Zalecenia COVID-19 - Cosinus > Aktualności

Zalecenia COVID-19

04.09.2020 14:42

Regulamin pracy i nauki w Szkole Cosinus w Częstochowie obowiązujący
od września 2020 roku zgodnie z zaleceniami MEN i GIS związanymi z pandemią COVID-19.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, który nie przebywa na kwarantannie domowej.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły każdy ma obowiązek założenia maski lub przyłbicy oraz rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk. Noszenie masek lub przyłbic obowiązuje wszystkich przebywających w częściach wspólnych tj. korytarz, toaleta, świetlica, pokój nauczycielski, księgowość, kadry, sekretariat. Uczniowie podczas lekcji będą mogli zdjąć maseczki lub przyłbice.
 3. Pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mające wskazywać na infekcję dróg oddechowych w tym: gorączkę, kaszel, zobowiązany jest do odizolowania ucznia od pozostałych osób do odrębnego przeznaczonego na ten cel pomieszczenia. W przypadku braku takiej możliwości należy wyznaczyć miejsce dla ucznia zapewniając minimum 2 m odległości z każdej strony od pozostałych osób. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły najlepiej własnym transportem (dotyczy uczniów niepełnoletnich).
 4. W miarę możliwości każda klasa będzie uczyła się w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej, a uczniowie będą zajmowali zawsze te same miejsca.
 5. Sale lekcyjne, korytarze oraz sala gimnastyczna będą wietrzone na każdej przerwie śródlekcyjnej, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Po każdym wejściu do szkoły z przerwy śródlekcyjnej uczniowie mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
 7.  W szkole obowiązywać będą ogólne zasady higieny: częste mycie rąk i ich dezynfekowanie płynami które będzie udostępniać szkoła, uczniowie zostaną poinstruowani o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 8. W szkole płyny do dezynfekcji rąk będą dostępne przy każdym wejściu do szkoły i przy wyjściu z każdej toalety.
 9. Instrukcje dbania o higienę w tym dokładnego mycia rąk, będą umieszczone w każdej toalecie dla uczniów i nauczycieli.
 10. Miejsca siedzące na korytarzach będą dezynfekowane po każdej przerwie.
 11. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników z których korzysta podczas całego procesu edukacyjnego. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12.  Podczas zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w szkole lub u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe będą czyszczone lub dezynfekowane.
 13. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w szkole:

 

 1. Przy wejściu głównym do szkoły zostaną umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Szkoła dopilnuje aby wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne oraz miały zakryte usta i nos i nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Szkoła będzie monitorowana pod kątem codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal w których będą odbywały się zajęcia, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzana dezynfekcja będzie odbywała się, według ścisłych zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 7. Szkoła na bieżąco będzie dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
Zajęcia odwołane
16.10.2020
Zajęcia odwołane

🍀Drodzy słuchacze i nauczyciele! W związku z tym, iż od soboty Częstochowa znajdzie się w strefie czerwonej i następuje zmiana organizacji zajęć dla naszego typu szkół, ‼️WSZYSTKIE‼️ zajęcia z z dni 16, 17 i 18 października zostają odwołane.

czytaj więcej....
Zalecenia COVID-19
04.09.2020
PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
27.07.2020
PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

Szkoły Cosinus w Częstochowie poszukują nauczycieli:

czytaj więcej....