Wybierz dla siebie szkołę i zostań zawodowcem!

Szkoły branżowe

Bytom, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Kalisz, Katowice, Kraków, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Słupsk, Szczecin, Tarnów

W roku szkolnym 2024/2025 szkoła prowadzi nabór do klas Branżowej Szkoły I stopnia:

  • I dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

W przypadkach przechodzenia uczniów z tego samego typu szkoły do klas:

  • II dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej
  • III dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. W szkole uczą się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Poznaj zasady rekrutacji do szkół branżowych

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

 

W roku szkolnym 2024/2025 szkoła prowadzi nabór Branżowej Szkoły II stopnia.

W Branżowej Szkole II stopnia kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

  •  posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  •  posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  •  posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu na poziomie technikum  w oparciu o kwalifikację wspólną wyodrębnioną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

Szkoły branżowe II-stopnia

Szkoły branżowe I-stopnia