Świadectwa dojrzałości

08.07.2021 09:55

Informujemy, że odbiór świadectw dojrzałości/aneksów/zaświadczeń do świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach zdających, odbędzie się 5. lipca 2021 r. w głównym sekretariacie, ul. Heweliusza 11.

Jednocześnie przypominamy, że zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu (uzyskali mniej niż 30%) mogą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12 lipca 2021 r. złożą w głównym sekretariacie  oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (Załącznik 7_2314).

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00
w budynku SP 67, ul. Żabi Kruk 5.

Załącznik: EM 2021 Zalacznik 07.pdf (oke.gda.pl)

Deklaracje - egzamin zawodowy
26.08.2021
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
20.08.2021
Egzaminy w terminie dodatkowym.
17.08.2021
Egzaminy w terminie dodatkowym.

Egzaminy w terminie dodatkowym

czytaj więcej....