Technik programista

Programista aplikacji tworzy program realizujący określone zadania. Jego praca polega na tworzeniu i przygotowaniu do wdrożenia aplikacji. Wykorzystując wybrany język i środowisko programistyczne, tworzy aplikację. Wprowadza modyfikacje i udoskonalenia w aplikacji, a nad bardziej skomplikowanymi pracuje w zespole pod kierunkiem kierownika projektu.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik programista

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 2. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 3. programowania aplikacji internetowych;
 4. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
 5. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
 6. projektowania ,programowania i testowania aplikacji desktopowych;
 7. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • interpretowania założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji;
 • analizowania projektu, architektury aplikacji;
 • przygotowywania i analizowania algorytmów;
 • tworzenia i wykorzystywania struktur danych;
 • tworzenia i modyfikowania kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania;
 • testowania kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji;
 • przygotowywania dokumentacji technicznej aplikacji oraz instrukcji obsługi dla użytkowników;
 • przygotowywania aplikacji do instalacji i uruchomienia;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii.
 • tworzenie / programowanie aplikacji na platformy mobilne: Android, J2ME, iOS, Windows 8.1 w Modern UI, itp.;
 • definiowanie funkcjonalności oprogramowania zgodnie ze specyfikacją i oczekiwaniami użytkowników;
 • projektowanie architektury IT, tj.: podstawowej organizacji systemu i jego komponentów;
 • mapowanie danych w przypadku projektowania dużych systemów;
 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji IT zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi standardami w tym zakresie;
 • współpraca z zespołem graficznym, developerskim i QA w przygotowywaniu aplikacji zgodnie z oczekiwaniami klienta;
 • pisanie kodu programu, a w uzasadnionych przypadkach usuwanie błędów w kodzie programu po przeprowadzeniu analizy danego problemu w celu znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania i naprawienia błędów;
 • dążenie do optymalizacji wydajności kodu oraz utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa kodu;
 • implementowanie warstwy front-end dla standardowych, responsywnych i mobilnych interfejsów użytkownika;
 • tworzenie interfejsów zgodnie z wytycznymi użytkownika i przyjętymi w tym zakresie standardami;
 • analizowanie uruchomionych rozwiązań i prezentowanie wniosków końcowych;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania aplikacji.
 • budowanie witryn i aplikacji mobilnych na IOS, Android z wykorzystaniem API oparciu o rozwiązania chmurowe.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 (280godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika programisty?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • Projektowanie oprogramowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04.Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika programisty.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenieiadministrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

W ramach współpracy szkoły z Lokalną Akademią CISCO i Akademią Microsoft nasi uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe certyfikowane i uznawane na całym świecie
umiejętności zawodowe.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika programisty?

 • zainteresowania elektroniką i techniką komputerową,
 • dobra sprawność manualna,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • dokładność i systematyczność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • dobra koncentracja uwagi,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • podatność na innowacje.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika programisty?

Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Zawody pokrewne:

Technik informatyk | Technik teleinformatyk | Technik telekomunikacji | Technik tyfloinformatyk

Informatyczne kierunki studiów. IT, programowanie oraz kierunki pokrewne

Bioinformatyka której zadaniem jest m.in. zastosowanie metod matematycznych i informatycznych do przetwarzania ogromnej ilości danych uzyskiwanych podczas badań układów biologicznych, głównie w takich dziedzinach jak biologia molekularna, biologia strukturalna, biochemia czy genetyka. Obecnie bioinformatyka jest wykorzystywana przez przyrodników, jak i przez informatyków.

Edukacja techniczno-informatyczna - kierunek ten przygotowuje studentów do zarządzania zasobami informacyjnymi oraz wiedzą w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce oraz kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone - w tym związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji. Studenci przygotowywani są także do administrowania i obsługi systemów informatycznych stosowanych w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości.

Informatyka -  to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Gdyby zastanowić się, czy dominującą rolę pełni w tej dziedzinie teoria, czy praktyka, należałoby stwierdzić, że teoria służy tam praktyce. Do rzadkości nie należą także wypadki, w których praktyka odsłania przed nauką nowe idee teoretyczne. Z pewnością można powiedzieć, że wieloletnia nauka matematyki nie jest na tym kierunku przypadkowa i znajduje ona swoje bardzo istotne zastosowania w trakcie nauki innych przedmiotów. Dlaczego więc, w języku angielskim studia informatyczne nazywane są "Computer science"? 

Informatyka i ekonometria - absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu. Poznaje on metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej, zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe.

Informatyka inżynierska - Student kierunku informatyka inżynierska zdobywa solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta na rynku pracy. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ma zapewnić dobre przygotowanie podstawowe, stanowiące podbudowę dla innych przedmiotów.

Informatyka stosowana - studia z zakresu Informatyki stosowanej przygotowują do pracy, w której zaistnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy, na przykład w naukach przyrodniczych. To stosunkowo nowa dziedzina, która zyskuje coraz większa rzeszę zwolenników.

