszewskiego, S. Barańczaka i poetów Nowej Fali.
14. Język a polityka. Przeanalizuj język, którym posługiwali się i posługują zaangażowani w politykę pisarze i publicyści ( np. M. Mochnacki, A. Mickiewicz, poeci Nowej Fali, M. Nowakowski). Czy można mówić o swoistym języku polityki?
15. Sposoby i funkcje archaizacji języka w twórczości wybranego autora. Przedstaw na wybranych przykładach.
16. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych.
17. Język propagandy politycznej. Scharakteryzuj go na podstawie materiału literackiego wybranego okresu historycznego.
18. Neologizmy jako środek wyrazu w utworach, np. C. K. Norwida, B. Leśmiana, Witkacego. Omów zagadnienie na przykładzie wybranego materiału
19. Perswazyjna funkcja języka w wybranych tekstach publicystycznych i literackich o charakterze propagandowym, np. okresu oświecenia, pozytywizmu, socrealizmu. Zanalizuj wybrane przykłady.
20. Scharakteryzuj i porównaj sztukę oratorską P. Skargi i A. F. Modrzewskiego. Odwołaj się do wybranych fragmentów dzieł.

07
Wrz

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2014/2015

harmonogram_egzaminow_2015

06
Wrz

Wykaz szkolnych planów nauczania obowiązujących w semestrze jesiennym 2014/2015 w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym

Obowiązuje tylko dla pierwszego semestru

 

Szkoła na podbudowie gimnazjum /ZSZ

Cykl: 3 lata

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7.02.2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 22.02.2012 poz.204)

 

(obowiązuje słuchaczy rozpoczynających naukę w semestrze jesiennym)

 

l.p

przedmiot

semestr

razem

minimum

 

 

I

II

III

IV

V

VI

 

 

1

język polski

27

37

26

40

24

26

180

180

2

język angielski

40

 

30

 

20

30

120

105

3

Historia

35

 

 

 

 

 

35

35

4

wiedza o społeczeństwie

zakres rozszerzony

 

15

61

(R)

 

29 (R)

 

15

+ 90 (R)

15 + 90 (R)

5

matematyka

 

40

 

40

26

30

136

125

6

fizyka

 

20

 

 

 

 

20

20

7

chemia

15

 

 

 

 

 

15

15

8

biologia

15

 

 

 

 

 

15

15

9

geografia zakres rozszerzony

 

20

 

72

(R)

53

(R)

 

20 + 125 (R)

20 + 125 (R)

10

podstawy przedsiębiorczości

20

 

 

 

 

 

20

20

11

Informatyka

 

20

 

 

 

 

20

20

12

historia i społeczeństwo

przedmiot uzupełniający

 

 

35

 

 

 

35

35

 

RAZEM

152

152

56

+

61

+

35

80

+

72

 

70

+

82

 

86

596

+

250

570

+

250

 

 

152

152

152

152

152

86

846

820

 

 

R – godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

D – godziny do dyspozycji dyrektora

 

Obowiązuje od 1 września 2014

 

Obowiązuje tylko dla semestru szóstego

 

plan6lo

 

Obowiązuje dla pozostałych semestrów

 

planpozostałelo

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Olsztynie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.