Zasady zachowania prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE COSINUS.PL

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu https://www.cosinus.pl/ jest Fundacja ESTONTA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 24/25 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod nr KRS 0000633953 NIP: 8982223911, REGON:  365309980.

  Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności takich jak Rejestracja zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usługi „Mój Cosinus” oraz wykonywanie szeregu innych związanych z nim działań.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z nowelizacją ustawy  o ochronie danych osobowych z dnia 25 maj 2018r. tzw. RODO.
 3. Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub powiązanych z nim Usług, o których mowa w Regulaminie Świadczenia Usługi „Mój Cosinus”, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Świadczenia Usługi „Mój Cosinus” oraz zrozumienie ich treści, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z wspomnianymi regulaminami.
 4. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o Użytkownikach do minimum, niezbędnego w celu świadczenia na ich rzecz usług na odpowiednim poziomie. Administrator w szczególności gromadzi dane w postaci:
  1. adresu IP, parametrów oprogramowania i sprzętu,
  2. w przypadku Usługobiorców, o których mowa w Regulaminie Świadczenia Usługi „Mój Cosinus” także w postaci adresu e-mail i hasła, imienia i nazwiska Usługobiorcy,
  3. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usługi „Mój Cosinus” lub innego rodzaju kontaktu Użytkownika z Administratorem także inne dane, niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności.
 5. Administrator wykorzystuje zgromadzone dane w celach:
  1. informacyjnych i statystycznych, zwłaszcza w celu poprawy działania dostępnych usług,
  2. zapewnienia obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania Kontem Usługobiorcy,
  3. rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania funkcji,
  4. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Świadczenia Usługi „Mój Cosinus”.
 6. Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych podmiotom niepowiązanym bez zgody Użytkowników, z zastrzeżeniem wypadków, w których Administrator został zobowiązany do ujawnienia tych danych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, przez organy państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 7. Usługobiorca, który posiada Konto założone zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usługi „Mój Cosinus”, ma prawo wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcie Konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług Serwisu.
 8. Administrator gromadzi dane przy wykorzystaniu technologii tzw. plików cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty w Serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Żadne pliki cookie wykorzystywane w ramach Serwisu nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zarządzania i usuwania plików cookies, w sposób przewidziany dla danej przeglądarki internetowej. Zmiany wprowadzone przez Użytkownika mogą jednak spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. Użytkownik zostanie poinformowany o dokonanych zmianach poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w ramach Serwisu oraz informacji o dokonanych zmianach w Aktualnościach, zamieszczonej z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. W razie wątpliwości co do znaczenia pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności, pojęcia te należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem przyjętym w Regulaminie Świadczenia Usługi „Mój Cosinus”.