Technik hotelarstwa

Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową hotelu; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów; analizuje oferty konkurencji i obserwuje rynek hotelarski pod kątem doskonalenia usług oferowanych przez hotel.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik hotelarstwa

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
 2. przygotowywania i podawania śniadań;
 3. organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 4. rezerwacji usług hotelarskich;
 5. obsługi gości w recepcji.

Czego uczysz się na zajęciach w technikum hotelarskim?

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich, w tym dobieranie oferty hotelowej zgodnie
  z potrzebami gości i zasadami rezerwacji usług dla gości indywidualnych
  i grup,
 • rezerwowania usług hotelarskich z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych,
 • sporządzania dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich i przekazywania tych danych innym komórkom organizacyjnym obiektu;
 • planowania i realizowania  prac związanych z obsługą gości w recepcji, w tym rozpoznawania oczekiwań gości, prowadzenia książki meldunkowej, sporządzania dokumentacji związanej z procedurami przyjazdu (check-in) i wyjazdu (check-out) gości, udzielania informacji turystycznej,
 • przygotowywania informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu, przyjmowania zamówień na usługi, wystawiania faktur, przyjmowania  należności itp.;
 • obsługiwania gości zgodnie z zakresem usług świadczonych przez hotel,
  w tym przygotowywania i podawania posiłków;
 • organizowania usług dodatkowych w hotelu (oferowanych przez hotel
  i dostawców zewnętrznych) oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe;
 • utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, w tym dobieranie techniki sprzątania oraz urządzeń, sprzętu i środków do wykonywanych prac porządkowych, obsługiwania urządzeń i sprzętu do utrzymywania czystości oraz stosowanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych;
 • analizowania rynku usług hotelarskich pod kątem polityki cenowej
  i oferowanych usług oraz potencjału turystycznego regionu, w którym zlokalizowany jest hotel oraz stosowania zasad i narzędzi marketingu;
 • stosowania przepisów prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich;
 • przestrzegania procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości;
 • współpracowania z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
 • prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy;
 • biegłego posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego w branży hotelarskiej;
 • stosowania nowoczesnego sprzętu biurowego oraz specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzegania zasad etyki i kultury zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • organizowania obsługi technicznej i napraw maszyn i urządzeń, zgłaszanie awarii;
 • podejmowania i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika hotelarstwa?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy hotelarstwa
 • Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • Przygotowywanie i podawanie śniadań
 • Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Język obcy zawodowy
 • Rezerwacja usług w recepcji
 • Obsługa gości w recepcji

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • obiekty hotelarskie
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika informatyka.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika hotelarstwa.

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • odporność emocjonalna
 • cierpliwość i uprzejmość
 • obowiązkowość i dyskrecja
 • umiejętność wysławiania się;
 • wysoki poziom aktywności;
 • podzielność uwagi i refleks;
 • operatywność;
 • znajomość języków obcych.•

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika hotelarstwa?

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

Zawody pokrewne

Technik organizacji turystyki | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kierunki studiów związane z hotelarstwem, turystyką i sportem.

Gastronomia i hotelarstwo - Jest taka wiecznie nienasycona branża, która im więcej wchłania, tym bardziej czuje pragnienie; to gastronomia i hotelarstwo. Studiując ten kierunek ma się szanse na dobrą pracę, dlatego co roku na uczelnie oferujące tego typu studia przybywa nowa fala studentów. Osobom chętnym do studiowania Gastronomii i Hotelarstwa oferuje się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Program studiów jest bardzo podobny, dlatego nie ma trudności z przenoszeniem się z jednej uczelni na drugą. Rekrutacja wygląda natomiast różnie, w zależności od rodzaju uczelni. 

Gospodarka turystyczna - Gospodarka turystyczna to sfera obsługi ruchu turystycznego: działalność przedsiębiorstw turystycznych, usług transportowych, hotelowych, gastronomicznych i innych, czerpiących korzyści z turystyki. Jeśli w przyszłości chciałbyś zawodowo zająć organizowaniem wycieczek przy prowadzeniem biura turystycznego, być może są to studia dla Ciebie. Idealny kandydat oprócz zainteresowania ruchem turystycznym powinien również znać dobrze przynajmniej jeden język obcy, być osobą otwartą, a także komunikatywną. W tej branży to podstawa! Zapraszamy do lektury!

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna wychodzą na przeciw oczekiwaniom studentów, pragnących rozwijać się poprzez studia i chcących zdobyć w ciągu trzech lat atrakcyjny, konkretny zawód. Odpowiadają one na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty.

Sport - Sport to wielorakie formy aktywności fizycznej i umysłowej, które wykonujemy dla przyjemności lub współzawodnictwa, stosując do tego reguły danej dyscypliny. Jest to kierunek dla pasjonatów kultury fizycznej, zainteresowanych organizacją imprez sportowych i kulturalnych. Absolwent tego kierunku powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych. Studia sportowe to doskonałe miejsce dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery jako trenerzy personalni lub zawodowo chciałyby zająć się sportem. 

