✔ Cosinus Nowy Sącz - Bezpłatne Licea i Szkoły Policealne dla Dorosłych

Nowy Sącz - Kadry, płace i rachunkowość - kurs podstawowy

Kurs oferuje zagadnienia związane z prawem pracy oraz podstawami rachunkowości

 

Opłaty: 499 zł Okres nauki: 40h

Kadry, płace i rachunkowość - kurs podstawowy

Zakres szkolenia obejmuje:

PRAWO PRACY

 1. Zagadnienia ogólne.
 • źródła prawa pracy (ustawy, rozporządzenia),
 • podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy,
 • zasady prawa pracy,
 • stosunek pracy,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
 1. Wewnętrzne źródła prawa pracy.
 • układy zbiorowe pracy,
 1. zakładowy układ zbiorowy pracy,
 2. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy,
 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagrodzeń.
 1. Nawiązanie stosunku pracy.
 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • umowa o pracę:
 1. rodzaje umów o pracę
 2. obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 3. sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 1. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
 • dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 1. Zmiana warunków umowy o pracę
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
 1. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa
 1. Czas pracy
 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy,
 • okresy odpoczynku,
 • systemy i rozkłady czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • praca w porze nocnej,
 • praca w niedziele i święta,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 1. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • podstawowe obowiązki pracodawcy,
 • podstawowe obowiązki pracownika,
 • zakaz konkurencji,
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone.
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • prawa i obowiązki pracownika,
 • obowiązki pracodawcy,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna,
 • szkolenia BHP,
 1. Rozwiązywanie stosunku pracy
 • na mocy porozumienie stron,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który była zawarta,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 1. Świadectwo pracy
 • szczegółowa treść świadectwa pracy,
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
 1. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • postępowanie pojednawcze,
 • sąd pracy,
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • przedawnienie roszczeń.

PŁACE

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • systemy wynagradzania
 • dokumentacja wynagrodzeń:
 1. karty pracy
 2. karty wynagrodzeń
 3. karty przychodów pracownika
 4. listy płac
 • obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • wynagrodzenie minimalne
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za pracę w nocy
 • odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 1. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • zasady podlegania ubezpieczeniom oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 • obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych
 1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
 • krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu,
 • wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • świadczenie urlopowe,
 • inne świadczenia pozapłacowe.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 1. Przepisy prawne
 • ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym
 • ustawa o działalności gospodarczej
 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 1. Pojęcia i definicje podstawowe
 • konto księgowe, plan kont, dowody księgowe, koszty, przychody, wynik finansowy,
 • rachunek zysków i strat, bilans
 • dokumenty księgowe, ich podział, zasady ujmowania w księgach
 • środki trwałe: podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach   bankowych, obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • środki trwałe: podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach.

Liczba godzin: 40

Cena 499 PLN

Termin rozpoczęcia: 05.10.2020  godz 16:00 ul. Narutowicza 3

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
06 1560 0013 2002 7700 9000 0038
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Zakres szkolenia obejmuje:

PRAWO PRACY

 1. Zagadnienia ogólne.
 • źródła prawa pracy (ustawy, rozporządzenia),
 • podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy,
 • zasady prawa pracy,
 • stosunek pracy,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
 1. Wewnętrzne źródła prawa pracy.
 • układy zbiorowe pracy,
 1. zakładowy układ zbiorowy pracy,
 2. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy,
 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagrodzeń.
 1. Nawiązanie stosunku pracy.
 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • umowa o pracę:
 1. rodzaje umów o pracę
 2. obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 3. sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 1. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
 • dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 1. Zmiana warunków umowy o pracę
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
 1. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa
 1. Czas pracy
 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy,
 • okresy odpoczynku,
 • systemy i rozkłady czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • praca w porze nocnej,
 • praca w niedziele i święta,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 1. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • podstawowe obowiązki pracodawcy,
 • podstawowe obowiązki pracownika,
 • zakaz konkurencji,
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone.
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • prawa i obowiązki pracownika,
 • obowiązki pracodawcy,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna,
 • szkolenia BHP,
 1. Rozwiązywanie stosunku pracy
 • na mocy porozumienie stron,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który była zawarta,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 1. Świadectwo pracy
 • szczegółowa treść świadectwa pracy,
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
 1. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • postępowanie pojednawcze,
 • sąd pracy,
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • przedawnienie roszczeń.

PŁACE

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • systemy wynagradzania
 • dokumentacja wynagrodzeń:
 1. karty pracy
 2. karty wynagrodzeń
 3. karty przychodów pracownika
 4. listy płac
 • obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • wynagrodzenie minimalne
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za pracę w nocy
 • odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 1. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • zasady podlegania ubezpieczeniom oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 • obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych
 1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
 • krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu,
 • wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • świadczenie urlopowe,
 • inne świadczenia pozapłacowe.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 1. Przepisy prawne
 • ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym
 • ustawa o działalności gospodarczej
 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 1. Pojęcia i definicje podstawowe
 • konto księgowe, plan kont, dowody księgowe, koszty, przychody, wynik finansowy,
 • rachunek zysków i strat, bilans
 • dokumenty księgowe, ich podział, zasady ujmowania w księgach
 • środki trwałe: podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach   bankowych, obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • środki trwałe: podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach
 • krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Termin rozpoczęcia: 05.10.2020  godz 16:00 ul. Narutowicza 3

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
06 1560 0013 2002 7700 9000 0038
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Kurs oferuje zagadnienia związane z prawem pracy oraz podstawami rachunkowości

 

Więcej...

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia procesu szkoleń z zakresu bhp, poprzez przygotowanie metodyczno- dydaktyczne.

Więcej...

Kurs przeznaczony dla osób początkujących. Nauczysz się prostych słów i zwrotów do wykorzystania w codziennym życiu.

Więcej...

Kurs skierowany do osób, które chcą zdobyć umiejętność posługiwania się jezykiem migowym.

Więcej...

Kurs dostarczy niezbędnej wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie pierwszej pomocy w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Więcej...

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach oraz wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Więcej...

Podczas kursu nauczysz się dobierać odpowiednią do potrzeb dietę oraz poznasz zasady prawidłowego żywienia.

 

Więcej...