Szkoła branżowa - Sprzedawca | Cosinus Young 15+

Sprzedawca

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Sprzedawca

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadzi nabór do klas:

 • ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum o 3 letnim cyklu kształcenia
 • ponadpodstawowej dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej o 3 letnim cyklu kształcenia ( w przypadku rozpoczęcia nauki w wieku lat 6, do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej poniżej 15 roku życia)

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W roku szkolnym 2019/2020 w równoległych klasach, w szkole uczą się absolwenci gimnazjum oraz pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 522301
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczania należności za dostarczone produkty;
 • przygotowywania produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowania;
 • informowania nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
 • pomocy nabywcy przy wyborze produktu;
 • sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);
 • inkasowania należności za sprzedane produkty;
 • dbania o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
 • załatwiania reklamacji zakupionych towarów;
 • przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach;
 • współpracy w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
 • współpracy w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku;
 • informowania o warunkach sprzedaży (stosowane upusty);
 • zawierania transakcji sprzedaży;
 • sporządzania faktur za towary;
 • przestrzegania warunków sanitarnych sprzedaży;
 • zabezpieczania punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • przygotowywanie pokazów, demonstracji sposobu użytkowania oferowanego produktu;
 • pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży;
 • prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie sprzedawcy?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy handlu
 • Organizowanie sprzedaży
 • Sprzedaż towarów
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Komunikatywność , odporność na stres , cierpliwość , zdolności negocjacyjne i analityczne , poczucie estetyki.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w różnych miejscach sprzedaży hurtowej i detalicznej, w działach handlowych firm, w agencjach marketingowo-reklamowych, hurtowniach, sklepach. Możesz także prowadzić firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych. W pracy niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego. Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego w sieci detalicznej a następnie w hurcie.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • dopłaty do podręczników,

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik handlowiec (AU.25. Prowadzenie działalności handlowej) , Technik księgarstwa (AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej )

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadzi nabór do klas:

 • ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum o 3 letnim cyklu kształcenia
 • ponadpodstawowej dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej o 3 letnim cyklu kształcenia ( w przypadku rozpoczęcia nauki w wieku lat 6, do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej poniżej 15 roku życia)

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W roku szkolnym 2019/2020 w równoległych klasach, w szkole uczą się absolwenci gimnazjum oraz pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 522301
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczania należności za dostarczone produkty;
 • przygotowywania produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowania;
 • informowania nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
 • pomocy nabywcy przy wyborze produktu;
 • sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);
 • inkasowania należności za sprzedane produkty;
 • dbania o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
 • załatwiania reklamacji zakupionych towarów;
 • przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach;
 • współpracy w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
 • współpracy w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku;
 • informowania o warunkach sprzedaży (stosowane upusty);
 • zawierania transakcji sprzedaży;
 • sporządzania faktur za towary;
 • przestrzegania warunków sanitarnych sprzedaży;
 • zabezpieczania punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • przygotowywanie pokazów, demonstracji sposobu użytkowania oferowanego produktu;
 • pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży;
 • prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie sprzedawcy?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy handlu
 • Organizowanie sprzedaży
 • Sprzedaż towarów
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Komunikatywność , odporność na stres , cierpliwość , zdolności negocjacyjne i analityczne , poczucie estetyki.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w różnych miejscach sprzedaży hurtowej i detalicznej, w działach handlowych firm, w agencjach marketingowo-reklamowych, hurtowniach, sklepach. Możesz także prowadzić firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych. W pracy niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego. Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego w sieci detalicznej a następnie w hurcie.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • dopłaty do podręczników,

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik handlowiec (AU.25. Prowadzenie działalności handlowej) , Technik księgarstwa (AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej )

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.