Taniec - Taniec to jedna z najstarszych sztuk pięknych. Od tysięcy lat ludzie przekazują za pomocą tańca historie, opowieści, emocje. Zaliczany jest również do ćwiczeń rekreacyjnych, mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Kandydata na ten kierunek powinna charakteryzować wysoka sprawność fizyczna i pasja do tańca. Są to studia interdyscyplinarne o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii tańca. Ważna jest również praktyka oraz chęć nieustannego szlifowania swoich umiejętności. Jesteś gotowy na studia taneczne?

Turystyka i rekreacja - Turystyka i Rekreacja to studia umożliwiające zdobycie świetnej pracy. Jeżeli absolwent tego kierunku zna języki, może z powodzeniem aplikować o pracę w instytucjach turystycznych na całym świecie. Ludzie, którzy ukończyli TiR są prawdziwymi światowcami, znają zwyczaje i tradycje panujące na różnych kontynentach. Potrafią komunikować się z ludźmi różnych kultur. Nierzadko zarządzają ruchem turystycznym w ramach kierowania biurami wycieczkowymi. Pracują w hotelach organizując czas wolny gości oraz biorą udział w tworzeniu marketingu usług turystycznych, w kraju i zagranicą.

Wychowanie fizyczne - Bardzo wiele zawodów, które można określić jako "szkolne" przechodzi dzisiaj kryzys związany z likwidacją edukacyjnych etatów. Absolwent Wychowania fizycznego jest jednak w całkiem niezłej pozycji. Ma bardzo szerokie możliwości znalezienia pracy w klubach sportowych, na siłowniach, jako trener osobisty, trener drużyn sportowych, czy instruktor zajęć. Człowiek, który ukończył Wychowanie fizyczne, postrzegany jest jako pewny siebie, ambitny i pełen energii pracownik, dlatego te studia w świetny sposób kształtują umiejętności międzyludzkie.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 2. przygotowywania i podawania śniadań
 3. organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 4. rezerwacji usług hotelarskich
 5. obsługi gości w recepcji

Czego uczysz się na zajęciach w technikum hotelarskim?

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • rezerwowania usług hotelarskich, w tym dobieranie oferty hotelowej zgodnie
  z potrzebami gości i zasadami rezerwacji usług dla gości indywidualnych, jak
  i grup
 • rezerwowania usług hotelarskich z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych
 • sporządzania dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich i przekazywania tych danych innym komórkom organizacyjnym obiektu
 • planowania i realizowania  prac związanych z obsługą gości w recepcji, w tym rozpoznawania oczekiwań gości, prowadzenia książki meldunkowej, sporządzania dokumentacji związanej z procedurami przyjazdu (check-in) i wyjazdu (check-out) gości, udzielania informacji turystycznej
 • przygotowywania informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu, przyjmowania zamówień na usługi, wystawiania faktur, przyjmowania należności itp.
 • obsługiwania gości zgodnie z zakresem usług świadczonych przez hotel,
  w tym przygotowywania i podawania posiłków
 • organizowania usług dodatkowych w hotelu (oferowanych przez hotel
  i dostawców zewnętrznych) oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe
 • utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, w tym dobieranie techniki sprzątania oraz urządzeń, sprzętu i środków do wykonywanych prac porządkowych, obsługiwania urządzeń i sprzętu do utrzymywania czystości oraz stosowanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych
 • analizowania rynku usług hotelarskich pod kątem polityki cenowej
  i oferowanych usług oraz potencjału turystycznego regionu, w którym zlokalizowany jest hotel oraz stosowania zasad i narzędzi marketingu
 • stosowania przepisów prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich
 • przestrzegania procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości
 • współpracowania z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich
 • prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy
 • biegłego posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego w branży hotelarskiej
 • stosowania nowoczesnego sprzętu biurowego oraz specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • przestrzegania zasad etyki i kultury zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • organizowania obsługi technicznej i napraw maszyn i urządzeń, zgłaszanie awarii
 • podejmowania i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • obiekty hotelarskie
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika hotelarstwa.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika hotelarstwa.

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • odporność emocjonalna
 • cierpliwość i uprzejmość
 • obowiązkowość i dyskrecja
 • umiejętność wysławiania się
 • wysoki poziom aktywności
 • podzielność uwagi i refleks
 • operatywność
 • znajomość języków obcych

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika hotelarstwa?

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

Zawody pokrewne

Technik organizacji turystyki | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Jakie studia po szkole?

Kierunki studiów związane z hotelarstwem, turystyką i sportem:

 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Gospodarka turystyczna
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • Sport
 • Taniec
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa OK System
 • dopłata do migawki
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników dla każdego ucznia

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.