DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY - Cosinus > Aktualności

DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY

18.06.2020 10:36

WYTYCZNE  DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba  zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną nie później niż 30 min przed planowanym rozpoczęciem egzaminu.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Przed wejściem na salę egzaminacyjną wszystkim zdającym zostanie zmierzona temperatura. Zdający z podwyższonym wskazaniem nie zostaną wpuszczeni na egzamin.

4. Przy wejściu do budynku zostanie udostępniony płyn, którym obowiązkowo należy zdezynfekować ręce przed przejściem do dalszej części budynku.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, gumki, temperówki, ołówka, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnia zapasowych przyborów, zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8 . Na egzamin należy zgłosić się z własną maseczką zakrywającą nos i usta lub przyłbicą.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

10. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

13. W przypadku części praktycznej egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.

14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły do 29 maja 2020, w celu przygotowania dla nich osobnej sali egzaminacyjnej.

15. Zdający chorujący na alergię lub inne schorzenie objawiające się kaszlem, katarem lub łzawieniem powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły, najpóźniej w dniu egzaminu, przed zajęciem miejsc w salach. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, w której pisze egzamin ten zdający. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

19. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

20. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

FAKULTETY Z MATEMATYKI
14.08.2020
FAKULTETY Z MATEMATYKI

🍀 Drogi SŁUCHACZU 🍀

Nie zaliczyłeś MATURY z MATEMATYKI❓

Organizujemy FAKULTETY Z MATEMATYKI w dniach:

➡️22 i 23.08.2020 r. od 9-12 godz.

➡️30.08.2020 r. od 9-12 godz.

➡️5 i 6.09.2020 r. od 9-12 godz.

Na fakultety możecie zgłaszać się w  sekretariacie szkoły.

 

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
12.08.2020
Wyniki egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Egzamin maturalny 2020

  ▪  Wyniki egzaminu 11.08.20r

Termin składania deklaracji poprawka do13.08.20r

Matura poprawkowa 08.09.20r o g.14:00

 ▪ Wyniki matury poprawkowej 30.09.20r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

▪ Wyniki egzaminu 31.08.20r

Termin składania deklaracji do egzaminu w sesji luty 2021- 07.09.2020

 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI ORAZ SŁONECZNEJ POGODY
28.07.2020
ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI ORAZ SŁONECZNEJ POGODY

Szanowni Państwo,

Życzymy Wam udanych wakacji i dużo słońca oraz zdrowia ;)

Do zobaczenia we wrzesniu!