Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - informacje dotyczące przetwarzania danych klientów/ uczestników szkoleń/kursów

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja EQUAMP- FIZ z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej  4a, .
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

 • przez e-mail: rodo@cosinus.pl
 • telefonicznie:   42 632 52 20
 • listownie na adres: 90-515 Łódź, ulica Wólczańska 81.

Będziemy przetwarzać Państwa  dane osobowe w celu zapisów  na kurs / szkolenie / oraz w celach ich realizacji, w tym  także w celach marketingowych(  newsletter, mailing, SMS, MMS) jeśli wyrażą Państwo na  to zgodę. Ponadto uzyskane dane  osobowe mogą być przetwarzane;

 1. w celu zakwalifikowania na szkolenie przez Administratora (podstawa prawna art. 6.ust.1 lit. a ,rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I  Rady UE  2016/679  z dn. 27 kwietnia 2016 ,ze zmianami z dn. 10  maja 2018) ;
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji EQUAMP-FIZ , w związku z realizacją szkolenia , w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości rozliczeń( w tym rozliczeń  podatkowych ) ,
 3. w celu  zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń pomiędzy klientem a Fundacją EQUAMP-FIZ ( art.6, ust.1 lit.f  RODO)

Podstawą prawną przetwarzania Państwa  danych osobowych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy której są Państwo stroną. Zapisując się na kurs i zawierając z nami umowę podane  dane osobowe  są niezbędne do jej realizacji. Wykonanie umowy bez danych za pomocą których możemy zidentyfikować kursanta  jest niemożliwe. W takim przypadku możemy przetwarzać Państwa  dane osobowe bez dodatkowej zgody;
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych  w przypadku gdy dane przetwarzane są w celach marketingowych. Taka zgoda obejmuje również działania informacyjne np. o zbliżających się zajęciach/ kursach/ szkoleniach , miejscu ich prowadzenia  czy też zmianach w zakresie planów  co do miejsca czy terminu prowadzonego szkolenia/ kursu /…. . Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne. Jeśli jednak jej nie otrzymamy  Wówczas nie będziemy mogli podjąć tych działań i nie otrzymają Państwo  informacji o których mowa powyżej;
 • nasz uzasadniony interes – w przypadku gdy dane przetwarzane są do celów rozliczeniowych, czy też zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Będziemy przechowywać Państwa  dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji szkoleń/kursów/..  przez okres właściwy  wymagany przepisami prawa oraz do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
 • w przypadku naszego uzasadnionego interesu - do czasu istnienia tego interesu.

Będziemy przekazywać Państwa  dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, firmom ściśle współpracującym z nami w ramach projektów szkoleniowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Realizacja praw klienta / kursanta  związanych  z przetwarzaniem danych osobowych odbywa się poprzez :

 • prawo dostępu do swoich  danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich  danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych lub prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem  umowy lub na podstawie Państwa  zgody.

W zakresie, w jakim Państwa  dane są przetwarzane na podstawie zgody,  macie Państwo prawo,  wycofania jej  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanona podstawie uzyskanej zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu upoważnienia o przetwarzaniu danych ,  na nasz adres korespondencyjny, lub nasz adres e-mailowy (podany powyżej).

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje wobec Państwa,  nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.