Inżynieria systemów - kierunek powstał by wypełnić lukę na rynku pracy zgłaszaną przez pracodawców. Potrzebni są inżynierowie, którzy potrafią całościowo spojrzeć na świat technologii. Studia oferują dużo wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki i fizyki a także pozwalają na zdobycie wiedzy o sposobach tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki, przy realizowaniu konkretnych założeń finansowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek staje się specjalistami w zaprojektowaniu całego procesu od fazy laboratoryjnej, przez techniczną po dystrybucję.

Neuroinformatyka -  Ludzki mózg to jedna z największych tajemnic i wyzwań XXI wieku. Dzięki współpracy wielu nauk i rozwojowi technologii możemy coraz lepiej poznawać i rozumieć jego działanie. Efektem może być stworzenie różnych form sztucznej inteligencji, czy technik pomagających osobom w ciężkich stanach medycznych lepiej funkcjonować i nawiązywać kontakt ze światem.

Techniczne zastosowania internetu -  to studia kształcące specjalistów pogranicza techniki i biznesu, którzy będą biegli w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu. Coraz więcej urządzeń będzie podłączonych do sieci i będzie miało możliwość komunikowania się wzajemnie ze sobą. Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny stale rośnie. Szacuje się, że w przeciągu kilku lat na polskim i europejskim rynku pracy zabraknie kilkudziesięciu specjalistów IT! Dlaczego więc nie wybrać pewnego zatrudnienia i dobrych zarobków?

Technologie informatyczne w logistyce -  są nowym, międzywydziałowym kierunkiem studiów, który pozwala na zdobycie unikalnej i cenionej na rynku pracy wiedzy i umiejętności. Od kandydatów na studia wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego, gdyż zajęcia prowadzone są właśnie w tym języku. Jeśli interesuje Was tematyka logistyki i wykorzystania w niej nowoczesnych technologii, to kierunek ten będzie dla Was doskonałym wyborem. Program studiów został opracowany we współpracy z przedsiębiorstwami i uwzględnia rzeczywiste potrzeby polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Teleinformatyka -  jedna z dziedzin informatyki, która zajmuje się wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami. Najpopularniejszą dotąd realizacją jest Internet. Kierunek Teleinformatyka kształci specjalistów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki w telekomunikacji i najnowocześniejszych osiągnięć telekomunikacji w informatyce. Wymaga logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności koncentracji oraz dostrzegania niewielkich szczegółów.

 

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. tworzenia i administracji stronami internetowymi
 2. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
 3. programowania aplikacji internetowych
 4. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
 5. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
 6. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
 7. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych

Czego uczysz się na zajęciach?

 • interpretowania założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji
 • analizowania projektu, architektury aplikacji
 • przygotowywania i analizowania algorytmów
 • tworzenia i wykorzystywania struktur danych
 • tworzenia i modyfikowania kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania
 • testowania kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
 • przygotowywania dokumentacji technicznej aplikacji oraz instrukcji obsługi dla użytkowników
 • przygotowywania aplikacji do instalacji i uruchomienia
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii
 • tworzenie / programowanie aplikacji na platformy mobilne: Android, J2ME, iOS, Windows 8.1 w Modern UI, itp.
 • definiowanie funkcjonalności oprogramowania zgodnie ze specyfikacją i oczekiwaniami użytkowników
 • projektowanie architektury IT tj.: podstawowej organizacji systemu i jego komponentów
 • mapowanie danych w przypadku projektowania dużych systemów
 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji IT zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi standardami w tym zakresie
 • współpraca z zespołem graficznym, developerskim i QA w przygotowywaniu aplikacji zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • pisanie kodu programu, a w uzasadnionych przypadkach usuwanie błędów w kodzie programu po przeprowadzeniu analizy danego problemu w celu znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania i naprawienia błędów
 • dążenie do optymalizacji wydajności kodu oraz utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa kodu
 • implementowanie warstwy front-end dla standardowych, responsywnych i mobilnych interfejsów użytkownika
 • tworzenie interfejsów zgodnie z wytycznymi użytkownika i przyjętymi w tym zakresie standardami
 • analizowanie uruchomionych rozwiązań i prezentowanie wniosków końcowych
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania aplikacji
 • budowanie witryn i aplikacji mobilnych na IOS, Android z wykorzystaniem API oparciu o rozwiązania chmurowe

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI
 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 (280 godzin)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika programisty.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

W ramach współpracy szkoły z Lokalną Akademią CISCO i Akademią Microsoft nasi uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe certyfikowane i uznawane na całym świecie
umiejętności zawodowe.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika programisty?

 • zainteresowania elektroniką i techniką komputerową
 • dobra sprawność manualna
 • spostrzegawczość
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • dokładność i systematyczność
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • dobra koncentracja uwagi
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia
 • podatność na innowacje

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika programisty?

Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Zawody pokrewne:

Technik informatyk | Technik teleinformatyk | Technik telekomunikacji | Technik tyfloinformatyk

Informatyczne kierunki studiów. IT, programowanie oraz kierunki pokrewne :

 • Bioinformatyka
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka inżynierska
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria systemów
 • Neuroinformatyka
 • Techniczne zastosowania internetu
 • Technologie informatyczne w logistyce
 • Teleinformatyka

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa OK System
 • dopłata do migawki
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników dla każdego ucznia

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.